Szczegóły

Tytuł artykułu

Holistyczna teoria znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Próba krytycznej analizy

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstrakt

<jats:title>Streszczenie</jats:title><jats:p>Dyrektywalna teoria znaczenia powstała w okresie, gdy Kazimierz Ajdukie-wicz pozostawał pod wpływem radykalnego konwencjonalizmu. Pogłdy te spowodowały odrzucenie korespondencyjnej teorii prawdy i próbę zbudowania holistycznej i nieodniesieniowej teorii znaczenia. Motywem napisania mojego artykułu było przekonanie, że teoria znaczenia Ajdukiewicza może zostać - po odpowiednich modyfikacjach - zastosowana do języka naturalnego. W tym celu analizuję konsekwencje wybranych aspektów teorii dyrektywalnej i pró-buję wskazać, w jaki sposób teoria ta powinna bye zmodyfikowana, aby mogła pełnić funkcję teorii znaczenia j?zyka naturalnego. Podstawową wadą teorii dyrektywalnej, która uniemożliwia pełnienie tej funkcji, jest brak rekurencyj-ności, co sprawia, że nie wyjaśnia ona, w jaki sposób znaczenie zdania jest wyznaczone przez znaczenia występujacych w nim slów. Konieczne jest zatem uzupełnienie teorii Ajdukiewicza o komponent rekurencyjny. Kolejna wada tej teorii wiąze się z budową macierzy języka, do której Ajdukiewicz wprowadza dane doświadczenia jako komponent pozajęzykowy. Wada ta może bye łatwo usunięta przez odwołanie się do holistycznego aspektu teorii. Również podana przez Ajdukiewicza definicja związku znaczeniowego powoduje niepoządane konsekwencje, dotyczace znaczen wyrażeń w językach otwartych.</jats:p>

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/pfns-2013-0092

×