Szczegóły

Tytuł artykułu

O semantycznej i formalnej teorii poznania. Ajdukiewicz – Suszko – Woleński

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstrakt

<jats:title>Streszczenie</jats:title><jats:p>Metaepistemologiczny projekt Kazimierza Ajdukiewicza zwany „semantycz-n4 teorią poznania” postuluje, aby podchodzić do poznania od strony języka. Projekt ten zarazem uzasadnia ów analityczny postulat, wykazując, ze jeśli poznanie ma bye określone co do treści, to do poznania tak właśnie powinno się podchodzić. Podejście to pojmuje poznanie jako twór, na który składają się językowe znaczenia wyrażeń. Takie pojmowanie poznania posiada tę zaletę iż pozwala wykorzystać w epistemologii rezultaty uzyskane w metamatema-tyce do rozwiązywania pewnych tradycyjnych sporów epistemologicznych. Projekt formalnej teorii poznania przedstawił Roman Suszko. Inspiracją tego projektu była semantyczna teoria poznania Kazimierza Ajdukiewicza, której Roman Suszko nadal postać sformalizowaną. Kontynuatorem formalnoepiste-mologicznych badah Suszki jest Jan Wolehski. Pytanie, które autor artykułu stawia i na które udziela odpowiedzi, brzmi: jakie warunki winny bye spenio-ne, aby można było przejsc od klasycznej (subiektywnej) teorii poznania do teorii poznania rozumianej semantycznie, a w szczególności do jej sformalizo-wanej postaci, i aby zarazem wyniki uzyskane na gruncie semantycznej teorii poznania były równoważne wynikom uzyskanym na gruncie teorii poznania pojmowanej klasycznie?</jats:p>

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.2478/pfns-2013-0097

×