Szczegóły

Tytuł artykułu

Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnejna przykładzie Lublina/<br />Constructing a Town. Protection of Modern Cultural Property Exemplifiedby Lublin

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×