Nauki Humanistyczne i Społeczne

Kwartalnik Neofilologiczny

Zawartość

Kwartalnik Neofilologiczny | 2018 | No 4 |

Abstrakt

Artykuł podejmuje analizę opisów uczestników podróży oświeceniowych w ramach Grand Tour tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce na Sycylii I w Kalabrii w roku 1783. Każdy z podróżników polskich, którzy bezpośrednio lub też w odległości kilku lat po tej katastrofie znaleźli się w jej obszarze na swój sposób przedstawia zgliszcza, ruiny i dewastacje zarówno świątyń, jak i zabudowań mieszkalnych. Celem artykułu jest prześledzenie różnych punktów widzenia, zestawienie i skomentowanie emocjonalnych, lecz także niekiedy niesłychanie praktycznych obserwacji zastanej sytuacji zarówno w Messynie, jak i/lub w Reggio di Calabria, czasem ubarwionej przekazem literackim ujętych w formę listów lub pamiętników z podróży, cennych w aspekcie zarówno ‘ludzkim’, jak i poznawczym.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Tylusińska-Kowalska

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest pierwszą próbą zbadania percepcji i oceny wymowy angielskiej 10 znanych na świecie polityków i przywódców religijnych. 40 polskich studentów oceniło stopień obcego akcentu, zrozumiałość i akceptowalność ich wymowy. Przedmiotem analizy były następujące czynniki mogące mieć wpływ na sądy oceniających: ich stosunek wobec mówców, poziom językowy studentów, pokrewieństwo między rodzimymi językami mówiących i słuchających oraz znajomość różnych wersji angielszczyzny przez sędziów. Wykazano, iż stosunek słuchaczy wobec mówiących nie wpływa na oceny stopnia zrozumiałości i obcego akcentu próbek, ale odgrywa znaczną rolę w sądach dotyczących akceptowalności. Poziom zaawansowania językowego uczestników był istotny dla ich oceny zrozumiałości mówiących, lecz nie nasycenia próbek obcym akcentem i ich akceptowalności. Na przedstawione ewaluacje wpływ miały pokrewieństwo pomiędzy omawianymi językami, jak również znajomość badanych odmian angielszczyzny przez studentów.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jolanta Szpyra-Kozłowska
Agnieszka Bryła-Cruz

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie fantastyki J.-P. Bours’a, jednego z najmniej znanych reprezentantów belgijskiej szkoły niezwykłości. Dzieło pisarza wyróżnia się niezwykłym bogactwem: Bours praktykuje wszystkie podgatunki fantastyki pozostając prawdziwym mistrzem krótkiej formy. W moim artykule, analizuję charakterystyczną cechę jego fantastyki: niejednoznaczność. Aby osiągnąć ten efekt, pisarz posługuje się całą gamą technik (m.in. niedopowiedzeniem, elipsą) co ukazuję w La Mort du juste.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Gadomska

Abstrakt

Naszym celem w tym artykule jest pokazanie, w jaki sposób twórczość studentów akademickich wskazuje na różne sposoby reagowania wobec dyskursywnych wymagań danej dyscypliny i jaki, z kolei, ma to wpływ na formownie się pisarskiej tożsamości studentów. Twierdzimy również, że obecna teoria nabywania drugiego języka (SLA) nie jest w stanie skontaminować pojęcia tożsamości autora akademickiego piszącego w drugim języku z kontekstami społecznymi, w których te teksty powstają.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Iga Maria Lehman
Robin Anderson

Abstrakt

Artykuł omawia międzykulturową re-konceptualizację znaczenia sloganu ‘I’m lovin’ it’, spopularyzowanego w Polsce przez międzynarodową sieć restauracji, jaka zachodzi między językiem angielskim i polskim z perspektywy Lingwistyki kulturowej oraz Teorii re-konceptualizacji i aproksymacji. Przedstawiona analiza została oparta na propozycjach przekładu zaproponowanych przez 45 rodzimych użytkowników języka polskiego. Uzyskane rezultaty wskazują, że ponieważ sieci semantyczne dla znaczenia czasownika ‘love’ w języku angielskim i znaczenia czasownika ‘kochać’ w języku polskim nie do końca się pokrywają, próby przeniesienia znaczenia tego sloganu na język polski można traktować jednie jako mniej lub bardziej trafne aproksymacje oryginalnego znaczenia według norm, oczekiwań i postaw funkcjonujących w kulturze docelowej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jacek Tadeusz Waliński

Abstrakt

Artykuł proponuje odczytanie powieści "The Wake" Philipa Kingsnortha w świetle XVIII-wiecznej tradycji pastoralnej. Medievalistyczny w swej naturze prymitywizm jest tu użyty do opisania kultury i języka Anglo-Sasów. Inną cechą mediewalizmu tej powieści jest prezentyzm. Buccmaster jest w niej zarówno „dzikim człowiekiem”, jak i „szlachetnym dzikusem”. Kingsnorth na sposób pastoralny pisze w duchu antropocentyzmu i skupia się na podziałach klasowych we wczesnośredniowiecznym świecie, który przedstawia na sposób „zielony”, ekologiczny.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Czarnowus

Abstrakt

Dzięki zastosowaniu okulografu w badaniach glottodydaktycznych możliwe jest śledzenie ruchu gałek ocznych. W trakcie analizy danych z badań okulograficznych zwróciłam uwagę na dwie uczennice, które ze względu na różny poziom sprawności komunikacyjnej w języku angielskim powinny pracować z materiałem podręcznikowym w odmienny sposób. Celem artykułu jest pokazanie teoretycznie niewidocznych różnic w sposobie pracy z materiałem podręcznikowym tych dwóch uczennic.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opisanie wybranych zjawisk składniowych dotyczących niefinitywności oraz ukazanie najczęstszych typów zdań podrzędnych z wyzerowaną formą czasownika w języku niemieckim w jego XVII-wiecznej fazie rozwoju. Stosowanie konstrukcji bez Verbum finitum wydaje się być szczególnie częste w okresie języka wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego. Również dzisiaj można zaobserwować struktury niefinitywne. Jednak ich rola we współczesnym dyskursie różni się od tej, jaką pełniły konstrukcje historyczne.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Schönherr

Abstrakt

W wydawanym w latach 1949–2008 przez byłych Gdańszczan czasopiśmie Unser Danzig uwagę zwracają nie tylko teksty zaangażowane politycznie, ale również nekrologi dokumentujące drogi życiowe zmarłych i ich tęsknotę za utraconą małą ojczyzną. Ich funkcja polega nie tylko na zakomunikowaniu faktu czyjejś śmierci, ale również na zaakcentowaniu przynależności regionalnej zmarłego, co jest realizowane zarówno przy użyciu środków językowych, jak i pozajęzykowych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dominika Janus

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie modeli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) funkcjonujących w polskich gimnazjach, w których istnieją oddziały dwujęzyczne. W artykule zostaje krótko omówiony stan kształcenia dwujęzycznego w polskim systemie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjów. Przedstawiono cztery modele CLIL, zobrazowano popularność poszczególnych języków w kształceniu dwujęzycznym a także przedmioty, które najczęściej nauczane są w języku obcym na poziomie gimnazjalnym.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Piotr Romanowski

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie zasad interpunkcji dotyczących użycia przecinka w języku hiszpańskim. Niemniej jednak na wstępie przytacza się kilka przykładów ukazujących różnice i podobieństwa użycia przecinka w językach hiszpańskim, polskim, rosyjskim, czeskim, francuskim, angielskim i niemieckim w celu podkreślenia jego konwencjonalnej natury. Główna część pracy przedstawia zasady użycia przecinka w języku hiszpańskim w czterech kontekstach syntaktycznych. Artykuł kończą konkluzje ukazujące jego obligatoryjny, dystynktywny i opcjonalny charakter w hiszpańskiej ortografii.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aneta Pawlak

Abstrakt

Artykuł ukazuje, na przykładzie relacji z podróży Johna Jamesa Blunta oraz Augusta de Forbina, jak była postrzegana religijność ludowa Sycylijczyków, a szczególnie święta patronów miast. Analiza tekstów wykazała, że przybysze, którzy wchodzą w kontakt z kulturą sycylijską zauważają, że święta patronalne są dla niej zjawiskiem niezwykle charakterystycznym i odgrywają ważną rolę w życiu społecznym i politycznym.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewelina Walendziak-Genco

Abstrakt

Wpływy międzyjęzykowe są nieodłącznym elementem procesu przyswajania języków drugich i kolejnych, ale także zarządzania nimi w umyśle wielojęzycznym. Niniejszy artykuł koncentruje się na różnych typach transferu międzyjęzykowego, który ma miejsce na samym początku akwizycji języka trzeciego, w tym przypadku niemieckiego. W pierwszej części autor zestawia dwie teorie akwizycji języka, natywistyczną i behawiorystyczną, które wyraźnie różnią się w sposobie ujmowania transferu językowego, oraz przedstawia wybrane modele akwizycji języka trzeciego. W ramach badania analizie zarówno ilościowej, jak i jakościowej zostały poddane 122 wypracowania studentów lingwistyki stosowanej, których L1 jest język polski a L2 język angielski. Wyniki wskazują na transfer zarówno z L1, jak i L2, natomiast wpływ L2 jest znacznie mocniejszy, w szczególności w zakresie wiedzy leksykalnej. Finalnie autor podkreśla fakt, że transfer językowy jest pozytywnym zjawiskiem wynikającym z aktywnego procesu nabywania języka, dlatego nie powinien być odbierany negatywnie jako źródło błędów.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Kamil Długosz

Redakcja

Rada Redakcyjna – Editorial Bard

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),
Laura Auteri (Palermo), Iwona Bartoszewicz (Wrocław), Zofia Berdychowska (Kraków),
Krzysztof Bogacki (Warszawa), Silvia Bonacchi (Warszawa), Karl-Dieter Bünting (Essen), Piotr Cap (Łódź),
Andrzej Ceynowa (Gdańsk), Piotr P. Chruszczewski (Wrocław), Henryk Chudak (Warszawa),
Tomasz Czarnecki (Warszawa), Maria Dakowska (Warszawa), Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań), Jacek Fisiak (Poznań),
Norbert Fries (Berlin), Wolfgang Frühwald (München), Janusz Golec (Lublin), Sambor Grucza (Warszawa),
Katarzyna Grzywka-Kolago (Warszawa), Elżbieta Jamrozik (Warszawa), Andrzej Kątny (Gdańsk),
Barbara Kielar (Warszawa), Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen), Lech Kolago (Warszawa),
Tomasz Krzeszowski (Warszawa), Maria.K. Lasatowicz (Opole), Wiesław Malinowski (Poznań),
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków), Hubert Orłowski (Poznań), Dennis Preston (Norman),
Wacław Rapak (Kraków), Matti Rissanen (Helsinki), Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),
Shaoxiang Hua (Chengdu), Piotr Stalmaszczyk (Łódź), Aleksander Szwedek (Poznań),
Teresa Tomaszkiewicz (Poznań), Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa), Jianhua Zhu (Szanghaj),
Jerzy Zybert (Warszawa)

 

Redakcja czasopisma

Redaktor Naczelny – Editor-in-Chief
Franciszek Grucza
Asystenci Redaktora Naczelnego – Assistants to the Editor-in-Chief
Ilona Banasiak, Iga Maria Lehman, Maria Uszyńska, Justyna Alnajjar, Monika Płużyczka, Dario Prola

 

Kontakt

Prof. dr hab. Franciszek Grucza

Społeczna Akademia Nauk

Kwartalnik Neofilologiczny

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

e-mail: kwartalnik@spoleczna.pl

Instrukcje dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@spoleczna.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny, Społeczna Akademia Nauk, ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa. Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.
1. ArtykułyA. • KN publikuje wyłącznie artykuły wcześniej nigdzie niepublikowane i wnoszące nową wiedzę językoznawczą, lingwistyczną, literaturoznawczą, krajo- i kulturoznawczą, kulturologiczną, glottodydaktyczną i/lub translatoryczną. • KN publikuje przede wszystkim artykuły dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich. KN publikuje prace dotyczące odnośnych zagadnień zarówno podstawowych (diagnostycznych), jak i stosowanych (aplikatywnych). • KN publikuje jedynie artykuły napisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub portugalskim. B. • Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w KN, o ile uzyskają pozytywne oceny powołanych przez redakcję KN recenzentów. Jeśli recenzenci uzależnią możliwość opublikowania nadesłanego artykułu od wprowadzenia wskazanych przez nich poprawek, zostanie on przyjęty do publikacji, o ile Autor zechce odpowiednio zmodyfikować jego wersję pierwotną. • Recenzje nadsyłanych artykułów są sporządzane w trybie obustronnie anonimowym, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów prac przekazanych do recenzji, ani autorom zrecenzowanych artykułów tożsamości recenzentów. • Szczegółowej procedurze redakcyjnej będą poddawane tylko artykuły i/lub recenzje (a) nadesłane w wersji papierowej i elektronicznej, (b) spełniające wymienione niżej warunki formalne i (c) przesłane do Redakcji wraz z krótką (maksymalnie 500 znaków) informacją o ich autorze, w szczególności o jego stopniu i tytule naukowym, aktualnym miejscu pracy, pełnionej funkcji akademickiej i jego najważniejszych publikacjach. C. • Artykuły przygotowane przez dwóch lub więcej autorów należy (w zgodzie ze stosownym wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) zaopatrzyć w przypis możliwie dokładnie określający wkład wniesiony w jego przygotowanie przez jego poszczególnych autorów. W szczególności należy w takim przypadku podać do publicznej wiadomości, kto jest autorem koncepcji, założeń i metod przedstawionych w nim badań. • Zarówno w przypadku indywidualnych, jak i zbiorowych prac przeznaczonych do publikacji w KN należy (również w zgodzie z odpowiednim wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) wymienić także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania danej pracy, a nie zostały wymienione jako ich współautorzy. • Redakcja KN podziela zdanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, iż zarówno tzw. ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu przeznaczonego do publikacji), jak i tzw. guest authorship (tj. wymienianie jako współautorów osób, które nie przyczyniły się wcale lub przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania danej pracy) należy traktować jako praktyki naganne. D. • Artykuły nie powinny obejmować łącznie, tzn. wraz ze streszczeniem, bibliografią i przypisami więcej niż 40000 znaków ze spacjami. Prosimy o użycie czcionki Times New Roman z odstępami 1.5. • Imię i nazwisko oraz zawodową afiliację autora/autorów artykułu należy wymienić w lewym górnym rogu linijki poprzedzającej tytuł artykułu. • Tytuł artykułu należy wypisać wytłuszczoną 14-sto punktową czcionką. • Tekst właściwy artykułu należy poprzedzić jego angielsko- i polskojęzycznym streszczeniem (abstraktem). Artykuły nie „zaopatrzone” w streszczenie nie będą poddawane dalszej procedurze redakcyjnej. • Streszczenia prosimy pisać czcionką 10-cio punktową. Streszczenia nie powinny obejmować więcej niż 500 znaków ze spacjami. • W linijce następującej po streszczeniu prosimy podać 5 słów kluczowych po polsku i po angielsku. • Tekst podstawowy prosimy sporządzać czcionką 12-sto punktową i przedstawiać w formacie A4 (210x297mm) z marginesami 2,5 cm. • Wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu 1 cm, odstęp 1,5. • Również śródtytuły należy sporządzać czcionką 12-sto punktową, pogrubioną z wyrównaniem do lewego marginesu. Nie należy numerować śródtytułów. Autorzy są zobowiązani zaznaczać stopień śródtytułów (śródtytuł 1°, 2° lub 3°).E. • Również cytaty należy pisać czcionką Times New Roman; cytaty prosimy wyróżniać za pomocą cudzysłowów drukarskich (“ ”). Cytaty obejmujące więcej niż 50 wyrazów prosimy wyodrębnić z tekstu i napisać czcionką 10-cio punktową z pojedynczym odstępem. • Przypisy dolne prosimy ograniczyć do minimum; Redakcja KN akceptuje jedynie przypisy dolne prezentujące dodatkowe informacje rzeczowe, natomiast nie akceptuje przypisów dolnych prezentujących tylko dane bibliograficzne. Należy je zapisać również czcionką 10-cio punktową z pojedynczymi odstępami. F. • Spis prac wykorzystanych przez autora/autorów tekstu przeznaczonego do publikacji w KN należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Publikacje książkowe należy przedstawiać w zgodzie z następującym wzorem: GRUCZA, F. (2005): Lingwistyka stosowana: Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa.• Artykuły opublikowane w czasopismach prosimy prezentować według wzoru: KOTARBIŃSKI, T. (1972): “Pojęcia i zagadnienia metodologii ogólnej i metodologii nauk praktycznych”, Studia Filozoficzne, 1/74, 5-12. • Artykuły ogłoszone w wydaniach zbiorowych prosimy prezentować według wzoru: FILLMORE, CH. J. (1984): “Lexical semantics and text semantics”, in: COPELAND, J. E. (ed.): New directions in linguistics and semantics, Houston, 123-147. 2. Recenzje• KN publikuje także recenzje książek napisanych na tematy dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich, ale jedynie takich, które zostały opublikowane co najwyżej trzy lata przed ich zrecenzowaniem. • KN publikuje recenzje napisane zarówno w językach wymienionych w związku z artykułami, jak i w języku polskim. • W nagłówku recenzji przeznaczonej do publikacji w KN należy wymienić po kolei: a) imię i nazwisko autora recenzowanej książki, b) jej tytuł zapisany kursywą, c) ewentualnie nazwę, tom, część serii, w ramach której recenzowana książka się ukazała, d) nazwę wydawnictwa, e) miejsce i rok jej opublikowania oraz f) liczbę jej stron, a w przypadku recenzowania tłumaczenia także g) imię i nazwisko tłumacza. • Imię i nazwisko autora recenzji prosimy wymienić na końcu recenzji dużymi literami z wyrównaniem do prawej strony. • Tekstu recenzji nie należy opatrywać żadnymi komentarzami dolnymi, ani żadnym spisem publikacji. Wszelkie informacje bibliograficzne prosimy zamieszczać wewnątrz tekstu. 3. Uwagi końcoweUżyte w tekście przeznaczonym do publikacji w KN znaki fonetyczne i/lub nietypowe symbole należy zebrać i przesłać do redakcji w postaci oddzielnych wydruków i elektronicznych dokumentów. Ponadto, prosimy dołączyć PDF utworzony przez Autora z osadzeniem użytych niestandardowych czcionek.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji