Szczegóły

Tytuł artykułu

Dynamics of Soil Nematodes in Vegetable Based Crop Sequences in West Bengal, India<br />Dynamika Nicieni Glebowych w Następstwie Roślin Opartym na Warzywach w Zachodnim Bengalu, Indie

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×