Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2018 | t.21 | z.3 |

Abstrakt

W życiorysach redaktorów polskiej prasy wydawanej w XIX i początkach XX wieku w Prusach Zachodnich zauważamy prowadzone przez nich działania narodowościowe, wkład w tworzenie, wydawanie i redagowanie poszczególnych gazet i czasopism. Jednak w ich życiu doszukać się można zachowań niezbyt chwalebnych, a niekiedy nawet godnych potępienia.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grażyna Gzella

Abstrakt

Artykuł prezentuje tematykę zdrowia kobiety, jego ochrony i profilaktyki w polskich czasopismach popularnonaukowych wydawanych w XIX wieku. Bazę źródłową stanowią teksty publikowane w „Dzienniku Zdrowia dla Wszystkich Stanów” (1801–1802), „Przyjacielu Zdrowia” (1861–1863), „Zdrowiu” (1877/78–1880), „Lekarzu” (1903/04–1904/05). Zasadniczym zatem założeniem badawczym było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w analizowanych periodykach problematyka zdrowia kobiety zajmowała należne temu zagadnieniu miejsce.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grażyna Wrona
Ewa Wójcik
Renata Zając

Abstrakt

W artykule zaprezentowano okazjonalne teksty, publikowane w latach 1864–1879 na łamach dziennika „Czas”. Odsłaniają one specyfikę utrwalania codzienności Krakowa i okolic zarówno w perspektywie uroczystych celebracji, jak i społecznościowych marginaliów. Sporządzono wykaz tych tekstów, ustalono ich autorów, dokonano deszyfracji pseudonimów, wskazano konwencje i osobliwości genologiczne, a także podjęto próbę nakreślenia stosunku krakowian do kwestii niepodległościowych, romantyzmu i patriotyzmu oraz uznanych autorytetów.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Samborska-Kukuć

Abstrakt

Artykuł traktuje o kierunkach działalności Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet, ukazywanych na łamach dwóch czasopism kierowanych do Polek, to jest „Kobiety Dzisiejszej” i „Kobiety”. Periodyki te wychodziły w początkach działalności LK (1946–1949). Organizacja poprzez prezentowane treści ukazać chciała swoją „użyteczność”, przydatność w rozwiązywaniu codziennych spraw kobiet oraz ich różnorodnych problemów życia prywatnego i zawodowego. Tematyka ta świadczyć miała o uniwersalności czasopism, których treści, w założeniu redakcji, zainteresować powinny Polki z różnych grup społecznych, również kobiety nie zrzeszone w Lidze.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Małgorzata Dajnowicz

Abstrakt

Artykuł omawia okoliczności założenia przez dr Alinę Siomkajło Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (ZPPzG) w Londynie w 2010 roku, opozycyjnego do działającego od 1945 roku także w Wielkiej Brytanii Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz zawartość jego organu — antykomunistycznego pisma „Ekspresje. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą”.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Redakcja

Kolegium redakcyjne Jerzy Jarowiecki Krzysztof Woźniakowski Grażyna Wrona Władysław Marek Kolasa

Rada naukowa
Mieczysław Adamczyk
Sylwester Dziki
Andrzej Jaeschke
Halina Kosętka
Tomasz Mielczarek
Jerzy Myśliński
Irena Socha

Redaktor naczelny
Jerzy Jarowiecki

Redaktor odpowiedzialny i sekretarz redakcji
Krzysztof Woźniakowski

Sekretarz techniczny rady naukowej
Ewa Wójcik

Kontakt

30-084 Kraków ul. Podchorążych 2/355 tel. (012) 638-66-86 e-mail: rocznikp@up.krakow.pl

Instrukcje dla autorów

  1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem re¬dakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor¬macji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorą¬żych 2, 30-084 Kraków.
  2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.
  3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczel¬nia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.
  4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytu¬łem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.
  5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standar¬dzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysło¬wy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wy¬jątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).
  6. Nadesłane prace podlegają recenzji.
  7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.
  8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji