Szczegóły

Tytuł artykułu

Profi l gospodarstw domowych generujących zjawiskourban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego ObszaruMetropolitalnego/<br />The Profi le of Households Generating Urban Sprawl on the Example of SelectedArea of Cracow Metropolitan Area

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

4. Procesy Rozwoju Przestrzennego Krakowa Małopolski The Processes Of Spatial Development Of Cracow City And Małopolska Region I

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×