Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2020 | t. 23 | No 4 |

Abstrakt

Czasopisma naukowe kręgu tzw. prasy warszawskiej: „Biblioteka Warszawska” (1841–1914) i „Ateneum” (1876–1901) poświęcały na swoich łamach wiele miejsca zagadnieniom postępów nauki, dziejom kultury i opisom krajów. Artykuł omawia publikowane w tych czasopismach teksty odnoszące się do zagadnień starożytnego Bliskiego Wschodu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Leszek Zinkow

Abstrakt

Artykuł Józef Piłsudski i jego obóz polityczny w rysunkach wielkopolskiej prasy satyrycznej, na podstawie dwóch czasopism satyrycznych z okresu II RP ukazujących się w Wielkopolsce, pokazuje obraz marszałka Piłsudskiego i jego najbliższych współpracowników w krzywym zwierciadle karykatury. „Pręgierz Poznański” ukazywał się w latach 1928–1930 i reprezentował poglądy liberalne, traktując bohatera tego artykułu z lekkim odcieniem krytycyzmu. Wydawane pod koniec lat 30. „Pokrzywy” były czasopismem narodowym, więc publikowane w nim wizerunki obozu sanacyjnego były bardzo negatywne.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olaf Bergmann

Abstrakt

W artykule przeanalizowano redakcyjno-pisarską konstrukcję polskich jednodniówek szkolnych na podstawie 17 jednodniówek wydanych w województwach wschodnich II Rzeczypospolitej. Badania te ukazały pochodzenie materiałów oraz proces ich przygotowania (gromadzenie i selekcja, uwagi redakcyjne, sprawy techniczne), tematykę artykułów, zaangażowanie uczniów i nauczycieli, współpracę środowiska lokalnego, a także rolę i cel ich wydawania.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Zimnoch

Abstrakt

W latach 1991–2019 firma Bauer Media systematycznie inwestowała na polskim rynku medialnym. Trafne decyzje przyczyniły się do wypracowania dobrej pozycji firmy, która mimo wieszczenia kryzysu prasy drukowanej wciąż rozbudowywała swoją ofertę docierając do nowych odbiorców. Podstawowym obszarem funkcjonowania była prasa kobieca, młodzieżowa, magazyny telewizyjne, prasa komputerowa. Celem artykułu była próba analizy działalności koncernu na polskim rynku medialnym w latach 1991–2019. Starano się przedstawić: historię firmy w okresie trzech dekad z uwzględnieniem strategicznych decyzji dotyczących rozbudowy firmy, ilościowe przeobrażenia w ofercie prasowej oraz zaangażowanie w inne sektory rynku mediów.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olga Dąbrowska-Cendrowska

Abstrakt

Artykuł ukazuje proces uwalniania i otwierania danych oraz jego wpływ na tworzenie nowych typów dziennikarstwa, jak w szczególności dziennikarstwo danych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bogdan Fischer

Abstrakt

„Rzeczy Piękne” (1918–1932) to miesięcznik wydawany przez Miejskie Muzeum Przemysłowe im. dra Adriana Baranieckiego w Krakowie. Czasopismo charakteryzowała wyrafinowana szata graficzna. Często kluczowym elementem kompozycji stron był inicjał. Tradycyjne elementy dekoracji książkowej stały się przedmiotem badania, ponieważ stanowią oryginalny i rzadki zbiór wykonany specjalnie na potrzeby czasopisma. Badanie ujawniło istnienie systemów znaków reprezentujących nie tylko idee realizowane przez Warsztaty Krakowskie, ale i wartościową, nowatorską metodą konstruowania.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Magdalena Koziak-Podsiadło

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest próba zdefiniowania, określenia funkcji oraz charakterystyka czasopiśmiennictwa środowisk kresowych działających w strukturach wojennego uchodźstwa oraz powojennej emigracji politycznej na Zachodzie. Autor przedstawia genezę, poszczególne fazy rozwoju oraz okres schyłkowy tego czasopiśmiennictwa, przybliżając w syntetyczny sposób wszystkie tytuły prasowe, które mogą być zaliczone do kategorii czasopism kresowych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Gotowiecki

Abstrakt

Huta im. Lenina i inne zakłady zlokalizowane w dzielnicy oferowały wypoczynek w licznych zakładowych ośrodkach wczasowych całego kraju. Można tam było spędzać czas w gronie rodziny i znajomych. Pracownicy byli zachęcani do korzystania z oferty wypoczynku także za pomocą prasy. „Głos Nowej Huty” — Tygodnik Samorządu Pracowniczego HiL, przypominał o konieczności złożenia stosownych dokumentów, prezentował reportaże z pobytu w tych ośrodkach — opisując atrakcje czekające na wypoczywających, ale także wskazując na zaniedbania. Nowohucianie dość szybko przekonali się do tego sposobu spędzania urlopu i liczba wczasowiczów z roku na rok rosła.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Chłosta-Sikorska

Redakcja

Redaktor naczelna: Grażyna Wrona


Redaktor honorowy: Jerzy Jarowiecki


Redaktor wersji elektronicznej: Władysław M. Kolasa


Redaktor odpowiedzialny i sekretarz redakcji: Michał Rogoż


Sekretarz techniczny rady naukowej: Ewa WójcikKolegium redakcyjne:


Grażyna Wrona

Jerzy Jarowiecki

Michał Rogoż

Władysław M. Kolasa

Krzysztof Woźniakowski

Łukasz T. Sroka

Ewa WójcikRada naukowa


Adina Bar-El (Nir-Israel, Israel),

Grażyna Gzella (Toruń, Poland),

Lars Jockheck (Hamburg, Germany),

Kazimierz Karolczak (Kraków, Poland),

Urszula Kolberova (Ostrava, Czech Republic),

Lidiya Lazurko (Drohobycz, Ukraine),

Susanne Marten-Finnis (Portsmouth, United Kingdom),

Tomasz Mielczarek (Kielce, Poland),

Jerzy Myśliński (Warszawa, Poland),

Grzegorz Nieć (Kraków, Poland),

Myroslav M. Romaniuk (Lwów, Ukraine),

Andrzej Romanow (Gdańsk, Poland),

Bogusław Skowronek (Kraków, Poland),

Irena Socha (Katowice, Poland),

Vitalij Telvak (Drohobycz, Ukraine),

Jiří Trávníček (Brno, Czech Republic),

Mariusz Wołos (Kraków, Poland).


Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Instytut Nauk o Informacji

ul. Podchorążych 2/356

30-084 Kraków

e-mail: rocznikp@up.krakow.pl

Instrukcje dla autorów


  1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

  2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

  3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.

  4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

  5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).

  6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

  7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

  8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji