Szczegóły

Tytuł artykułu

Linie rozwoju apofatyzmu w fi lozofi i rosyjskiej XX wieku (Georgij Fłorowski, Siemion Frank i Lew Karsawin)

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 1230-1493

×