Details

Title

Forged coins in early medieval Poland . = Moneta fałszywa w Polsce wczesnośredniowiecznej

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

Rok LII

Numer

Zeszyt 2 (186)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

209-236

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2008

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×