Nauki Humanistyczne i Społeczne

Ruch Literacki

Zawartość

Ruch Literacki | 2017 | No 5 (344) |

Słowa kluczowe: Hugo Kołłątaj

Abstrakt

Hugo Kołłątaj’s treatise On dreams, or my refl ections on the reveries of nighttime reveries (1796) is an attempt at analyzing and classifying various dream theories and at analyzing and interpreting his own dreams. He takes the rationalist view of dreams, which, following Aristotle’s naturalistic philosophy, Hippocrates’ humours and the modern mechanistic theories, looks for physiological, medical and mnemic explanations of this phenomenon. The aim of his article is to position Kołłątaj’s treatise, a notable product of the Polish Enlightenment, against the background of all these naturalistic theories as well as to identify the points where he shares their approach and those that are distinctly his own. What makes the comparison more complex is the cross-genre nature of the work: it combines the elements of a philosophical treatise on dreams, a catalogue of ‘curious dreams’ and an autobiographical essay.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewelina Justyna Krzykała
Słowa kluczowe: Bolesław Leśmian

Abstrakt

This paper argues that while writing about the works of other authors Bolesław Leśmian made use of the same ironic approach he employed in his own writing. A close analysis of his ironic strategies, which can be found in his reviews, theoretical refl ections, practical criticism and metacritical texts, leads to the conclusion that Leśmian’s irony is a stylistic trope in a literary poetics of dance, an aesthetic category as well as an artistic and existential concept akin to the ‘permanent parabasis’ of the Romantics.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Wojda
Słowa kluczowe: Bronisław Chlebowski

Abstrakt

The beginnings of the study of Polish literary regionalism are usually traced back to the interwar period, and in particular Stefania Skwarczyńska’s Regionalism and the main approaches in the theory of literature, published in 1937. Although this book is believed is be the pioneering work of literary regionalism in Poland, the trail was in fact blazed over fi fty years earlier by Bronisław Chlebowski’s study of the role regional variation in the development of Polish literature. He was inspired by Hippolyte Taine’s concept of milieu and Friedrich Ratzel’s anthropogeography. This article claims that Chlebowski’s theory of territoriality, as it was called by Wacław Borowy, both in its general outlines and in some particulars, is a thought-provoking methodological project and a valuable reference point for current regionalist research. The article also muses over the reasons why Chlebowski’s groundbreaking approach failed to attract followers.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Małgorzata Mikołajczak
Słowa kluczowe: Ryszard Kapuściński

Abstrakt

This article is concerned with various modes of narrative memory in Travels with Herodotus, considered against the background of Ryszard Kapuściński’s other travelogues. A close examination of the specifi c manifestations of memory in terms of its content and the manner of remembering and presenting a story reveals that each of the key narrative fi gures in Kapuściński’s factual fi ction, i.e. the reporter, the writer, the historiographer, and the traveler, is endowed with a bundle of narrative memory modes (attitudes). These attitudes are distinct and complementary, but they also interlock in a way peculiar to each of the Kapuściński’s character types. Their integrity is also secured by the author’s intention to keep track of ‘Memory [travelling] along the Roadways of the World’.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Kaczmarek
Słowa kluczowe: Ryszard Kapuściński

Abstrakt

This article argues that the narrative strategy employed by Ryszard Kapuściński in The Emperor can enables the reader to read it as a mythical story. In The Emperor the presence of myth can be detected on two levels, i.e. in the ‘mythical thinking’ of Kapuściński’s informants and in the shape of the highly stylized authorial narration. Myth controls the spatial structure of the story, the characterization of Haile Selassie, the concepts of time, language, and especially the incrustation of the text with elements explaining the unknown by the known.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marta Okuniewska

Redakcja

Redaktor naczelna

Anna Łebkowska

Sekretarz redakcji

Iwona Boruszkowska


Rada Naukowa

Stanisław Burkot, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska

Maria Delaperrière, INALCO, Paryż, Francja

Anna Drzewicka, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska

Halina Filipowicz, University of Wisconsin-Madison, Madison, USA

David Frick, University of California, Berkeley, USA

Julian Maślanka, Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska

Bożena Karwowska, The University of British Columbia, Vancouver, Canada


Komitet Redakcyjny

Iwona Boruszkowska Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Tomasz Bilczewski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Andrzej Borowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Tadeusz Bujnicki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Anna Łebkowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Roman Mazurkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska

Jan Michalik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Jan Okoń, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska

Magdalena Siwiec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Eugenia Prokop-Janiec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Wacław Walecki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Franciszek Ziejka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Oddział w Krakowie
ul. św. Jana 28
31-018 Kraków
tel. +48 12 256-23-00
fax. +48 12 256-23-80
e-mail: ruchliteracki@gmail.com

Instrukcje dla autorów

„Ruch Literacki” jest czasopismem polonistycznym i publikuje teksty dotyczące literatury polskiej (interpretacje), teorii literatury i komparatystyki.

Propozycje artykułów (do 41 000 znaków) należy przesyłać w wersji drukowanej i elektronicznej: w wersji drukowanej na adres redakcji: ul. św. Jana 28, 31-018 Kraków, w wersji elektronicznej – mailem na adres” ruchliteracki@gmail.com(lub na płycie CD dołączonej do wydruku). Prosimy o dostosowanie aparatu przypisów do zasad obowiązujących w „Ruchu Literackim”. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

Prosimy o podanie afiliacji, adresu korespondencyjnego, w tym elektronicznego, a także o dołączenie:

1. streszczenia artykułu (do 1000 znaków),

2. słów kluczowych,

3. bibliografii według wzorca (dostępnego na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/pci/zakres-wymaganych-danych/bibliografia):

W przypadku książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku rozdziału książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł rozdziału. W tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku publikacji w czasopiśmie: nazwisko i imię autora, rok, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na których znajduje się publikacja.

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Zasady kwalifikowania publikacji do druku

Wszystkie teksty zamieszczone w „Ruchu Literackim” są recenzowane. Recenzentami są wybitni specjaliści z danej dziedziny nauki o literaturze, do których zwraca się redakcja. Decyzję o publikacji recenzenci podejmują, biorąc pod uwagę: wagę merytoryczną artykułu, nowatorstwo, jego odkrywczą rolę dla badań nad danym zagadnieniem, rzetelność naukową oraz zgodność z profilem czasopisma. Recenzje mają formę pisemną i charakter niejawny; kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub odrzuceniu artykułu (jedynie w szczególnych przypadkach, w razie wątpliwości recenzenta, jego uwagi przesyłane są autorom, po poprawkach tekst jest rozpatrywany ponownie).

Wersja elektroniczna RL: http://rl.czasopisma.pan.pl

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji