Szczegóły

Tytuł artykułu

Burkholderia SP. Strain TNAU-1 for Biological Control of Root Rot in Mung Bean (Vigna Radiata L.) Caused by Macrophomina Phaseolina<br />Szczep TNAU-1 bakterii Burkholderia sp. jako czynnik biologicznego zwalczania zgnilizny korzeni fasoli złotej (Vigna radiata L.) powodowanej przez Macrophomina phaseolina

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×