Details

Title

Subject-subject relationship as a significant aspect of personal development in adulthood

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2011

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2011

Identifier

ISSN 0079-2993

References

Baran B. (1991), Filozofia dialogu. [Philosophy of dialogue]. ; Buber M. (1992), Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. [I and Thou: A selection of philosophical writings]. ; Buber M. (1993), Problem człowieka. [The problem of man]. ; Bukowski J. (1987), Zarys filozofii spotkania. [Outline of the philosophy of encounter]. ; Dajczer T. (2009a), Sakrament obecności. [The Sacrament of presence]. ; Dajczer T. (2009b), Nieodkryty Dar. [The Undiscovered Gift]. ; Frankl V. (1984), Homo patiens. ; Fromm E. (1996), Niech się stanie człowiek. Szkice z psychologii etyki. [Let there be man: Sketches in the psychology of ethics]. ; Gadacz T. (2003), O umiejętności życia. [On the skill of living]. ; Gałdowa A. (1990), Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej. [Development and criteria of personal maturity], Przegląd Psychologiczny, 1, 13. ; Gałdowa A. (1995), Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. [Universality and exception: The development of adults]. ; Husserl E. (1989), Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów [Phenomenology and sociology: A collection of texts]. ; Husserl E. (1993), Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia. [Philosophy and the crisis of European humanity]. ; James W. (2002), Psychologia. Kurs skrócony. [Psychology: A briefer course]. ; Jarymowicz M. (2008), Psychologiczne podstawy podmiotowości. [Psychological foundations of subjectness]. ; Kępiński A. (1972), Psychopatologia nerwic. [Psychopathology of neuroses]. ; Kępiński A. (1977), Lęk. [Anxiety]. ; Kohlberg L. (1981), Moral development, religious thinking and the question of aseventh stage, Zygon, 16, 203, doi.org/10.1111/j.1467-9744.1981.tb00417.x ; Labouvie-Vief G. (1990), Adult development, vol. 2: Models and methods in the study of adolescent and adult thought, 43. ; Labouvie-Vief G. (1996), Cognitive-emotional integration in adulthood, Polish Quarterly of Developmental Psychology, 4, 259. ; Marcel G. (1984), Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei. [Homo viator: Introduction to metaphysic of hope]. ; Marcel G. (1986), Być i mieć. [Being and having]. ; Marcel G. (1987), Dziennik metafizyczny. [Metaphysical journal]. ; Straś-Romanowska M. (1997), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja [Supporting development: Psychostimulation and psychocorrection], 1, 60. ; Straś-Romanowska M. (1999), Rozwój osobowy. Próba konceptualizacji problemu w nawiązaniu do psychologii <i>life-span. [Personal development: An attempt at a conceptualization of the problem in the context of life-span psychology]</i>, Forum Psychologiczne, 4, 2, 115. ; Straś-Romanowska M. (2002), Status poznawczy kategorii "osoba" we współczesnej psychologii rozwoju. Zarys problemu z perspektywy psychologicznej i filozoficznej. [Cognitive status of the category "person" in contemporary developmental psychology: An outline of the problem from the psychological and philosophical perspective], Psychologia Rozwojowa, 2, 7, 149. ; Straś-Romanowska M. (2005), Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę. [Quality of life in the light of person-oriented psychology], Kolokwia Psychologiczne, 13, 262. ; Walesa Cz. (1997), Psychologiczna analiza zmian w rozwoju religijności człowieka. [Psychological analysis of changes in the development of human religiousness], Roczniki Filozoficzne, XLV, 4, 109. ; Walesa Cz. (2011), Szanse i zagrożenia człowieka XXI wieku (zarys problematyki psychologicznej). [Opportunities and threats of 21<sup>st</sup> century man (Outline of psychological problems)], Horyzonty Psychologii, 1, 23. ; Zagórska W. (2004), Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Doświadczenie, funkcje psychologiczne. [Participation of young adults in a culturally created reality: Experience, psychological functions]. ; Zagórska W. (2010), The psychology of human development - selected issues, 13.

DOI

10.2478/v10059-011-0024-8

×