Nauki Humanistyczne i Społeczne

Kwartalnik Neofilologiczny

Zawartość

Kwartalnik Neofilologiczny | 2019 | No 4 |

Abstrakt

Stanowisko mistyki w kwestii języka tkwi w polu napięć między fundamentalną niemożnością wyrażenia istoty Boga w medium języka a nakazem, względnie potrzebą, mówienia o niej. W przestrzeni pomiędzy rozciąga się mistyczne milczenie jako paradoksalny, ale efektywny sposób komunikowania i poznania. W zależności od poszczególnych mistyków, których wybór od średniowiecza do baroku został w tekście przedstawiony, otrzymuje ono ponadto różne dodatkowe aspekty.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Cezary Lipiński

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje analizę i interpretację tekstu prozatorskiego "Vor der Zunahme der Zeichen" autorstwa młodego niemieckojęzycznego autora, który jako dziecko zmuszony był do ucieczki przed wojną domową w Sri Lance. Zasadniczym punktem analizy jest kontyngentyzm znaków językowych (takich jak ojczyzna, pochodzenie, język ojczysty, tożsamość), który wynika z doświadczenia ucieczki, emigracji oraz życia w zglobalizowanym i owładniętym przez media elektroniczne świecie. Szczególną rolę w powieści odgrywa również refleksja nad wpływem doświadczenia śmierci na język literacki i na jego funkcję poznawcza i komunikatywną.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Rutka

Abstrakt

Praca jest próbą pokazania, w jaki sposób pojęcie acqua (woda) jest konceptualizowane we włoskim dyskursie perswazyjnym dotyczącym zdrowia i urody współczesnych kobiet. Przeprowadzone badania, oparte głównie na pojęciu obrazowania w języku (Langacker) i językowym obrazie świata (Bartmiński), ujawniają szereg aspektów semantycznych i aksjologicznych związanych z analizowanym pojęciem. Na uwagę zasługuje również wartościowanie wody, gdyż pojęcie to w języku generalnie ma neutralny charakter, natomiast w analizowanym korpusie nabiera cech zarówno negatywnych jak i pozytywnych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Paliczuk
Agnieszka Pastucha-Blin

Abstrakt

Vesre jest zjawiskiem językowym, które do niedawna było przedmiotem nielicznych badań. Jest to spowodowane między innymi tym, iż bardzo często formy utworzone w ramach vesre należą do języka mówionego, przez co w źródłach leksykograficznych są one pomijane. Co więcej dość często ten mechanizm słowotwórczy jest kojarzony wyłącznie z argentyńskim wariantem języka hiszpańskiego, podczas gdy jest on również używany w innych miejscach Hispanoameryki. Toteż w niniejszej pracy analiza jest skoncentrowana na innym państwie tj. Peru, gdzie użycie vesreizmów jest niemałe. W celu ich opisania zgromadzono dane zaczerpnięte z istniejących słowników oraz innych źródeł na temat peruwiańskiego vesre. Dane te poddane są analizie formalnej, która oparta jest z jeden strony na założeniach, które zostały sformułowane w poprzednich pracach na temat argentyńskiego vesre, a z drugiej strony, mimo że są one niepełne, na informacjach leksykograficznych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Piotr Sorbet

Abstrakt

Terminologia jest kluczowa w komunikacji specjalistycznej, a tym samym również w zapewnieniu jakości tłumaczenia. Aby dostarczyć tłumaczenie najwyżej jakości istotne jest, aby terminy pojawiające się w dyskursie specjalistycznym były zbierane, przechowywane i zarządzane przy pomocy baz danych terminologicznych. W artykule podejmę próbę zdefiniowania „jakości” w odniesieniu do baz danych terminologicznych oraz próbę określenia metodologii i kryteriów oceny danej bazy terminologicznej w kontekście jej jakości (wiarygodności).

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Alicja Sztuk

Abstrakt

Artykuł analizuje część wyników masowego badania przeprowadzonego w ramach projektu Fundacji Volkswagen na temat sytuacji językowej w Ukrainie i Federacji Rosyjskiej. Celem badań było ustalenie, w jakim stopniu polityka językowa w sferze mediów masowych i kultury spełnia oczekiwania obywateli Ukrainy. Podkreśla to regionalne podejście do strategii polityki językowej: zachodnia część kraju preferuje język ukraiński, część południowa preferuje język rosyjski, a centrum i północ zajmują pozycje pośrednie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olena Ruda

Abstrakt

Szkoła cnót, uprzejmości, miłości”: seria powieści wydawnictwa Salani jako wzór tekstu dla kobiet “Nowych Włoch” – Kobieta widziana jako osoba odpowiedzialna za wychowanie obywateli/dzieci w Zjednoczonych Włoszech staje się celem działań edukacyjnych powierzonych branży wydawniczej. Językowej oraz pragmatycznej analizie została tutaj poddana Kolekcja Salani, która reprezentuje symboliczny przykład wydawanej w odcinkach powieści: autor ukrywa siebie w tekście tak samo jak wydawca w odbiorcy; powieść służy tutaj do przekazania przy pomocy przystępnego języka wzorowanego na odmianie toskańskiej jedynego słusznego przykładu postawy i zachowania.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Gabriella Alfieri

Abstrakt

Dialog w klasie: strategie nauczania i ich postrzeganie przez studentów – Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania ankietowego stanowiącego przykład zastosowania tzw. Głosu Studenta, czyli podejścia pedagogicznego zmierzającego do optymalizacji procesu nauczania. W pierwszej części przedstawione zostały trzy zgadnienia tworzące ramę teoretyczną: (1) nauczanie języka włoskiego na poziomie akademickim w Polsce, (2) współczesne trendy metodologiczne stosowane w klasie oraz (3) Głos Studenta jako narzędzie zapewniające bardziej skuteczne planowanie działań dydaktycznych. W drugiej części, przybliżono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów uczących się języka włoskiego na Wydziale Lingwistyki Stosowanej oraz omówiono ich przydatność w procesie nauczania i uczenia się.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marta Kaliska

Abstrakt

Między ekspresjonizmem a eksperymentalizmem: Mario Monicelli i Festa Pasquale Campanile – Celem tego badania jest skupienie się na zjawisku językowego eksperymentalizmu we włoskim kinie oraz analiza języków występujących w czterech filmach: średniowiecznego włoskiego, mieszanki włoskich dialektów, łaciny i języków barbarzyńskich, w The Incredible Army of Brancaleone oraz Brancaleone at the Crusades (reż. M. Monicelli) oraz języka prehistorycznego w filmach Kiedy kobiety miały ogony i Kiedy kobiety straciły ogonki (reż. P. Festa Campanile)

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Grochowska-Reiter

Abstrakt

Materiał językowy o niejednoznacznym zakwalifikowaniu składniowym w korpusie blogów – Artykuł stanowi przegląd zjawisk składniowych napotkanych w korpusie postów zaczerpniętych z włoskich blogów historycznej już platformy Splinder, które dotyczą elementów realizujących połączenia międzyzdaniowe w obrębie zdania złożonego. W szczególności uwaga skupia się na tych przypadkach, które mają znaczenie strukturalne, ponieważ mieszczą się w pośredniej przestrzeni między autonomią a integracją syntaktyczno-semantyczną. Dokładniej rzecz ujmując, koncentruje się na przypadkach ułomnego z puntu widzenia normy języka włoskiego zakodowania relacji pomiędzy zdaniami w obrębie wypowiedzeń złożonych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maciej Durkiewicz

Abstrakt

Artykuł przedstawia w jaki sposób różne metody nauczania i uczenia się języków obcych wykorzystują nowoczesne technologie. Każda metoda jest innowacyjna, a także w pewnym sensie rewolucyjna. Stosunkowo łatwo można określić, które technologie są wykorzystywane w ramach nowoczesnych metod nauczania. Kwestia ta nie jest jednak tak oczywista w przypadku metod tradycyjnych. Jednakże w świetle wyników badań okazuje się, że odpowiednie zastosowanie nowych technologii może wpływać pozytywnie na skuteczność procesu uczenia.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Kostecka-Szewc

Redakcja

Rada Redakcyjna – Editorial Bard

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),
Laura Auteri (Palermo), Iwona Bartoszewicz (Wrocław), Zofia Berdychowska (Kraków),
Krzysztof Bogacki (Warszawa), Silvia Bonacchi (Warszawa), Karl-Dieter Bünting (Essen), Piotr Cap (Łódź),
Andrzej Ceynowa (Gdańsk), Piotr P. Chruszczewski (Wrocław), Henryk Chudak (Warszawa),
Tomasz Czarnecki (Warszawa), Maria Dakowska (Warszawa), Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań), Jacek Fisiak (Poznań),
Norbert Fries (Berlin), Wolfgang Frühwald (München), Janusz Golec (Lublin), Sambor Grucza (Warszawa),
Katarzyna Grzywka-Kolago (Warszawa), Elżbieta Jamrozik (Warszawa), Andrzej Kątny (Gdańsk),
Barbara Kielar (Warszawa), Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen), Lech Kolago (Warszawa),
Tomasz Krzeszowski (Warszawa), Maria.K. Lasatowicz (Opole), Wiesław Malinowski (Poznań),
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków), Hubert Orłowski (Poznań), Dennis Preston (Norman),
Wacław Rapak (Kraków), Matti Rissanen (Helsinki), Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),
Shaoxiang Hua (Chengdu), Piotr Stalmaszczyk (Łódź), Aleksander Szwedek (Poznań),
Teresa Tomaszkiewicz (Poznań), Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa), Jianhua Zhu (Szanghaj),
Jerzy Zybert (Warszawa)

 

Redakcja czasopisma

Redaktor Naczelny – Editor-in-Chief
Franciszek Grucza
Asystenci Redaktora Naczelnego – Assistants to the Editor-in-Chief
Ilona Banasiak, Iga Maria Lehman, Maria Uszyńska, Justyna Alnajjar, Monika Płużyczka, Dario Prola

 

