Details

Title

Władysław Tatarkiewicz. Uwagi metafi lozofi czne

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×