Szczegóły

Tytuł artykułu

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВА-НИЯ ПРОГРАММ РЕМОНТА МАШИН, ИХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ С ИСПОЛЬ-ЗОВАНИЕМ НЕСИММЕТРИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

×