Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2020 | t. 23 | No 1 |

Abstrakt

Celem opracowania jest syntetyczna prezentacja rozwoju czasopism dla dzieci na ziemiach polskich od ich powstania do zakończenia I wojny światowej. Głównym przedmiotem badań są czasopisma dla młodszych i starszych dzieci (do 15 roku życia) wydawane w języku polskim na etnicznych i historycznych ziemiach polskich w języku polskim. Pominięto zaś periodyki wydawane na tym terenie w innych językach (niemieckim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, litewskim, jidysz czy hebrajskim), jednodniówki i kalendarze, pisemka szkolne, harcerskie i etyczne oraz prasę młodzieżową i studencką. W toku badań ustalono, że w badanym okresie ukazywało się ogółem 177 tytułów przeznaczonych dla młodego odbiorcy, z czego latach 1824–1863 wychodziło ich 25, zaś w okresie późniejszym 152.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Woźniakowski
Sabina Kwiecień
Władysław M. Kolasa
Michał Rogoż

Abstrakt

W artykule została zaprezentowana historia wydawnicza dwóch litewskich periodyków z początku XIX wieku — „Dziennika Wileńskiego”, ukazującego się w latach 1805–1806 oraz „Gazety Literackiej Wileńskiej”, wydawanej od stycznia do grudnia roku 1806. Obydwie te inicjatywy prasowe łączy nazwisko ich redaktora Gotfryda Ernesta Groddecka, który drugi z wymienionych tytułów powołał do istnienia jako literacką przeciwwagę dla hołdującego głównie naukom ścisłym „Dziennika…”. Trwające przez rok współzawodnictwo zakończyło się niestety zaprzestaniem dalszego wydawania tychże czasopism.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jolanta Kowal

Abstrakt

Druga część artykułu przedstawia zawartość głównych działów „Przyjaciela Dzieci” lat 1892–1911, takich jak dział artykułów i pogadanek popularnonaukowych, podróżniczo-krajoznawczo-etnograficzny, życiorysów, tzw. „czynów nauczających” oraz dział religijny. Omawia również działy ciekawostkowo-rozrywkowe: tzw. „artykuły różnej treści”, nowe działy „Ze świata” i „pożyteczne zabawy i rozrywki”. Zaprezentowano także ostry atak na anachronizmy treściowe warszawskiego tygodnika przeprowadzony w r. 1901 na łamach „Poradnika dla Czytających Książki”.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Woźniakowski

Abstrakt

Artykuł omawia trudne relacje pomiędzy polską i niemiecką radiofonią w okresie międzywojennym. Zaczęły się one od sporów o treści programów na Górnym Śląsku i przejęcia kontroli przez stronę niemiecką nad rozgłośnią w Gdańsku. Po dojściu Hitlera do władzy relacje te się poprawiły, a nawet wzajemnie retransmitowano programy. Ostatecznie niemiecka radiofonia odegrała podczas inwazji Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku bardzo niechlubną rolę, w istotny sposób przyczyniając się do ubezwłasnowolnienia społeczeństwa polskiego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Sebastian Fikus

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są dzieje i analiza zawartości czasopisma „Dawna Sztuka”, które ukazywało się we Lwowie w latach 1938–1939. Pismo poświęcone było historii sztuki i archeologii; jego inicjatorem był Stanisław Jan Gąsiorowski. Celem „Dawnej Sztuki” było m.in. ułatwienie kontaktu z badaczami zagranicznymi, reprezentowanie polskiej nauki na zewnątrz i wzbogacanie nauki światowej dorobkiem polskich uczonych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Lubczyńska

Abstrakt

Głównym celem publikacji jest ustalenie, jaką wiedzę tuż po II wojnie światowej pozyskiwały Polki z prasy na temat sytuacji kobiet i działalności stowarzyszeń feministycznych w Europie i na innych kontynentach? Ponadto jaki obraz funkcjonowania tych organizacji prezentowały organy prasowe Ligi Kobiet? Dzięki zastosowaniu klasycznej metody analizy i krytyki treści prasy oraz pomocniczo metodologii badań monograficznych można znaleźć odpowiedzi na te i podobne pytania. Podjęte badania pokazują, że w tamtym czasie do Polek docierały za pośrednictwem prasy bardzo lakoniczne informacje o roli stowarzyszeń feministycznych w procesie emancypacji kobiet w poszczególnych krajach.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Adam Miodowski

Abstrakt

Morderstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza stało się istotnym wątkiem treściowym przekazów większości rodzimych mediów informacyjnych. W artykule porównano treści opublikowane w 6 płatnych ogólnopolskich dziennikach („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Fakt”, „Super Express”) w dniach 14 stycznia – 26/27 stycznia 2019 roku. Stwierdzono istotne różnice w sposobie relacjonowania tego wydarzenia. Dotyczyły one zarówno samej objętości treściowej związanej z tematem, jak i sposobów doboru, opisu i interpretacji poszczególnych wydarzeń oraz wprowadzania określonych wątków pobocznych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Rogoż

Redakcja

Kolegium redakcyjne Jerzy Jarowiecki Krzysztof Woźniakowski Grażyna Wrona Władysław Marek Kolasa

Rada naukowa
Mieczysław Adamczyk
Sylwester Dziki
Andrzej Jaeschke
Halina Kosętka
Tomasz Mielczarek
Jerzy Myśliński
Irena Socha

Redaktor naczelny
Jerzy Jarowiecki

Redaktor odpowiedzialny i sekretarz redakcji
Krzysztof Woźniakowski

Sekretarz techniczny rady naukowej
Ewa Wójcik

Kontakt

30-084 Kraków ul. Podchorążych 2/355 tel. (012) 638-66-86 e-mail: rocznikp@up.krakow.pl

Instrukcje dla autorów

  1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem re¬dakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor¬macji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorą¬żych 2, 30-084 Kraków.
  2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.
  3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczel¬nia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.
  4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytu¬łem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.
  5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standar¬dzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysło¬wy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wy¬jątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).
  6. Nadesłane prace podlegają recenzji.
  7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.
  8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji