Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2019 | t.22 | No 3 |

Abstrakt

Słownik prezentujący 226 biogramów osób pełniących funkcje redaktorów naczelnych, dziennikarzy, redaktorów odpowiedzialnych i bliskich współpracowników określanych przez redakcje periodyków pomorskich mianem redaktorów powstał w oparciu o literaturę przedmiotu oraz źródła przechowywane w archiwach kościelnych, państwowych, bibliotekach, urzędach stanu cywilnego. Zgodnie z przyjętym schematem budowy hasła, odtworzono bieg życia poszczególnych osób.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grażyna Gzella

Abstrakt

Artykuł ma na celu omówienie rozwoju prasy kobiecej, tworzonej w pierwszej połowie XIX wieku. Komparatystyczne badania pozwalają zauważyć, że w epoce romantyzmu we Francji, w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych kobiety chętnie włączały się w pracę redakcyjną, łącząc ją najczęściej z działalnością literacką. W szkicu omówiona została działalność publicystyczna trzech autorek: Delphine de Girardin, Wandy Maleckiej oraz Margaret Fuller. Nakreślone badania wykazały, że choć dziennikarki chętnie drukowały prace romantycznych i preromantycznych twórców, w swej publicystyce często czerpały jeszcze z oświeceniowych wzorców.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Edyta Żyrek-Horodyska

Abstrakt

W kreowaniu świadomości pokoleniowych i w powstających programach literackich odegrały ważną rolę periodyki młodoliterackie, jak np. „Sztuka i Naród” (1942–1944), „Walka”, „Inaczej” (1945), „Pokolenie” (1946–1947), „Nurt” (1947), „Po Prostu” (1949–1955), „Wyboje” (1956–1957), „Zebra” (1957–1958), „Orientacja” (1965–1971) „Nowy Wyraz” (1972–1981) i inne. Opis zjawiska „czasopismo młodoliterackie” pozostaje w wielorakich uwikłaniach: pokoleniowych i historycznych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Buck

Abstrakt

W bieżącym, 2019 roku przypada jubileusz pięćdziesięciolecia Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Wieloletnia aktywność organizacji oraz różnorodność podejmowanych przedsięwzięć, nawet w ujęciu ogólnym pobudza do refleksji: 1) regularne periodyki; 2) powielane maszynopisy, biuletyny; 3) programy festiwali (broszury festiwalowe); 4) inne (druki, publikacje akcydentalne, plakaty). Celem artykułu jest ukazanie mechanizmów promocji PSJ oraz jego inicjatyw i ewolucji medialnych (tu: prasowo-wydawniczych) sposobów dotarcia do fanów jazzu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Artur Mariusz Trudzik

Redakcja

Kolegium redakcyjne Jerzy Jarowiecki Krzysztof Woźniakowski Grażyna Wrona Władysław Marek Kolasa

Rada naukowa
Mieczysław Adamczyk
Sylwester Dziki
Andrzej Jaeschke
Halina Kosętka
Tomasz Mielczarek
Jerzy Myśliński
Irena Socha

Redaktor naczelny
Jerzy Jarowiecki

Redaktor odpowiedzialny i sekretarz redakcji
Krzysztof Woźniakowski

Sekretarz techniczny rady naukowej
Ewa Wójcik

Kontakt

30-084 Kraków ul. Podchorążych 2/355 tel. (012) 638-66-86 e-mail: rocznikp@up.krakow.pl

Instrukcje dla autorów

  1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem re¬dakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor¬macji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorą¬żych 2, 30-084 Kraków.
  2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.
  3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczel¬nia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.
  4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytu¬łem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.
  5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standar¬dzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysło¬wy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wy¬jątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).
  6. Nadesłane prace podlegają recenzji.
  7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.
  8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji