Details

Title

Environmental Constraints for Mining of Rock Raw Materials Between Cieszyn and Skoczów in the Last Century

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Bilans… 1971-2009 - Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce. 1971-2009, PIG, Warszawa. ; Bromowicz J., Gucik S., Magiera J., Moroz-Kopczyńska M., Nowak T.W., Peszat C., 1976 - Piaskowce karpackie, ich znaczenie surowcowe i perspektywy wykorzystania. Kwartalnik AGH Geologia 2, 2, 3-95. ; Bromowicz J. (1977), Atlas surowcowo-geologiczny Bielskiego Okręgu Eksploatacji Surowców Skalnych. Arch. Katedry Geologii Złożowej i Górniczej. ; Bromowicz J. (1998), Objaśnienia do Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski w skali 1:50 000. Arkusz Bielsko-Biała (1012). ; Bromowicz J. (2005), Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. ; Bromowicz J. (2011), Kamienie dekoracyjne i architektoniczne eksploatowanych złóż Polski południowo-wschodniej, Prace Nauk. Inst. Górn. Polit. Wroc., Studia i Materiały, 39, 132, 35. ; Burtanówna J. (1937), Mapa geologiczna Karpat Śląskich (wraz z obja-śnieniem). ; Czeżowski A. (1946), Kamieniołomy. Obróbka i przeróbka kamienia. ; Dębski W. (1963), Monografia złóż materiałów kamiennych i ich przydatność do celów drogowych. Okręg południowy Polski. ; Galos K. (1998a), Objaśnienia do Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski w skali 1:50 000. Arkusz Skoczów (1011). ; Galos K. (1998b), Objaśnienia do Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski w skali 1:50 000. Arkusz Cieszyn (1010). ; Golonka J. (2007), Stratygrafia polskich Karpat fliszowych pomiędzy Bielskiem-Białą a Nowym Targiem, Kwartalnik AGH Geologia, 33, 4/1, 5. ; Golonka J. (2008), Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej części Karpat Zewnętrznych, Kwartalnik AGH Geologia, 34, 3/1, 9. ; Grabowski J. (2008), Skały cieszynitowe, Kwartalnik AGH Geologia, 34, 3/1, 123. ; Kamieński M. (1949), Skały budowlane w Polsce. Biul, 57. ; Kamieński M. (1968), O wykształceniu i własnościach technicznych piaskowców godulskich. Zeszyty Nauk, 12. ; Kleczkowski A. (1991), Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce - własności hydrogeologiczne, jakość wód, badania modelowe i poligonowe. Centralny Program Badań Podstawowych. 04.10, Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego, 55. ; Kobylec K. (2008), Tendencje w gospodarowaniu piaskowcami budowlanymi w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 4/4, 175. ; Książkiewicz M. (1933), Przyczynek do znajomości kredy płaszczowiny godulskiej w Beskidach Zachodnich, Rocznik PTG, 9, 88. ; Książkiewicz M. (1953), Karpaty Fliszowemiedzy Olzą a Dunajcem, Regionalna geologia Polski. Karpaty, I, 2, 305. ; Książkiewicz M. (1972), Budowa geologiczna Polski, Tektonika, 4, 3, 7. ; Książkiewicz M. (1977), Geology of Poland, IV, 476. ; Lindner L. (1992), Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia. ; Nowak J. (1927), Przew. Kongr. II Zjazdu Stow. Geogr. w Polsce. ; Paulo A. (1996), ProgramOchrony ŚrodowiskaWojewództwa Bielskiego do roku 2015. ; Peszat C. (1967), Rozwój litologiczny i warunki sedymentacji wapieni cieszyńskich, Prace Geol. PAN, 44. ; Peszat C. (1971), Przewodnik XLIII Zjadu PTG. ; Pietrzyk-Sokulska E. (2001), Waloryzacja obszarów występowania i eksploatacji złóż zwięzłych surowców skalnych na przykładzie Beskidów Zachodnich. Studia, Rozprawy, Monografie 98. ; Ryłko W. (1998), Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000. Arkusz Cieszyn. ; Słomka T. (1986), Analiza sedymentacji warstw cieszyńskich metodami statystyki matematycznej, Ann. Geol. Pol, 56, 227. ; Słomka T. (1995), Głębokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat, Prace Geol. PAN, 139, 1. ; Ślączka A. (1998), A Guidebook to Excursions in the Polish Flysch Carpathians, 6. ; Waloryzacja przyrodnicza obszaru NATURA 2000, Dolina Górnej Wisły. OTOP. Bytom, 2006. ; Waśkowska-Oliwa A. (2008), Stanowiska najstarszych skał osadowych w polskich Karpatach fliszowych jako obiekty geoturystyczne, Kwartalnik AGH Geologia, 34, 3/1, 83. ; Zaręczny S. (1894), Atlas geologiczny Galicji. Tekst do zeszytu trzeciego. ; <a target="_blank" href='http://www.cieszyn.pl'>http://www.cieszyn.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.clarklabs.org'>http://www.clarklabs.org</a> ; <a target="_blank" href='http://www.ekoportal.gov.pl'>http://www.ekoportal.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.gdos.gov.pl'>http://www.gdos.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.geosilesia.us.edu.pl'>http://www.geosilesia.us.edu.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.maps.google.pl'>http://www.maps.google.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.imgw.pl'>http://www.imgw.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.katowice.lasy.gov.pl'>http://www.katowice.lasy.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.katowice.uw.gov.pl'>http://www.katowice.uw.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.ksswisla.pl'>http://www.ksswisla.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.lasy.gov.pl'>http://www.lasy.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.mos.gov.pl'>http://www.mos.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.pgi.gov.pl'>http://www.pgi.gov.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.silesia-region.pl'>http://www.silesia-region.pl</a> ; <a target="_blank" href='http://www.zpk.com.pl'>http://www.zpk.com.pl</a>

DOI

10.2478/v10269-012-0012-4

×