Nauki Techniczne

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Zawartość

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych | 2015 | No 3 |

Abstrakt

W artykule zaprezentowano aktualny problem – oceny jakości użytkowej współczesnych mieszkań. Problematyka ta została naświetlona na tle doświadczeń projektowych i realizacyjnych ostatnich kilkudziesięciu lat. Wobec braku zobiektywizowanych metod oceny oraz wartościowania omawianych zagadnień autor wskazuje kryteria mogące stać się podstawą takich probierzy i ocen.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maciej Kłopotowski

Abstrakt

Zarządcy wielkich prefabrykowanych osiedli mieszkaniowych powstałych w latach 1970, ze względu rozmiar tych zasobów i ich daleki od doskonałości stan techniczny, są szczególnie zainteresowani poszukiwaniem rozwiązań pozwalających na zmniejszenie zużycia energii. W artykule opisano politykę publiczną wobec termomodernizacji w Polsce oraz pilotażowe badania ITB – próby określenia optymalnego zakresu działań termomodernizacyjnych w budynkach wielkopłytowych. Opisano również dotychczasowe działania termomodernizacyjne w skali jednego z lubelskich osiedli i określono kierunek dalszych działań służących oszczędności energii w budownictwie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Ostańska

Abstrakt

W ostatnim czasie powszechnie realizowane w Polsce termomodernizacje stwarzają możliwość oszczędzania energii. Jednak mimo tych działań zwykle pozostają jeszcze pewne możliwości poprawy efektywności cieplnej, co w artykule omówiono na przykładzie budynku galeriowego.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Ostańska
Katarzyna Taracha

Abstrakt

Atrium jest przestrzenią specyficzną. Niewielkich rozmiarów, otoczoną wysokimi przegrodami w postaci ścian i ogrodzeń. Przez to zamkniętą. Tylko na zewnątrz, bo otwartą do wnętrza domu jako dodatkowy pokój letni, bez sufitu. Funkcja podobna do przestrzeni zewnętrznej przy domku wolnostojącym, tylko w mniejszej skali, z większą dbałością o detal, materiał, estetykę. Wymaga szczegółowej i skomplikowanej analizy nasłonecznienia, warunków gruntowych, zagadnień wilgotnościowych i termicznych oraz doboru odpowiednich elementów zagospodarowania terenu. Przemyślane i dobrze wykonane atrium zapewnia wygodę, wypoczynek, intymność i bezpieczeństwo.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Wojciech Matys

Abstrakt

Jednym z najważniejszych problemów dotyczących projektowania mieszkań jest prawidłowe określenie wielkości poszczególnych wnętrz. Badania ergonomiczne wskazują na trzy podstawowe czynniki, od których uzależnione są wymiary pomieszczeń. Są to: przestrzeń zajęta przez elementy wyposażenia, przestrzeń wymagana ze względów psychologicznych oraz przestrzeń ruchowa człowieka. Szczególnie istotne są analizy dotyczące przestrzeni ruchowej, na którą składają się anatomiczne wymiary człowieka, przestrzeń niezbędna do korzystania z wyposażenia mieszkania oraz trakty komunikacyjne, po których porusza się człowiek.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Wojciech Niebrzydowski

Abstrakt

W artykule przedstawiono przykłady architektury eksperymentalnej w zakresie budownictwa jednorodzinnego na przełomie lat 60’ i 70’ XX w. Realizacje te były odpowiedzią na ograniczenia normatywne dotyczące powierzchni użytkowej domów jednorodzinnych, braki w dostępności materiałów budowlanych oraz potrzebę intensyfikacji zabudowy. Przedstawiono dwa przykłady realizacji domów kopułowych o różnej konstrukcji oraz dwa przykłady mini osiedli w zabudowie atrialnej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Zuzanna Napieralska

Abstrakt

Geneza planowania i projektowania urbanistycznego układu Czechowa sięga okresu międzywojennego. Na dzisiejszy układ urbanistyczny składają się nie tylko opracowania dla poszczególnych osiedli powstające od początku lat 70. XX wieku, ale również przybliżony w artykule, wcześniejszy dorobek planistyczny i projektowy.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Natalia Przesmycka

Redakcja

Redaktor naczelny: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, UP w Lublinie, Politechnika Wrocławska kontakt: elzbieta.przesmycka@pwr.wroc.pl

Komitet naukowy:

prof. arch. Bo Larsson (Lund, Szwecja) prof. arch. Mykola Bevz (Politechnika Lwowska, Ukraina) prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, UP w Lublinie, Politechnika Wrocławska prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN

Kontakt

Oddział PAN w Lublinie
Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2,
20-080 Lublin
tel./fax (48 81) 441 30 00
e-mail: lublin@pan.pl


 

Instrukcje dla autorów

Na łamach czasopisma zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Wszystkie
prace są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów. Prace
proponowane do druku w Tece poszczególnych komisji oddziału lubelskiego PAN
należy przesyłać na adres odpowiednich Komisji.


Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac.
1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać
12 stron formatu A-4.
2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman
(TNR) 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w
tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, prosimy jednak o zrezygnowanie z podkreślania
liter, wyrazów i zdań.
3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 cm x 19,5
cm); opisy tabel czcionką TNR 10 pkt, wypełnienie tabel 10 pkt, pojedynczy odstęp,
rozszerzenie plików zawierających tabele – doc. lub rtf.

Obowiązuje następujący układ pracy:
1. Tytuł artykułu w języku polskim lub angielskim (jeżeli cała praca jest w języku
angielskim, to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych).
2. Imię i nazwisko autora (-ów).
3. Streszczenie pracy (od 300 do 500 znaków).
4. Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.
5. Tekst główny artykułu powinien obejmować: wstęp, materiał i metody, wyniki,
dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
6. Tytuł, abstract (300-500 znaków) jako tłumaczenie streszczenia i słowa kluczowe
w języku angielskim.
7. Adres miejsca pracy autora (-ów) w języku polskim i angielskim.
Jan Kowalski, Katedra ....., Nazwa uczelni, adres, e-mail
8. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane
w języku polskim i angielskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi.


Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układ SI, np. g·dm-3 (a nie
g/dm3).
Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych
autorów podajemy w nawiasie kwadratowym nazwisko autora(-ów) i rok wydania publikacji
zamieszczonej w Wykazie piśmiennictwa, np. [Chełkowski 1966].
Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący
sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest
wydanych więcej prac tego samego autora, po roku naleŜy oznaczyć poszczególne
pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania;
numer tomu, zeszytu oraz numery stron, np.
1. Chełkowski Z., 1966: Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gospod. Ryb. 1(2), 18–19.
2. Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna. PWN Warszawa.
3. Horabik J., 1994: Load distribution in a model bin as influence d by mechanical properties
of wheat grain (in Polish). Acta Agrophysica, 1.5. Jury W.A., Roth K., 1990: Transfer Function
and Solute Movement through Soil. In: Theory and Applications. Birkhaser Verlag, Basel, Switzerland.
4. Turski W., 1972: Projektowanie oprogramowania systemów liczących. Mat. Konf.

Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych. Warszawa 2-5 czerwca 1971. PWN Warszawa, 132-139.
Prace w języku angielskim: tytuły publikacji powinny być w jęz. angielskim, francuskim
lub niemieckim, z zaznaczeniem język, a oryginalnego tej publikacji, np. (in
Polish), (in Russian) itp.


Autor przesyła do redakcji tekst pracy w 2 egzemplarzach. W przypadku otrzymania
recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz redakcyjny z uwagami recenzenta,
poprawiony egzemplarz pracy wraz z nośnikiem elektronicznym (dyskietka, CD) i
ustosunkowaniem się do uwag recenzenta i redaktora. Część główną publikacji
(streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) naleŜy zapisać w jednym
pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się dodatkowo w oddzielnych
plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a
także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.
Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany
jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku
Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).


Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na
wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie.


Autorzy otrzymują jeden egzemplarz tomu.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji