Nauki Humanistyczne i Społeczne

Kwartalnik Neofilologiczny

Zawartość

Kwartalnik Neofilologiczny | 2019 | No 1 |

Abstrakt

Celem artykułu jest zestawienie trzech literackich obrazów transformacji, analizowanych na podstawie Oszusta Javiera Cercasa (2014), Spisu cudzołożnic Jerzego Pilcha (1993) i Sońki Ignacego Karpowicza (2014). Powieści te eksponują swój dyskursywny charakter, ujawniając w ten sposób, że historia jest zawsze narracją, nie zaś serią nieskażonych zdarzeń. Transformacja zostaje w nich przedstawiona w połączeniu z motywem pamięci kulturowej i oszustwa.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Kłosińska-Nachin

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę interpretacji/odczytywania powieści L. Pirandella "Św. Pamięci Mattia Pascal" przez znanego włoskiego reżysera filmowego M. Monicellego. Tematyka artykułu związana jest z jednej strony z rolą, jaką odgrywa perspektywa podróżowania, czyli nieustanna zmiana miejsc w czasoprzestrzeni Włoch i Francji, z drugiej zaś dotyczy złożonej problematyki tożsamości, czyli konfliktu osobowości głównego bohatera Mattia Pascal i jego reinkarnacji w Adriana Meis i św. pamięci Mattia Pascala. Analizie towarzyszą liczne teorie o charakterze literackim, filmoznawczym i kulturoznawczym, związane z omawianą tematyką zekranizowanej powieści.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Cezary Bronowski

Abstrakt

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest oryginalna strategia pisarska Elfriede Jelinek w okresie jej zaangażowania politycznego (około roku 2000) jako formy artystycznego protestu oraz zajmowania pozycji w polu literackim. Szczególnie ważne wydaje się pytanie o kryteria estetyczne literatury zaangażowanej czyli o sposób zarządzania kapitałem językowym, którym dysponują pisarze i pisarki posiadający ambicję kreowania artystycznie wartościowych, a jednocześnie ważnych tekstów literackich i dyskursów eseistycznych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Szczepaniak

Abstrakt

Niniejsza analiza jest poświęcona cechom językowym tweetów występujących w interakcji z klientami na profilach angielskich oraz polskich firm. Analiza obejmuje badanie struktury tweetów, frekwencji słów, występowania elementów nieformalnych i niestandardowych, błędów językowych, użycia emotikonów oraz hashtagów. Badanie porównuje język stosowany przez reprezentantów firm angielskich oraz polskich i wyszczególnia szereg podobieństw oraz różnic pomiędzy analizowanymi korpusami. Cechą wspólną dla tweetów angielskich i polskich jest wysoka frekwencja aktów grzecznościowych oraz struktur odzwierciedlających nakierowanie na klienta w dyskursie. Różnice dotyczą frekwencji występowania i użycia języka nieformalnego, struktur niestandardowych, emotikonów oraz hashtagów, jak również struktury i złożoności tweetów. Badanie wskazuje na niższy poziom formuliczności i większą indywidualizację interakcji na polskich profilach.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Tereszkiewicz

Abstrakt

Artykuł przedstawia Lublin jako miejsce pamięci poprzez analizę dwóch narracji literackich o żydowskich mieszkańcach miasta oraz o zagładzie i nieobecności lubelskich Żydów. Döblin opisuje w swojej relacji podróżnej Podróż po Polsce (1925) istniejące obok siebie światy polskiego i żydowskiego Lublina. Krall dokumentuje w reportażu literackim Niezwykle długa linia (2004) eksterminację społeczności żydowskiej i wyparcie z pamięci polskich mieszkańców miasta wspomnienia o ich żydowskich sąsiadach.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Pastuszka

Abstrakt

Przedmiot badań, zaprezentowanych w artykule stanowią przysłowia występujące w języku jidysz. Celem artykułu jest analiza językowa wybranych przysłów w odniesieniu do języka polskiego. Język jidysz rozwijał się bowiem w kontakcie z innymi językami a jednym z ważniejszych języków, mających wpływ na jego rozwój, był język polski. Bogactwo przysłów języka jidysz także pozostawiło swój ślad, o czym świadczą żydowskie przysłowia w języku polskim. W centrum uwagi znajdują się zjawiska leksykalne i strukturalne, charakterystyczne dla obu języków. Analizuje się, na ile struktura przysłów języka jidysz koresponduje ze strukturą języka polskiego oraz jakie leksemy są rezultatem interakcji na płaszczyźnie językowej i społeczno-kulturowej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Pilarski

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie dyskursywnych strategii perswazyjnych, wykorzystujących retoryczny argument ze wspólnoty zespolony z grzecznością językową. W oparciu o osiemdziesiąt recenzji dwóch francuskich komedii, autorka ukazuje, jak strategie perswazyjne odzwierciedlają niektóre metody stosowane w dyskursie reklamowym, szczególnie w odniesieniu do retorycznej zasady movere i delectare oraz pośrednich sposobów interpretacji, aktualizowanych w dyskursie za pomocą toposów ilości i jakości.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dominika Topa-Bryniarska

Abstrakt

Jak powstaje przymiotnik fettleibig (otyły)? Może się on wydawać oczywistym derywatem od fett (gruby) i Leib (ciało), jednak NP fetter Leib jest równie rzadki jak częsty jest przymiotnik: brzmi to paradoksalnie. W tym artykule badany jest nowy sposób wyjaśniania powstawania tego przymiotnika: fettleibig jawi się jako istnienie częstego w dawnych czasach paradygmatu -leibig-. Dlatego też, w ujęciu synchronicznym, przymiotnik ten nie jest tłumaczony jako derywat, choć pozostaje głównie transparentny.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Sylvain Farge

Abstrakt

Niniejsze badanie ma na celu zbadanie efektów związanych z wiekiem w grupach wiekowych w zakresie wybranych aspektów uczenia się języka. W tym celu przeprowadzono badania na Uniwersytecie Otwartym, Uniwersytetu Warszawskiego. Badania te koncentrują się na powodach rozpoczęcia nauki języka, relatywnej ważności poszczególnych umiejętności, głównych trudności, indywidualnych celi, emocji oraz samoewaluacji zdolności do uczenia się. Założenie, że dorośli reprezentują zwartą grupę jest podważone, a wyniki badań są zinterpertowane w kontekście praktycznych implikacji istotnych przy projektowaniu kursu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agata Klimczak-Pawlak
Sylwia Kossakowska-Pisarek

Abstrakt

Nasze nastawienie, jak również sposób postrzegania uprzejmości i norm wynikających z wpojonych nam zasad tzw. „dobrego wychowania” niewątpliwie istotnie kształtuje nasze późniejsze zachowania. W istotnym stopniu dotyczy to również swoistych wyborów leksykalnych podejmowanych przez uczniów przyswajających język obcy. Jeśli jednak ich ogólna znajomość tychże norm społecznokulturowo- pragmatycznych idzie w parze z różnicami kulturowymi w postrzeganiu uprzejmości, produkowany przez nich dyskurs nie będzie spełniał norm rozpoznawanych wśród i przez jego rodzimych użytkowników. Artykuł ma na celu przedstawienie różnic w sposobie postrzegania grzeczności studentów filologii angielskiej piszących maile w języku polskim i w angielskim. Analiza dotyczy również używania przez nich w obydwu językach form grzecznościowych i wyrażeń łagodzących (tzw. hedges i mitigations).

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Iwona Dronia

Redakcja

Rada Redakcyjna – Editorial Bard

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),
Laura Auteri (Palermo), Iwona Bartoszewicz (Wrocław), Zofia Berdychowska (Kraków),
Krzysztof Bogacki (Warszawa), Silvia Bonacchi (Warszawa), Karl-Dieter Bünting (Essen), Piotr Cap (Łódź),
Andrzej Ceynowa (Gdańsk), Piotr P. Chruszczewski (Wrocław), Henryk Chudak (Warszawa),
Tomasz Czarnecki (Warszawa), Maria Dakowska (Warszawa), Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań), Jacek Fisiak (Poznań),
Norbert Fries (Berlin), Wolfgang Frühwald (München), Janusz Golec (Lublin), Sambor Grucza (Warszawa),
Katarzyna Grzywka-Kolago (Warszawa), Elżbieta Jamrozik (Warszawa), Andrzej Kątny (Gdańsk),
Barbara Kielar (Warszawa), Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen), Lech Kolago (Warszawa),
Tomasz Krzeszowski (Warszawa), Maria.K. Lasatowicz (Opole), Wiesław Malinowski (Poznań),
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków), Hubert Orłowski (Poznań), Dennis Preston (Norman),
Wacław Rapak (Kraków), Matti Rissanen (Helsinki), Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),
Shaoxiang Hua (Chengdu), Piotr Stalmaszczyk (Łódź), Aleksander Szwedek (Poznań),
Teresa Tomaszkiewicz (Poznań), Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa), Jianhua Zhu (Szanghaj),
Jerzy Zybert (Warszawa)

 

Redakcja czasopisma

Redaktor Naczelny – Editor-in-Chief
Franciszek Grucza
Asystenci Redaktora Naczelnego – Assistants to the Editor-in-Chief
Ilona Banasiak, Iga Maria Lehman, Maria Uszyńska, Justyna Alnajjar, Monika Płużyczka, Dario Prola

 

Kontakt

Prof. dr hab. Franciszek Grucza

Społeczna Akademia Nauk

Kwartalnik Neofilologiczny

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

e-mail: kwartalnik@spoleczna.pl

Instrukcje dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@spoleczna.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny, Społeczna Akademia Nauk, ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa. Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.
1. ArtykułyA. • KN publikuje wyłącznie artykuły wcześniej nigdzie niepublikowane i wnoszące nową wiedzę językoznawczą, lingwistyczną, literaturoznawczą, krajo- i kulturoznawczą, kulturologiczną, glottodydaktyczną i/lub translatoryczną. • KN publikuje przede wszystkim artykuły dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich. KN publikuje prace dotyczące odnośnych zagadnień zarówno podstawowych (diagnostycznych), jak i stosowanych (aplikatywnych). • KN publikuje jedynie artykuły napisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub portugalskim. B. • Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w KN, o ile uzyskają pozytywne oceny powołanych przez redakcję KN recenzentów. Jeśli recenzenci uzależnią możliwość opublikowania nadesłanego artykułu od wprowadzenia wskazanych przez nich poprawek, zostanie on przyjęty do publikacji, o ile Autor zechce odpowiednio zmodyfikować jego wersję pierwotną. • Recenzje nadsyłanych artykułów są sporządzane w trybie obustronnie anonimowym, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów prac przekazanych do recenzji, ani autorom zrecenzowanych artykułów tożsamości recenzentów. • Szczegółowej procedurze redakcyjnej będą poddawane tylko artykuły i/lub recenzje (a) nadesłane w wersji papierowej i elektronicznej, (b) spełniające wymienione niżej warunki formalne i (c) przesłane do Redakcji wraz z krótką (maksymalnie 500 znaków) informacją o ich autorze, w szczególności o jego stopniu i tytule naukowym, aktualnym miejscu pracy, pełnionej funkcji akademickiej i jego najważniejszych publikacjach. C. • Artykuły przygotowane przez dwóch lub więcej autorów należy (w zgodzie ze stosownym wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) zaopatrzyć w przypis możliwie dokładnie określający wkład wniesiony w jego przygotowanie przez jego poszczególnych autorów. W szczególności należy w takim przypadku podać do publicznej wiadomości, kto jest autorem koncepcji, założeń i metod przedstawionych w nim badań. • Zarówno w przypadku indywidualnych, jak i zbiorowych prac przeznaczonych do publikacji w KN należy (również w zgodzie z odpowiednim wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) wymienić także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania danej pracy, a nie zostały wymienione jako ich współautorzy. • Redakcja KN podziela zdanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, iż zarówno tzw. ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu przeznaczonego do publikacji), jak i tzw. guest authorship (tj. wymienianie jako współautorów osób, które nie przyczyniły się wcale lub przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania danej pracy) należy traktować jako praktyki naganne. D. • Artykuły nie powinny obejmować łącznie, tzn. wraz ze streszczeniem, bibliografią i przypisami więcej niż 40000 znaków ze spacjami. Prosimy o użycie czcionki Times New Roman z odstępami 1.5. • Imię i nazwisko oraz zawodową afiliację autora/autorów artykułu należy