Details

Title

Anisotropy of the Main Lignite Parameters Variability of Bełchatów Area

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Armstrong M. (1998), Basic linear geostatistics, doi.org/10.1007/978-3-642-58727-6 ; Bartuś T. (2005), Statystyczne modele zmienności parametrów jakości węgla brunatnego w centralnej części złoża Bełchatów (praca doktorska). ; Bartuś T. (2007), Przyczynek do badań lokalnej, poziomej zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w centralnej części złoża Bełchatów. Analizy statystyczne, Kwartalnik AGH Geologia, 33, 1, 89. ; Bartuś T. (2009), Geostatystyczna estymacja parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów wykorzystująca znajomość zmienności lokalnej, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 25, 2, 5. ; Ciepliński A. (1995), Identyfikacja i modelowanie warunków zalegania oraz wybierania trudno urabialnych kompleksów geologicznych zaburzonych złóż węgla brunatnego, 41. ; Czarnecki L. (1992), Syntetyczny profil litostratygraficzny utworów trzeciorzędu złoża Bełchatów, null, 18. ; Gotowała R. (1994), Model tektoniki rowu Kleszczowa - interpretacja danych z wykorzystaniem metod komputerowych, null, 92. ; Gotowała R. (1999), Pozycja i główne etapy młodoalpejskiego rozwoju rowu Kleszczowa w świetle badań mezostrukturalnych w odkrywce KWB Bełchatów i numerycznej analizy wyników wierceń, null, 23. ; Hałuszczak A. (1994), Główne etapy ewolucji strukturalnej utworów kenozoicznych rowu Kleszczowa, null, 78. ; Isaaks E. (1989), An introduction to Applied Geostatistics. ; Kasiński J. (1984), Tektonika synsedymentacyjna jako czynnik warunkujący sedymentację formacji brunatnowęglowej w zapadliskach tektonicznych na obszarze zachodniej Polski, Przegląd Geologiczny, 32, 5, 260. ; Kokesz Z. (2006), Trudności i ograniczenia w geostatystycznym modelowaniu zmienności złóż i szacowaniu zasobów metodą krigingu, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 22, 3, 5. ; Kokesz Z. (1983), Zasady doboru wariogramu przy obliczaniu wielkości błędów ekstensji, Przegląd Geologiczny, 31, 2, 83. ; Kokesz Z. (1984), Anizotropia parametrów złożowych - cele i metody badania, Technika Poszukiwań Geologicznych, 23, 2, 40. ; Matl K., 2000 - Wybrane elementy budowy geologicznej złoża Bełchatów. [W:] Słomka T., Wagner M., red. - Charakter petrografioczny i warunki sedymentacji wybranych kompleksów litologicznych z profilu miocenu w złożu węgla brunatnego Bełchatów. Prace Geologiczne PAN O. Kraków, nr 147, s. 11-19. ; Mucha J. (1991), Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej. Skrypty Uczelniane nr 1215. ; Mucha J. (1994), Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. ; Namysłowska-Wilczyńska B. (2006), Geostatystyka. Teoria i zastosowania, 356. ; Nieć M. (1990), Geologia kopalniana. Wydawnictwa, 504. ; Naworyta W. (2008), Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2/4, 97. ; Słomka T. (2000), Charakter petrograficzny i warunki sedymentacji wybranych kompleksów litologicznych z profilu miocenu w złożu węgla brunatnego Bełchatów. Prace Geologiczne PAN O. Kraków, nr 147, 21. ; Surfer 8. User's Guide, 2002, Golden Software, Inc., Colorado, s. 640. ; Wagner M. (2000), Charakter petrografioczny i warunki sedymentacji wybranych kompleksów litologicznych z profilu miocenu w złożu węgla brunatnego Bełchatów. Prace Geologiczne PAN O. Kraków, nr 147, 101. ; Wysokiński L. (1984), Poligeniczność tektonicznego rowu Kleszczowa, Technika Poszukiwań Geologicznych, 23, 2, 2.

DOI

10.2478/v10269-012-0014-2

×