Nauki Humanistyczne i Społeczne

Kwartalnik Neofilologiczny

Zawartość

Kwartalnik Neofilologiczny | 2019 | No 3 |

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę funkcji czasu gramatycznego Perfekt w kodowaniu czasów realnych współczesnego języka niemieckiego przy połączeniu dwóch odrębnych koncepcji, tj. schematu Reichenbacha oraz modelu Weinricha oraz próbę ich połączenia w jeden, prototypowy model. Jako dodatkowe kryterium wprowadzona zostaje klasyfikacja sposobów wykonania czynności wg. Vendlera, gdyż jednym z celów artykułu jest także zbadanie użycia czasowników posiłkowych haben-mieć oraz sein-być w peryfrazach czasownikowych w zależności od ich Aktionsart, czyli rodzaju czynności.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michail L. Kotin
Kamila Torba
Robert Wawrzynkiewicz

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie wpływu współczesnej filozofii spekulatywnej na neofantastykę (Le Monde enfin J.-P. Andrevona). Filozofia spekulatywna przedstawia współczesny świat jako źródło kosmologicznego horroru dla istoty ludzkiej. W mojej analizie, skupiam się na dwóch wywołujących grozę motywach obecnych zarówno w filozofii spekulatywnej, jak i powieści Andrevona: końcu antropocentrycznego świata i początku nowego, nieludzkiego świata zdominowanego przez naturę.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Gadomska

Abstrakt

Artykuł omawia najważniejszą włoską powieść historyczną i koncentruje się na jej głównych szlakach migracyjnych, zwłaszcza tymi, którymi podążają główne postaci utworu. Omawia również różnorodność przedstawień problematyki krańca i granicy (także w sensie metaforycznym) w powieści.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Fabio Danelon

Abstrakt

Głównym celem tego artykułu jest zbadanie wpływu języka matki i ojca na rozwój języka dwujęzycznego dziecka. Zakłada się, że język matki ma największy wpływ na język dziecka. Ponadto język matki jest odpowiedzialny za największą część różnorodności w języku, który dzieci rozumieją i używają, a także za rozwój dwujęzyczności. Uważamy również, że ojcowie wpływają na język domu, a matki wpływają na język dziecka. W naszej analizie skupiamy się na ilości i jakości ekspozycji na dane języki, schemacie używania języka przez rodziców, języku formalnych instrukcji i stylu interakcji rodzicdziecko. Przebadano ponad sto pięćdziesiąt studiów przypadków przedstawiających różne konstelacje językowe, takie jak np. polski i angielski, polski i rosyjski, polski i niemiecki, polski i ukraiński, polski i białoruski, polski i włoski. W związku z tym mamy nadzieję, że dzięki niniejszemu artykułowi będziemy mogli lepiej zrozumieć wpływ międzyjęzykowy na osoby dwujęzyczne.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ilona Banasiak
Magdalena Olpińska-Szkiełko

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wartości tekstów, które przetrwały w więcej niż jednej wersji, w badaniach nad przyczynami zaniku słów. Wybrany materiał obejmuje sześć nieużywanych obecnie angielskich czasowników z grupy preterite-present. Przeanalizowane średniowieczne manuskrypty często wykazują różnice ortograficzne i morfologiczne, a także różnią się użytymi leksemami. Różnice te są cennym materiałem dla badań nad czynnikami, które spowodowały zanik tych czasowników.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Wojtyś

Abstrakt

Po wyjściu z enerdowskiego więzienia Erich Loest zaczął w latach 60. pisać pod pseudonimem Hans Walldorf kryminały. Jego serię zaledwie kilku powieści kończy zbiór opowiadań Oakins macht Karriere. Loest w poszczególnych historiach, opowiadających o toczących się śledztwach prowadzonych przez londyńskiego detektywa Pata Oakinsa, dokonał swoistego rodzaju trawestacji klasycznej konwencji gatunkowej, odchodząc od socjalistyczno-dydaktycznego charakteru kryminału we wschodniej części Niemiec.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Wolfgang Brylla

Abstrakt

Artykuł bada poziom świadomości językowej wśród zaawansowanych użytkowników języka polskiego jako obcego (146 uczestników kursu języka polskiego prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego). Badana świadomość językowa odnosi się do rezultatów w nauce i obserwowanych zmian w języku respondentów oraz percepcji materiału językowego (gramatyki, słownictwa i elementów fonologii) pokazując przede wszystkim trudności językowe, z jakimi borykają się badani. Po ukazaniu najbardziej problematycznych kwestii, autorka przedstawia propozycję ćwiczeń podnoszącą świadomość językową osób uczących się języka polskiego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marzena S. Wysocka

Abstrakt

Psychologia pozytywna jest stosunkowo nowym pojęciem w przyswajaniu języka drugiego. Celem artykułu jest przybliżenie tego pojęcia, zaprezentowanie definicji psychologii pozytywnej, jej założeń i historii. Zasadnicza część artykułu przedstawia znaczenie psychologii pozytywnej w akwizycji języka drugiego prezentując wiele związków pomiędzy obiema dziedzinami nauki. Autorka zachęca do tego, aby wszystkie szkoły oraz klasy językowe wprowadziły pozytywne podejście do nauczania.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Budzińska

Abstrakt

Niniejsze badanie dotyczy problemów związanych z niską standaryzacją słów w podręcznikach Gamo, afroazjatyckim języku omotycznym Etiopii. Zaobserwowano problemy z wyznaczeniem jednego pojęcia w dwóch lub więcej słowach, przy użyciu różnych form językowych dla tej samej funkcji gramatycznej i degeminacji oraz skrócenia długich spółgłoskowych i samogłoskowych segmentów. Problemy te obniżają jakość podręczników i nauki języka ojczystego oraz obciążają uczniów pedagogicznie i poznawczo.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Almaz Wasse Gelagay

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania socjolingwistycznego środowiska językowego w szkołach średnich na Ukrainie, na podstawie którego stwierdzono jego dwujęzyczność. W badaniu udowodniono, że specyfika sytuacji językowej na Ukrainie polega na tym, że jakość środowiska językowego nie odpowiada deklarowanemu poziomowi szkół. Prześledzono zmiany w ocenie środowiska językowego szkół średnich w ciągu dekady (od 2006 do 2017 roku), na podstawie których stwierdzono, że istnieje możliwość opracowania zaleceń w celu poprawy wsparcia prawnego używania języków w systemie edukacji na Ukrainie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Oksana Danylevska

Abstrakt

Zagadnienie analizy morfologicznej określeń stomatologicznych jest kluczowym czynnikiem w zakresie strategii translacyjnych i kompilacji słownika terminologicznego. Badania przeprowadzono w kontekście aktualnej pracy leksykograficznej autora zwanej angielsko-ukraińsko-rosyjskim definiującym słownik terminów stomatologicznych. Aby zapewnić użytkownikowi słownika niezawodne techniki konstruowania znaczenia terminów, określono względną częstość morfemów stosowanych do formowania słów w dziedzinie stomatologii.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Yuliia Deviatko

Redakcja

Rada Redakcyjna – Editorial Bard

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),
Laura Auteri (Palermo), Iwona Bartoszewicz (Wrocław), Zofia Berdychowska (Kraków),
Krzysztof Bogacki (Warszawa), Silvia Bonacchi (Warszawa), Karl-Dieter Bünting (Essen), Piotr Cap (Łódź),
Andrzej Ceynowa (Gdańsk), Piotr P. Chruszczewski (Wrocław), Henryk Chudak (Warszawa),
Tomasz Czarnecki (Warszawa), Maria Dakowska (Warszawa), Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań), Jacek Fisiak (Poznań),
Norbert Fries (Berlin), Wolfgang Frühwald (München), Janusz Golec (Lublin), Sambor Grucza (Warszawa),
Katarzyna Grzywka-Kolago (Warszawa), Elżbieta Jamrozik (Warszawa), Andrzej Kątny (Gdańsk),
Barbara Kielar (Warszawa), Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen), Lech Kolago (Warszawa),
Tomasz Krzeszowski (Warszawa), Maria.K. Lasatowicz (Opole), Wiesław Malinowski (Poznań),
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków), Hubert Orłowski (Poznań), Dennis Preston (Norman),
Wacław Rapak (Kraków), Matti Rissanen (Helsinki), Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),
Shaoxiang Hua (Chengdu), Piotr Stalmaszczyk (Łódź), Aleksander Szwedek (Poznań),
Teresa Tomaszkiewicz (Poznań), Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa), Jianhua Zhu (Szanghaj),
Jerzy Zybert (Warszawa)

 

Redakcja czasopisma

Redaktor Naczelny – Editor-in-Chief
Franciszek Grucza
Asystenci Redaktora Naczelnego – Assistants to the Editor-in-Chief
Ilona Banasiak, Iga Maria Lehman, Maria Uszyńska, Justyna Alnajjar, Monika Płużyczka, Dario Prola

 

Kontakt

Prof. dr hab. Franciszek Grucza

Społeczna Akademia Nauk

Kwartalnik Neofilologiczny

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

e-mail: kwartalnik@spoleczna.pl

Instrukcje dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@spoleczna.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny, Społeczna Akademia Nauk, ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa. Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.
1. ArtykułyA. • KN publikuje wyłącznie artykuły wcześniej nigdzie niepublikowane i wnoszące nową wiedzę językoznawczą, lingwistyczną, literaturoznawczą, krajo- i kulturoznawczą, kulturologiczną, glottodydaktyczną i/lub translatoryczną. • KN publikuje przede wszystkim artykuły dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich. KN publikuje prace dotyczące odnośnych zagadnień zarówno podstawowych (diagnostycznych), jak i stosowanych (aplikatywnych). • KN publikuje jedynie artykuły napisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub portugalskim. B. • Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w KN, o ile uzyskają pozytywne oceny powołanych przez redakcję KN recenzentów. Jeśli recenzenci uzależnią możliwość opublikowania nadesłanego artykułu od wprowadzenia wskazanych przez nich poprawek, zostanie on przyjęty do publikacji, o ile Autor zechce odpowiednio zmodyfikować jego wersję pierwotną. • Recenzje nadsyłanych artykułów są sporządzane w trybie obustronnie anonimowym, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów prac przekazanych do recenzji, ani autorom zrecenzowanych artykułów tożsamości recenzentów. • Szczegółowej procedurze redakcyjnej będą poddawane tylko artykuły i/lub recenzje (a) nadesłane w wersji papierowej i elektronicznej, (b) spełniające wymienione niżej warunki formalne i (c) przesłane do Redakcji wraz z krótką (maksymalnie 500 znaków) informacją o ich autorze, w szczególności o jego stopniu i tytule naukowym, aktualnym miejscu pracy, pełnionej funkcji akademickiej i jego najważniejszych publikacjach. C. • Artykuły przygotowane przez dwóch lub więcej autorów należy (w zgodzie ze stosownym wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) zaopatrzyć w przypis możliwie dokładnie określający wkład wniesiony w jego przygotowanie przez jego poszczególnych autorów. W szczególności należy w takim przypadku podać do publicznej wiadomości, kto jest autorem koncepcji, założeń i metod przedstawionych w nim badań. • Zarówno w przypadku indywidualnych, jak i zbiorowych prac przeznaczonych do publikacji w KN należy (również w zgodzie z odpowiednim wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) wymienić także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania danej pracy, a nie zostały wymienione jako ich współautorzy. • Redakcja KN podziela zdanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, iż zarówno tzw. ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu przeznaczonego do publikacji), jak i tzw. guest authorship (tj. wymienianie jako współautorów osób, które nie przyczyniły się wcale lub przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania danej pracy) należy traktować jako praktyki naganne. D. • Artykuły nie powinny obejmować łącznie, tzn. wraz ze streszczeniem, bibliografią i przypisami więcej niż 40000 znaków ze spacjami. Prosimy o użycie czcionki Times New Roman z odstępami 1.5. • Imię i nazwisko oraz zawodową afiliację autora/autorów artykułu należy wymienić w lewym górnym rogu linijki poprzedzającej tytuł artykułu. • Tytuł artykułu należy wypisać wytłuszczoną 14-sto punktową czcionką. • Tekst właściwy artykułu należy poprzedzić jego angielsko- i polskojęzycznym streszczeniem (abstraktem). Artykuły nie „zaopatrzone” w streszczenie nie będą poddawane dalszej procedurze redakcyjnej. • Streszczenia prosimy pisać czcionką 10-cio punktową. Streszczenia nie powinny obejmować więcej niż 500 znaków ze spacjami. • W linijce następującej po streszczeniu prosimy podać 5 słów kluczowych po polsku i po angielsku. • Tekst podstawowy prosimy sporządzać czcionką 12-sto punktową i przedstawiać w formacie A4 (210x297mm) z marginesami 2,5 cm. • Wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu 1 cm, odstęp 1,5. • Również śródtytuły należy sporządzać czcionką 12-sto punktową, pogrubioną z wyrównaniem do lewego marginesu. Nie należy numerować śródtytułów. Autorzy są zobowiązani zaznaczać stopień śródtytułów (śródtytuł 1°, 2° lub 3°).E. • Również cytaty należy pisać czcionką Times New Roman; cytaty prosimy wyróżniać za pomocą cudzysłowów drukarskich (“ ”). Cytaty obejmujące więcej niż 50 wyrazów prosimy wyodrębnić z tekstu i napisać czcionką 10-cio punktową z pojedynczym odstępem. • Przypisy dolne prosimy ograniczyć do minimum; Redakcja KN akceptuje jedynie przypisy dolne prezentujące dodatkowe informacje rzeczowe, natomiast nie akceptuje przypisów dolnych prezentujących tylko dane bibliograficzne. Należy je zapisać również czcionką 10-cio punktową z pojedynczymi odstępami. F. • Spis prac wykorzystanych przez autora/autorów tekstu przeznaczonego do publikacji w KN należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Publikacje książkowe należy przedstawiać w zgodzie z następującym wzorem: GRUCZA, F. (2005): Lingwistyka stosowana: Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa.• Artykuły opublikowane w czasopismach prosimy prezentować według wzoru: KOTARBIŃSKI, T. (1972): “Pojęcia i zagadnienia metodologii ogólnej i metodologii nauk praktycznych”, Studia Filozoficzne, 1/74, 5-12. • Artykuły ogłoszone w wydaniach zbiorowych prosimy prezentować według wzoru: FILLMORE, CH. J. (1984): “Lexical semantics and text semantics”, in: COPELAND, J. E. (ed.): New directions in linguistics and semantics, Houston, 123-147. 2. Recenzje• KN publikuje także recenzje książek napisanych na tematy dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich, ale jedynie takich, które zostały opublikowane co najwyżej trzy lata przed ich zrecenzowaniem. • KN publikuje recenzje napisane zarówno w językach wymienionych w związku z artykułami, jak i w języku polskim. • W nagłówku recenzji przeznaczonej do publikacji w KN należy wymienić po kolei: a) imię i nazwisko autora recenzowanej książki, b) jej tytuł zapisany kursywą, c) ewentualnie nazwę, tom, część serii, w ramach której recenzowana książka się ukazała, d) nazwę wydawnictwa, e) miejsce i rok jej opublikowania oraz f) liczbę jej stron, a w przypadku recenzowania tłumaczenia także g) imię i nazwisko tłumacza. • Imię i nazwisko autora recenzji prosimy wymienić na końcu recenzji dużymi literami z wyrównaniem do prawej strony. • Tekstu recenzji nie należy opatrywać żadnymi komentarzami dolnymi, ani żadnym spisem publikacji. Wszelkie informacje bibliograficzne prosimy zamieszczać wewnątrz tekstu. 3. Uwagi końcoweUżyte w tekście przeznaczonym do publikacji w KN znaki fonetyczne i/lub nietypowe symbole należy zebrać i przesłać do redakcji w postaci oddzielnych wydruków i elektronicznych dokumentów. Ponadto, prosimy dołączyć PDF utworzony przez Autora z osadzeniem użytych niestandardowych czcionek.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji