Szczegóły

Tytuł artykułu

РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КА- ФЕДРЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧВЕСКОГО УНИВЕРСИТЕ- ТА, т. 13, Смоленск: СГПУ, 2010

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×