Kontakt

Prof. dr hab. Franciszek Grucza

Społeczna Akademia Nauk

Kwartalnik Neofilologiczny

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

e-mail: kwartalnik@spoleczna.pl

Instrukcje dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@spoleczna.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny, Społeczna Akademia Nauk, ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa. Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.
1. ArtykułyA. • KN publikuje wyłącznie artykuły wcześniej nigdzie niepublikowane i wnoszące nową wiedzę językoznawczą, lingwistyczną, literaturoznawczą, krajo- i kulturoznawczą, kulturologiczną, glottodydaktyczną i/lub translatoryczną. • KN publikuje przede wszystkim artykuły dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich. KN publikuje prace dotyczące odnośnych zagadnień zarówno podstawowych (diagnostycznych), jak i stosowanych (aplikatywnych). • KN publikuje jedynie artykuły napisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub portugalskim. B. • Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w KN, o ile uzyskają pozytywne oceny powołanych przez redakcję KN recenzentów. Jeśli recenzenci uzależnią możliwość opublikowania nadesłanego artykułu od wprowadzenia wskazanych przez nich poprawek, zostanie on przyjęty do publikacji, o ile Autor zechce odpowiednio zmodyfikować jego wersję pierwotną. • Recenzje nadsyłanych artykułów są sporządzane w trybie obustronnie anonimowym, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów prac przekazanych do recenzji, ani autorom zrecenzowanych artykułów tożsamości recenzentów. • Szczegółowej procedurze redakcyjnej będą poddawane tylko artykuły i/lub recenzje (a) nadesłane w wersji papierowej i elektronicznej, (b) spełniające wymienione niżej warunki formalne i (c) przesłane do Redakcji wraz z krótką (maksymalnie 500 znaków) informacją o ich autorze, w szczególności o jego stopniu i tytule naukowym, aktualnym miejscu pracy, pełnionej funkcji akademickiej i jego najważniejszych publikacjach. C. • Artykuły przygotowane przez dwóch lub więcej autorów należy (w zgodzie ze stosownym wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) zaopatrzyć w przypis możliwie dokładnie określający wkład wniesiony w jego przygotowanie przez jego poszczególnych autorów. W szczególności należy w takim przypadku podać do publicznej wiadomości, kto jest autorem koncepcji, założeń i metod przedstawionych w nim badań. • Zarówno w przypadku indywidualnych, jak i zbiorowych prac przeznaczonych do publikacji w KN należy (również w zgodzie z odpowiednim wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) wymienić także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania danej pracy, a nie zostały wymienione jako ich współautorzy. • Redakcja KN podziela zdanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, iż zarówno tzw. ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu przeznaczonego do publikacji), jak i tzw. guest authorship (tj. wymienianie jako współautorów osób, które nie przyczyniły się wcale lub przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania danej pracy) należy traktować jako praktyki naganne. D. • Artykuły nie powinny obejmować łącznie, tzn. wraz ze streszczeniem, bibliografią i przypisami więcej niż 40000 znaków ze spacjami. Prosimy o użycie czcionki Times New Roman z odstępami 1.5. • Imię i nazwisko oraz zawodową afiliację autora/autorów artykułu należy wymienić w lewym górnym rogu linijki poprzedzającej tytuł artykułu. • Tytuł artykułu należy wypisać wytłuszczoną 14-sto punktową czcionką. • Tekst właściwy artykułu należy poprzedzić jego angielsko- i polskojęzycznym streszczeniem (abstraktem). Artykuły nie „zaopatrzone” w streszczenie nie będą poddawane dalszej procedurze redakcyjnej. • Streszczenia prosimy pisać czcionką 10-cio punktową. Streszczenia nie powinny obejmować więcej niż 500 znaków ze spacjami. • W linijce następującej po streszczeniu prosimy podać 5 słów kluczowych po polsku i po angielsku. • Tekst podstawowy prosimy sporządzać czcionką 12-sto punktową i przedstawiać w formacie A4 (210x297mm) z marginesami 2,5 cm. • Wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu 1 cm, odstęp 1,5. • Również śródtytuły należy sporządzać czcionką 12-sto punktową, pogrubioną z wyrównaniem do lewego marginesu. Nie należy numerować śródtytułów. Autorzy są zobowiązani zaznaczać stopień śródtytułów (śródtytuł 1°, 2° lub 3°).E. • Również cytaty należy pisać czcionką Times New Roman; cytaty prosimy wyróżniać za pomocą cudzysłowów drukarskich (“ ”). Cytaty obejmujące więcej niż 50 wyrazów prosimy wyodrębnić z tekstu i napisać czcionką 10-cio punktową z pojedynczym odstępem. • Przypisy dolne prosimy ograniczyć do minimum; Redakcja KN akceptuje jedynie przypisy dolne prezentujące dodatkowe informacje rzeczowe, natomiast nie akceptuje przypisów dolnych prezentujących tylko dane bibliograficzne. Należy je zapisać również czcionką 10-cio punktową z pojedynczymi odstępami. F. • Spis prac wykorzystanych przez autora/autorów tekstu przeznaczonego do publikacji w KN należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Publikacje książkowe należy przedstawiać w zgodzie z następującym wzorem: GRUCZA, F. (2005): Lingwistyka stosowana: Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa.• Artykuły opublikowane w czasopismach prosimy prezentować według wzoru: KOTARBIŃSKI, T. (1972): “Pojęcia i zagadnienia metodologii ogólnej i metodologii nauk praktycznych”, Studia Filozoficzne, 1/74, 5-12. • Artykuły ogłoszone w wydaniach zbiorowych prosimy prezentować według wzoru: FILLMORE, CH. J. (1984): “Lexical semantics and text semantics”, in: COPELAND, J. E. (ed.): New directions in linguistics and semantics, Houston, 123-147. 2. Recenzje• KN publikuje także recenzje książek napisanych na tematy dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich, ale jedynie takich, które zostały opublikowane co najwyżej trzy lata przed ich zrecenzowaniem. • KN publikuje recenzje napisane zarówno w językach wymienionych w związku z artykułami, jak i w języku polskim. • W nagłówku recenzji przeznaczonej do publikacji w KN należy wymienić po kolei: a) imię i nazwisko autora recenzowanej książki, b) jej tytuł zapisany kursywą, c) ewentualnie nazwę, tom, część serii, w ramach której recenzowana książka się ukazała, d) nazwę wydawnictwa, e) miejsce i rok jej opublikowania oraz f) liczbę jej stron, a w przypadku recenzowania tłumaczenia także g) imię i nazwisko tłumacza. • Imię i nazwisko autora recenzji prosimy wymienić na końcu recenzji dużymi literami z wyrównaniem do prawej strony. • Tekstu recenzji nie należy opatrywać żadnymi komentarzami dolnymi, ani żadnym spisem publikacji. Wszelkie informacje bibliograficzne prosimy zamieszczać wewnątrz tekstu. 3. Uwagi końcoweUżyte w tekście przeznaczonym do publikacji w KN znaki fonetyczne i/lub nietypowe symbole należy zebrać i przesłać do redakcji w postaci oddzielnych wydruków i elektronicznych dokumentów. Ponadto, prosimy dołączyć PDF utworzony przez Autora z osadzeniem użytych niestandardowych czcionek.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji