Details

Title

Regulatory function of stress in the process of leukemia patients’ recovery after bone marrow transplantation

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2017

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2017

Identifier

ISSN 0079-2993

References

Styczyński (2013), i Disease relapse and infectious complications as the main cause of stem cell transplant failure, null, 26, 604. ; Wrona (2013), Zdrowie pacjentów leczonych metodą transplantacji szpiku kostnego a radzenie sobie ze stresem - perspektywa psychologiczna i medyczna of patients undergoing bone marrow transplantation and their coping with stress - from the psychological and medical, Health, 9, 1. ; Nęcka (1994), Twórcze rozwiązywanie problemów Creative problem solving IMPULS, null. ; Lebiedowicz (2005), Wykorzystanie koncepcji fenomenologiczno - poznawczych w pracy klinicznej z pacjentami z chorobą nowotworową krwi Doświadczenia własne Application of phenomenological - cognitive theories in clinical work with leukemia patients From the author s own, null, 1. ; Lazarus (1984), appraisal coping New York, Stress. ; Rusiewicz (2008), Psychological distress in long - term survivors of hematopoietic stem cell transplantation, null, 17, 329. ; Aleksandrowicz (1971), Niektóre cechy osobowości chorych na różne typy białaczek [ Some personality traits in patients with various types of leukemia Pol, null, 26, 426. ; Solomon (1985), The Emerging Field of Psychoneuroimmunology Journal of the Institute for the Advancement of, Health, 2. ; Wrona (1985), lęku a czas trwania choroby u chorych na białaczkę level and disease duration in leukemia patients Tygodnik, Anxiety, 1304. ; Obuchowski (1966), dążeń ludzkich The of human aspirations, Psychologia psychology. ; Baltrusch (1975), Ergebnisse Klinisch Psychosomatischer Krebsforschung, Med, 175. ; Maruszewski (2002), poznania of, Psychologia Psychology cognition. ; Hołowiecki (2006), Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej nowotworach marrow and hematopoietic stem cell transplantation in neoplasms In kliniczna oncology, Bone Clinical. ; Solomon (1972), Emotions stress Front Radiation, immunity Ther, 64. ; Jakitowicz (2014), Psychological factors crucial in the process of hematopoietic stem cell transplantation, null, 1. ; Rini (2011), Effectiveness of Partner Social Support Predicts Enduring Psychological Distress after Hematopoietic Stem Consult Feb, Cell Transplantation Clin Psychol, 1. ; Molassiotis (1997), conceptual model of adaptation to illness and quality of life for cancer patients treated with bone marrow transplants of, Journal Advanced Nursing, 26, 572. ; Wrześniewski (2004), Interakcyjny model radzenia sobie ze stresem po zawale serca [ Interactive model of coping with stress after myocardial infarction In niedokrwienna serca Ischemic heart disease Gdańsk, null. ; Lazarus (1999), new Synthesis New York, Stress Emotion. ; Łosiak (2007), Natura stresu Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej The nature of stress Seen from the evolutionary perspective University, null. ; Wrona (2007), Coping process with Disease and Changes of Self - Concept in Leukemia Patients Polish of Stud No, Journal Environ, 16, 541. ; Solomon (1990), odporność i choroba Sol Emotions immunity illness, null, 1. ; Wrona (1991), Self - concept and adjustment to illness in leukemia patients, Polish Psychological Bulletin, 22, 169. ; Witt (2009), i red molekularna Molecular, hematology. ; Zespół Kliniki Hematologii Szpitala (null), Uniwersyteckiego Therapeutic team of the Clinic University Hospital in lecie istnienia The Hematology Center in year anniversary PROMO, Hematology, 2015. ; Wrona (2003), jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem as a function of creative coping with stress, Health. ; Schulz (2002), Kindermann i The role of biomedical and psychosocial factors for the prediction of painand distress in patients undergoing highdose therapy and, Bone Marrow Transplantation, 29. ; Miller (1983), Interacting effects of information and coping style in adopting to gynecologic stress of and, Journal Personality Social Psychology, 45. ; Wrona (1989), obrony przed lękiem a obraz samego siebie u chorych na białaczkę [ Defenses against anxiety and self - concept in leukemia patients Tygodnik, null, 446. ; Wrześniewski (1996), Style i strategie radzenia sobie ze stresem Problemy pomiaru Styles and strategies of coping with stress Problems of assessment In sytuacji stresu Problemy teoretyczne i metodologiczne Man in the situation of stress Theoretical and methodological problems, null, 44. ; Blicharski (1983), i Ocena skuteczności leczenia i przeżywalności chorych z ostrymi białaczkami w latach Evaluation of treatment effectiveness and survival rate in patients with acute leukemia in the years Unpublished report of the Hematology Chair and Clinic University, Archives, 1970. ; Heszen (1996), i radzenie sobie - główne kontrowersje Stress and coping - major controversies In sytacji stresu Man in the situation of stress Theoretical and methodological problems University, null, 12. ; Jabłoński (2004), Zaburzenia depresyjne a przebieg ostrej choroby białaczkowej [ Depressive disorders and the course of acute leukemia Unpublished doctoral thesis of the Hematology Chair and Clinic University, Library. ; Skotnicki (1998), Podstawy hematologii dla studentów i lekarzy Essentials of hematology for students and medical practitioners, null. ; Endler (1994), of multidimensional coping Task and avoidance strategies, Assessment emotion Psychological Assessment, 6. ; Heszen (2013), stresu The of, Psychologia Psychology Stress. ; Zajonc (1989), Feeling and facial efference : Implications of the vascular theory of emotion, Psychological Review, 395. ; Antonovsky (1979), and San, Health Stress Coping. ; Akaho (2003), Psychological factors and survival after bone marrow transplantation in patients with leukemia and, Psychiatry Clinical Neurosciences, 57. ; Hobfoll (1989), Conservation of resources new attempt at conceptualizing stress, American Psychologist, 513. ; Wrona (1984), obrazu samego siebie u pacjentów z chorobą białaczkową Changes of self - concept in leukemia patients, null, 1. ; Kępiński (1977), Anxiety. ; Sosnowski (1983), i adaptacja inwentarza STAI do badania stanu i cechy lęku [ Polish adaptation of the STAI for the assessment of state and trait anxiety, null, 393. ; Wrona (2011), zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie [ Creative coping with stress as a chance for health University, null. ; Janicki (2001), Hematology. ; Kübler (1972), Interviews mit Sterbenden Stuttgart Kreuz Verlag, null. ; Selye (1977), okiełznany without distress, Stress. ; Heszen (2007), zdrowia, Psychologia Health Psychology. ; Susułowska (1989), starzenia się i starości of aging and old age, Psychologia Psychology. ; Taylor (1983), Adjustment to threatening events theory of cognitive adaptation, American Psychologist, 38, 11.

DOI

10.1515/ppb-2017-0038

×