Nauki Humanistyczne i Społeczne

Kwartalnik Neofilologiczny

Zawartość

Kwartalnik Neofilologiczny | 2018 | No 4 |

Abstrakt

Artykuł podejmuje analizę opisów uczestników podróży oświeceniowych w ramach Grand Tour tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce na Sycylii I w Kalabrii w roku 1783. Każdy z podróżników polskich, którzy bezpośrednio lub też w odległości kilku lat po tej katastrofie znaleźli się w jej obszarze na swój sposób przedstawia zgliszcza, ruiny i dewastacje zarówno świątyń, jak i zabudowań mieszkalnych. Celem artykułu jest prześledzenie różnych punktów widzenia, zestawienie i skomentowanie emocjonalnych, lecz także niekiedy niesłychanie praktycznych obserwacji zastanej sytuacji zarówno w Messynie, jak i/lub w Reggio di Calabria, czasem ubarwionej przekazem literackim ujętych w formę listów lub pamiętników z podróży, cennych w aspekcie zarówno ‘ludzkim’, jak i poznawczym.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Tylusińska-Kowalska

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest pierwszą próbą zbadania percepcji i oceny wymowy angielskiej 10 znanych na świecie polityków i przywódców religijnych. 40 polskich studentów oceniło stopień obcego akcentu, zrozumiałość i akceptowalność ich wymowy. Przedmiotem analizy były następujące czynniki mogące mieć wpływ na sądy oceniających: ich stosunek wobec mówców, poziom językowy studentów, pokrewieństwo między rodzimymi językami mówiących i słuchających oraz znajomość różnych wersji angielszczyzny przez sędziów. Wykazano, iż stosunek słuchaczy wobec mówiących nie wpływa na oceny stopnia zrozumiałości i obcego akcentu próbek, ale odgrywa znaczną rolę w sądach dotyczących akceptowalności. Poziom zaawansowania językowego uczestników był istotny dla ich oceny zrozumiałości mówiących, lecz nie nasycenia próbek obcym akcentem i ich akceptowalności. Na przedstawione ewaluacje wpływ miały pokrewieństwo pomiędzy omawianymi językami, jak również znajomość badanych odmian angielszczyzny przez studentów.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jolanta Szpyra-Kozłowska
Agnieszka Bryła-Cruz

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie fantastyki J.-P. Bours’a, jednego z najmniej znanych reprezentantów belgijskiej szkoły niezwykłości. Dzieło pisarza wyróżnia się niezwykłym bogactwem: Bours praktykuje wszystkie podgatunki fantastyki pozostając prawdziwym mistrzem krótkiej formy. W moim artykule, analizuję charakterystyczną cechę jego fantastyki: niejednoznaczność. Aby osiągnąć ten efekt, pisarz posługuje się całą gamą technik (m.in. niedopowiedzeniem, elipsą) co ukazuję w La Mort du juste.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Gadomska

Abstrakt

Naszym celem w tym artykule jest pokazanie, w jaki sposób twórczość studentów akademickich wskazuje na różne sposoby reagowania wobec dyskursywnych wymagań danej dyscypliny i jaki, z kolei, ma to wpływ na formownie się pisarskiej tożsamości studentów. Twierdzimy również, że obecna teoria nabywania drugiego języka (SLA) nie jest w stanie skontaminować pojęcia tożsamości autora akademickiego piszącego w drugim języku z kontekstami społecznymi, w których te teksty powstają.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Iga Maria Lehman
Robin Anderson

Abstrakt

Artykuł omawia międzykulturową re-konceptualizację znaczenia sloganu ‘I’m lovin’ it’, spopularyzowanego w Polsce przez międzynarodową sieć restauracji, jaka zachodzi między językiem angielskim i polskim z perspektywy Lingwistyki kulturowej oraz Teorii re-konceptualizacji i aproksymacji. Przedstawiona analiza została oparta na propozycjach przekładu zaproponowanych przez 45 rodzimych użytkowników języka polskiego. Uzyskane rezultaty wskazują, że ponieważ sieci semantyczne dla znaczenia czasownika ‘love’ w języku angielskim i znaczenia czasownika ‘kochać’ w języku polskim nie do końca się pokrywają, próby przeniesienia znaczenia tego sloganu na język polski można traktować jednie jako mniej lub bardziej trafne aproksymacje oryginalnego znaczenia według norm, oczekiwań i postaw funkcjonujących w kulturze docelowej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jacek Tadeusz Waliński

Abstrakt

Artykuł proponuje odczytanie powieści "The Wake" Philipa Kingsnortha w świetle XVIII-wiecznej tradycji pastoralnej. Medievalistyczny w swej naturze prymitywizm jest tu użyty do opisania kultury i języka Anglo-Sasów. Inną cechą mediewalizmu tej powieści jest prezentyzm. Buccmaster jest w niej zarówno „dzikim człowiekiem”, jak i „szlachetnym dzikusem”. Kingsnorth na sposób pastoralny pisze w duchu antropocentyzmu i skupia się na podziałach klasowych we wczesnośredniowiecznym świecie, który przedstawia na sposób „zielony”, ekologiczny.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Czarnowus

Abstrakt

Dzięki zastosowaniu okulografu w badaniach glottodydaktycznych możliwe jest śledzenie ruchu gałek ocznych. W trakcie analizy danych z badań okulograficznych zwróciłam uwagę na dwie uczennice, które ze względu na różny poziom sprawności komunikacyjnej w języku angielskim powinny pracować z materiałem podręcznikowym w odmienny sposób. Celem artykułu jest pokazanie teoretycznie niewidocznych różnic w sposobie pracy z materiałem podręcznikowym tych dwóch uczennic.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opisanie wybranych zjawisk składniowych dotyczących niefinitywności oraz ukazanie najczęstszych typów zdań podrzędnych z wyzerowaną formą czasownika w języku niemieckim w jego XVII-wiecznej fazie rozwoju. Stosowanie konstrukcji bez Verbum finitum wydaje się być szczególnie częste w okresie języka wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego. Również dzisiaj można zaobserwować struktury niefinitywne. Jednak ich rola we współczesnym dyskursie różni się od tej, jaką pełniły konstrukcje historyczne.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Schönherr

Abstrakt

W wydawanym w latach 1949–2008 przez byłych Gdańszczan czasopiśmie Unser Danzig uwagę zwracają nie tylko teksty zaangażowane politycznie, ale również nekrologi dokumentujące drogi życiowe zmarłych i ich tęsknotę za utraconą małą ojczyzną. Ich funkcja polega nie tylko na zakomunikowaniu faktu czyjejś śmierci, ale również na zaakcentowaniu przynależności regionalnej zmarłego, co jest realizowane zarówno przy użyciu środków językowych, jak i pozajęzykowych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dominika Janus

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie modeli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) funkcjonujących w polskich gimnazjach, w których istnieją oddziały dwujęzyczne. W artykule zostaje krótko omówiony stan kształcenia dwujęzycznego w polskim systemie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjów. Przedstawiono cztery modele CLIL, zobrazowano popularność poszczególnych języków w kształceniu dwujęzycznym a także przedmioty, które najczęściej nauczane są w języku obcym na poziomie gimnazjalnym.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Piotr Romanowski

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie zasad interpunkcji dotyczących użycia przecinka w języku hiszpańskim. Niemniej jednak na wstępie przytacza się kilka przykładów ukazujących różnice i podobieństwa użycia przecinka w językach hiszpańskim, polskim, rosyjskim, czeskim, francuskim, angielskim i niemieckim w celu podkreślenia jego konwencjonalnej natury. Główna część pracy przedstawia zasady użycia przecinka w języku hiszpańskim w czterech kontekstach syntaktycznych. Artykuł kończą konkluzje ukazujące jego obligatoryjny, dystynktywny i opcjonalny charakter w hiszpańskiej ortografii.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aneta Pawlak

Abstrakt

Artykuł ukazuje, na przykładzie relacji z podróży Johna Jamesa Blunta oraz Augusta de Forbina, jak była postrzegana religijność ludowa Sycylijczyków, a szczególnie święta patronów miast. Analiza tekstów wykazała, że przybysze, którzy wchodzą w kontakt z kulturą sycylijską zauważają, że święta patronalne są dla niej zjawiskiem niezwykle charakterystycznym i odgrywają ważną rolę w życiu społecznym i politycznym.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewelina Walendziak-Genco

Abstrakt

Wpływy międzyjęzykowe są nieodłącznym elementem procesu przyswajania języków drugich i kolejnych, ale także zarządzania nimi w umyśle wielojęzycznym. Niniejszy artykuł koncentruje się na różnych typach transferu międzyjęzykowego, który ma miejsce na samym początku akwizycji języka trzeciego, w tym przypadku niemieckiego. W pierwszej części autor zestawia dwie teorie akwizycji języka, natywistyczną i behawiorystyczną, które wyraźnie różnią się w sposobie ujmowania transferu językowego, oraz przedstawia wybrane modele akwizycji języka trzeciego. W ramach badania analizie zarówno ilościowej, jak i jakościowej zostały poddane 122 wypracowania studentów lingwistyki stosowanej, których L1 jest język polski a L2 język angielski. Wyniki wskazują na transfer zarówno z L1, jak i L2, natomiast wpływ L2 jest znacznie mocniejszy, w szczególności w zakresie wiedzy leksykalnej. Finalnie autor podkreśla fakt, że transfer językowy jest pozytywnym zjawiskiem wynikającym z aktywnego procesu nabywania języka, dlatego nie powinien być odbierany negatywnie jako źródło błędów.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Kamil Długosz

Redakcja

Rada Redakcyjna – Editorial Bard


Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Karl-Dieter Bünting (Essen),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Maria Dakowska (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa),

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Barbara Kielar (Warszawa),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)

 

Redakcja czasopisma


Redaktor Naczelny – Editor-in-Chief
Franciszek Grucza

Asystenci Redaktora Naczelnego – Assistants to the Editor-in-Chief
Ilona Banasiak, Maria Uszyńska, Monika Płużyczka, Dario Prola

 

Kontakt

Adres redakcji:

Kwartalnik Neofilologiczny

c/o dr Ilona Banasiak

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

ul. Szturmowa 4

02-678 Warszawa

adresy mailowe:

kwartalnik@pan.pl

lub

Franciszek.Grucza@pan.pl


Instrukcje dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@pan.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny c/o Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa .

Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.


Pliki do pobrania:


Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji