Szczegóły

Tytuł artykułu

An Influence of Lowered Temperature on the Migration Activity of the Population of Rhizopertha Dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2009

Wolumin

vol. 49

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2009

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

Referencje

Beckett S. (1998), The mortality of <i>Rhyzopertha dominica</i> (F.) (Coleoptera: Bostrychidae) and <i>Sitophilus oryzae</i> (Coleoptera: Curculionidae) at moderate temperatures, J. Stored Prod. Res, 34, 363. ; Ciesielska Z. (1971), Studies on interspecific competition between <i>Rhizopertha dominica</i> F. (Col., Bostrychidae) and <i>Oryzaephilus surinamensis</i> L. (Col., Cucujidae), Pol. J. Ecol, 19, 263. ; Ciesielska Z. (1992), Tendencies to migration in granary beetle populations, null, 80. ; Ciesielska Z. (1994), Dynamics and expansion of populations of stored beetles populations, null, 500. ; Ciesielska Z. (2002), Aktywność migracyjna populacji kapturnika zbożowca <i>Rhyzopertha dominica</i> F. (Coleoptera, Bostrychidae), Ann. Acad. Pedag. Cracov, 7, 25. ; Gołębiowska Z. (1976), Studia nad szkodliwością kilku gatunków chrząszczy żerujących w ziarnie zbóż, Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 2, 49. ; Kłyś M. 1991. Środowiskowe adaptacje chrząszczy spichrzowych. Mat. IX Sympozjum, Wyd. Nauk. WSP Kraków 1991: 79-81. ; Kłyś M. 1997. Morfologiczne i ekologiczne uwarunkowania dynamiki liczebności i migracji populacji <i>Rhizopertha dominica</i> F. (Coleoptera, Bostrychidae). Praca doktorska. WSP Kraków, 79 pp. ; Kłyś M. (2007), The influence of selected herb species sage and wormwood on the migrational activity of a <i>Rhyzopertha dominica</i> F. (Coleoptera, Bostrichidae) population, J. Stored Prod. Res, 43, 558, doi.org/10.1016/j.jspr.2006.11.006 ; Nawrot J. (2002), Owady — Szkodniki Magazynowe, 149. ; Samson P. (1989), Laboratory studies on protectants for control of <i>Sitophilus oryzae</i> (Coleoptera: Curculionidae) and <i>Rhyzopertha dominica</i> (Coleoptera: Bostrichidae) in paddy rice, J. Stored Prod. Res, 25, 39. ; Sinha R. (1973), Ecology of storage, Ann. Technol. Agric, 22, 351. ; Surtees G. (1964), Laboratory studies on dispersion behaviour of adult beetles in grain — IV. The lesser grain borer <i>Rhyzopertha dominica</i> (F.) (Coleoptera, Bostrychidae), Bull. Ent. Res, 54, 715. ; Surtees G. (1965), Ecological significance and practical implications of behaviour patterns determining the spatial structure of insect population in stored grain, Bull. Entomol. Res, 56, 201. ; White G. (1988), Field estimates of population growth rates of <i>Tribolium castaneum</i> (Herbst) and <i>Rhyzopertha dominica</i> (F.) (Coleoptera: Tenebrionidae and Bostrychidae) in bulk wheat, J. Stored Prod. Res, 24, 13. ; Yinon U. (1970), The dispersion of <i>Trogoderma granarium</i> in a temperature gradient and comparison with other stored product beetles, Ent. Exp. Appl, 13, 107.

DOI

10.2478/v10045-009-0040-2

×