Szczegóły

Tytuł artykułu

Aglomeracja Wałbrzyska jako obszar kształtowania sięwspółpracy międzygminnej w świetle dokumentów strategicznych i wstępnychbadań opinii publicznej/<br />The Wałbrzych Agglomeration as a Region of Interdistrict Co-operationin the Light of Strategic Documnets and Pilot Social Opinion Research

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×