Szczegóły

Tytuł artykułu

Scenariusze przekształceń struktury funkcjonalno‑przestrzennej obszaru metropolitalnego Trójmiasta / Transformation Scenarios of the Spatial and Functional Structure of Tri-City Metropolitan Area

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×