Details

Title

Ajdukiewicz: granice racjonalizmu

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

StreszczenieAjdukiewicz opowiadał się za szerokim racjonalizmem. Jako dwa podstawo-we kryteria racjonalności przekonań wymieniał ich komunikowalnosc i inter-subiektywną sprawdzalność. Jednak czasem zdaje się on akceptować pewne szczególne kroki poznawcze, nieracjonalne w powyższym sensie. 1) Neopozy-tywistyczną eliminację metafizyki uważał za zbyt radykalną. 2) Nauki empi-ryczne wspierają się na bezpośrednim doświadczeniu, które jest, jego zdaniem, subiektywne i niepowtarzalne. 3) W aksjologii przypisywał poznawczą rolę uczuciom. 4) W póznych pogłdach uznał, że mowa nie jest wyczerpujacym środkiem komunikacji myśli. We wszystkich tych punktach warunkiem pod-jęcia racjonalnej działalności poznawczej okazuje się uprzednie ustępstwo na rzecz zaakceptowania kroków irracjonalnych, jednak w granicach kontrolowa-nych przez rozum.

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2014

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/pfns-2013-0088

×