Szczegóły

Tytuł artykułu

Władysław Tatarkiewicz. Uwagi metafi lozofi czne

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

×