Humanities and Social Sciences

Finanse

Content

Finanse | 2017 | No 1 |

Editorial office

Redakcja

dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE - Redaktor naczelny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - SGH

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński

Dr hab., prof. nadzw. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki

Dr hab., prof. nadzw. Jan Sobiech, prof. UE - UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski - UMCS

Dr Aleksander Mercik - Sekretarz, UE we Wrocławiu

Rada Programowa:

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (redaktor statystyczny) – Przewodniczący – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Teresa Famulska – UE w Katowicach

Prof. Marcin Kacperczyk – Stern Business School, New York University

Prof. Vaclovas Lakis – Uniwersytet w Wilnie

Prof. Marina Liebiedieva – Uniwersytet w St. Petersburgu

Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (redaktor statystyczny) - SGH

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Ryszard Wierzba – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Dmitrij Sorokin - Instytut Ekonomii Nauk Federacji Rosji, Członek Korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk

Prof. Max Urchs, Professor of Philosophy of Science, EBS Business School, Wiesbaden

Dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH - redaktor tematyczny, bankowość

Dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH - redaktor tematyczny, finanse

Recenzenci:

Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – UMK

Prof. dr hab. Wiesław Dębski - UŁ

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu

Prof. dr hab. Stanisaw Kasiewicz, SGH

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH

Dr hab. prof. nadzw. Monika Marcinkowska - UŁ

Dr hab. prof. nadzw. Leszek Pawłowicz – UG

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska, UE w Poznaniu

Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski - UMCS

Prof. dr hab. Marian Żukowski – KUL

Contact

dr Aleksander Mercik

aleksander.mercik@ue.wroc.pl

Instructions for authors

 1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji niepublikowane wcześniej teksty poświęcone problematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny finansów.
2. Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej (dokument MS Word na CD lub e-mailem na adres kb@sgh.waw.pl ) oraz 2 egzemplarzy wydruku komputerowego wraz z oświadczeniem (dostępnym na stronie http://knfpan.pan.pl pod zakładką informacje dla autorów) na adres: Katedra Bankowości, Komitet Nauk o Finansach przy PAN, Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. Wydruk powinien być wykonany na papierze A4 z odstępem 1,5 między wierszami w objętości (łącznie z tabelami statystycznymi, rysunkami i literaturą) do 25 stron maszynopisu. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły.
3. Do tekstu na końcu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim wraz z tytułem artykułu po angielsku oraz autorem / autorami. Streszczenia powinny zawierać słowa kluczowe.
4. Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim. Jednak lingwistyczne opracowanie artykułu pozostawione jest w gestii autora, ponieważ redaktorzy nie sprawdzają artykułów pod kątem językowym. W takim przypadku należy dołączyć DODATKOWE oświadczenie, że artykuł został sprawdzony przez native speakera. Oświadczenie dostępne jest na stronie komitetu http://knfpan.pan.pl pod zakładką informacje dla autorów.
5. Symbole, znaki specjalne i in. powinny być objaśnione na marginesie w sposób bardzo czytelny z zaznaczeniem, które oznaczenia literowe mają być złożone pismem prostym, a które pochyłym lub półgrubym. Symbole algebraiczne macierzy i wektorów należy podkreślić grubą linią. Konieczne też jest rozróżnienie litery „l” od 1 i litery „O” od 0.
6. Przypisy wyjaśniające tekst należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście – przez podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła, na końcu zdania w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (ułożonej w porządku alfabetycznym) należy podawać:
a. w odniesieniu do pozycji książkowych – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania;
b. w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;
c. w odniesieniu do artykułów z czasopism – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma ujętą w cudzysłów, rok wydania i kolejny numer czasopisma;
d. w przypadku korzystania z internetu należy podać adres i datę dostępu.
Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło pochodzenia (łącznie z numerem strony).
6. W przypadku gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła środków.
7. Warunkiem przyjęcia tekstu do oceny i dalszej pracy jest podanie przez autora pełnych danych adresowych wraz z numerem telefonicznym i adresem e-mail (na oddzielnej kartce przy składaniu wydrukowanych wersji oraz w mailu przy wysyłaniu artykułu w wersji elektronicznej oraz notki afiliacyjnej: tytuł naukowy oraz nazwa uczelni albo innej jednostki (tylko jedna jednostka). Dane afiliacyjne mogą zostać zamieszczone w opublikowanych tekstach.
8. Opracowanie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do opublikowania na łamach czasopisma „FINANSE”, lecz przygotowane przez autora w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.
9. Materiały zamieszczone w „FINANSACH” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.
10.Redakcja nie zwraca tekstów i nie wypłaca honorariów autorskich.
11.Redakcja podkreśla, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykry, te przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Wraz z tekstem artykułu prosimy przesłać wypełnione oświadczenie autorów. Autorzy tekstów w języku angielskim powinni wypełnić również to oświadczenie.

This page uses 'cookies'. Learn more