Details

Title

Spis akronimów;br>List of abbreviations and acronyms

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 149

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Wprowadzenie Introduction Zagadnienia Podstawowe Monitoringu Postępowanie Badawcze Fundamentals Of The Monitoring And Research Methodology Problematyka Badawcza Nauk Geograficznych Monitoringu Rozwoju The Monitoring Of Development In Geographical Sciences Region Jako Przedmiot Badań Polityki Rozwoju The Region As Target Of Research And Development Policy Monitoring Nowoczesne Narzędzie Zarządzania Rozwojem The Monitoring Contemporary Tool In Managing The Development Uwarunkowania Budowy Funkcjonowania Monitoringu Rozwoju Regionalnego Pre-Requisites Of Setting Up And Organising The Monitoring Of Regional Development Potrzeba Monitoringu Rozwoju Regionalnego Necessity Of Monitoring The Regional Development Dotychczasowe Doświadczenia Tworzeniu Systemów Monitoringu Accumulated Knowledge In Setting Up Monitoring Systems Informacja Jako Uwarunkowanie Współczesnego Rozwoju Information As Contemporary Development Factor Przestrzeń Monitoring Space In The Monitoring Uwarunkowania Prawne Formalne Organizacji Monitoringu Legal And Regulative Framework Of The Monitoring Uwarunkowania Instytucjonalne Zarządzanie Rozwojem Regionalnym Institutional Background And Managing Of The Regional Development Wnioski Uwarunkowań Budowy Systemu Monitoringu Regionalnego(artykuł) Conclusions From The Overview Of The Regional Monitoring Framework Studia Metodologia Budowy Systemu Monitoringu Rozwoju Regionalnego Methodology Of Setting Up Regional Development Monitoring Systems Monitoring Rozwoju Regionalnego Założenia Funkcjonalne Monitoring Of The Regional Development Functional Assumptions Wyspecjalizowane Postaci Monitoringu Specialised Varieties Of The Monitoring Typologia, Taksonomia Kwantyfi Kacja Monitoringu Typology, Taxonomy And Quantifi Cation In The Monitoring Projektowanie Budowa Systemu Monitoringu Regionalnego Design And Setting Up Of The Regional Monitoring System Założenia Modelu Organizacji Monitoringu Regionalnego Modelling And Organisational Assumptions For The Regional Monitoring Narzędzia Monitoringu Monitoring Tools Obiektowe Wskaźnikowe Podejście Do Monitoringu Przestrzenny Wymiar Informacji Target-And-Indicator Approach To The Monitoring Vs. Spatial Dimension Of Information Model Systemu Monitoringu Rozwoju Regionalnego, Propozycja Implementacji Próba Empirycznej Weryfikacji Model Of The Regional Development Monitoring System, An Implementation Proposal And Test Case Of Its Empirical Verifi Cation Propozycja Implementacji Modelu Monitoringu Regionalnego An Implementation Proposal Of The Regional Monitoring System Próba Empirycznej Weryfikacji Modelu Monitoringu Na Przykładzie Woj. Pomorskiego(artykuł) Empirical Verifi Cation Of The Monitoring Model The Test Case Of The Pomorskie Region Podsumowanie Wnioski Summary And Conclusions Iwia––aiwawiiz––iwiiiaiaa–i

Identifier

ISSN 0079-3493

×