wymienić w lewym górnym rogu linijki poprzedzającej tytuł artykułu. • Tytuł artykułu należy wypisać wytłuszczoną 14-sto punktową czcionką. • Tekst właściwy artykułu należy poprzedzić jego angielsko- i polskojęzycznym streszczeniem (abstraktem). Artykuły nie „zaopatrzone” w streszczenie nie będą poddawane dalszej procedurze redakcyjnej. • Streszczenia prosimy pisać czcionką 10-cio punktową. Streszczenia nie powinny obejmować więcej niż 500 znaków ze spacjami. • W linijce następującej po streszczeniu prosimy podać 5 słów kluczowych po polsku i po angielsku. • Tekst podstawowy prosimy sporządzać czcionką 12-sto punktową i przedstawiać w formacie A4 (210x297mm) z marginesami 2,5 cm. • Wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu 1 cm, odstęp 1,5. • Również śródtytuły należy sporządzać czcionką 12-sto punktową, pogrubioną z wyrównaniem do lewego marginesu. Nie należy numerować śródtytułów. Autorzy są zobowiązani zaznaczać stopień śródtytułów (śródtytuł 1°, 2° lub 3°).E. • Również cytaty należy pisać czcionką Times New Roman; cytaty prosimy wyróżniać za pomocą cudzysłowów drukarskich (“ ”). Cytaty obejmujące więcej niż 50 wyrazów prosimy wyodrębnić z tekstu i napisać czcionką 10-cio punktową z pojedynczym odstępem. • Przypisy dolne prosimy ograniczyć do minimum; Redakcja KN akceptuje jedynie przypisy dolne prezentujące dodatkowe informacje rzeczowe, natomiast nie akceptuje przypisów dolnych prezentujących tylko dane bibliograficzne. Należy je zapisać również czcionką 10-cio punktową z pojedynczymi odstępami. F. • Spis prac wykorzystanych przez autora/autorów tekstu przeznaczonego do publikacji w KN należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Publikacje książkowe należy przedstawiać w zgodzie z następującym wzorem: GRUCZA, F. (2005): Lingwistyka stosowana: Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa.• Artykuły opublikowane w czasopismach prosimy prezentować według wzoru: KOTARBIŃSKI, T. (1972): “Pojęcia i zagadnienia metodologii ogólnej i metodologii nauk praktycznych”, Studia Filozoficzne, 1/74, 5-12. • Artykuły ogłoszone w wydaniach zbiorowych prosimy prezentować według wzoru: FILLMORE, CH. J. (1984): “Lexical semantics and text semantics”, in: COPELAND, J. E. (ed.): New directions in linguistics and semantics, Houston, 123-147. 2. Recenzje• KN publikuje także recenzje książek napisanych na tematy dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich, ale jedynie takich, które zostały opublikowane co najwyżej trzy lata przed ich zrecenzowaniem. • KN publikuje recenzje napisane zarówno w językach wymienionych w związku z artykułami, jak i w języku polskim. • W nagłówku recenzji przeznaczonej do publikacji w KN należy wymienić po kolei: a) imię i nazwisko autora recenzowanej książki, b) jej tytuł zapisany kursywą, c) ewentualnie nazwę, tom, część serii, w ramach której recenzowana książka się ukazała, d) nazwę wydawnictwa, e) miejsce i rok jej opublikowania oraz f) liczbę jej stron, a w przypadku recenzowania tłumaczenia także g) imię i nazwisko tłumacza. • Imię i nazwisko autora recenzji prosimy wymienić na końcu recenzji dużymi literami z wyrównaniem do prawej strony. • Tekstu recenzji nie należy opatrywać żadnymi komentarzami dolnymi, ani żadnym spisem publikacji. Wszelkie informacje bibliograficzne prosimy zamieszczać wewnątrz tekstu. 3. Uwagi końcoweUżyte w tekście przeznaczonym do publikacji w KN znaki fonetyczne i/lub nietypowe symbole należy zebrać i przesłać do redakcji w postaci oddzielnych wydruków i elektronicznych dokumentów. Ponadto, prosimy dołączyć PDF utworzony przez Autora z osadzeniem użytych niestandardowych czcionek.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji