Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 3
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu była ocena stanu rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. W rozdziale pierwszym omówiono podstawowe pojęcia związane z energetyką prosumencką (mikroinstalacja, prosument), które zostały zdefiniowane w Ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. poz. 478 ze zm.) oraz odniesiono się do polityki energetycznej Unii Europejskiej w kontekście rozwoju prosumenckiego modelu energetyki. W tej części pracy wskazano liczne korzyści dla polskiej gospodarki oraz konsumentów energii elektrycznej wynikające z rozwoju prosumeryzmu w polskiej energetyce, ale również zwrócono uwagę na bariery, które nadal stoją na drodze rozwoju energetyki prosumenckiej w naszym kraju. W rozdziale drugim dokonano wykładni fundamentalnych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. poz. 478 ze zm.; dalej: ustawa o OZE). Na ich podstawie omówiono system upustów, będący obecnie stosowanym w polskim porządku prawnym system wsparcia prosumentów. Wskazano także liczne uproszczenia administracyjno-prawne wynikające z zapisów wspomnianej ustawy o OZE. Krytyczne podejście do ustawy o OZE pozwoliło na uwypuklenie niekorzystnych lub nieprecyzyjnych przepisów w kontekście rozwoju prosumenckiego modelu energetyki. W rozdziale trzecim opisano programy dofinansowania wspierające rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, poprzez partycypowanie w kosztach zakupu i montażu mikroinstalacji. Dane liczbowe charakteryzujące stan energetyki prosumenckiej w naszym kraju zawarto w rozdziale 4. Na ich podstawie podjęto również próbę omówienia zależności pomiędzy liczbą prosumentów a udziałem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w całkowitej jej konsumpcji. W rozdziale piątym pochylono się nad technologiami energetycznymi wykorzystywanymi w energetyce prosumenckiej w Polsce. Wskazano w nim przyczyny dużej popularności paneli fotowoltaicznych wśród polskich prosumnetów, przy niskim zainteresowaniu mikroturbinami wiatrowymi i małymi elektrowniami wodnymi.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej numer 842/2006 (a później 517/2014) od stycznia 2017 roku zakazano stosowania czynników chłodniczych we wszystkich nowych urządzeniach klimatyzacji samochodowej, dla których wskaźnik GWP, charakteryzujący potencjał tworzenia globalnego ocieplenia, wynosi więcej niż 150. Z tego względu, stosowany powszechnie czynnik R-134a zostaje stopniowo wycofywany z użytkowania. Zaczęto poszukiwania alternatywnego czynnika, który spełni wszystkie wymogi. Według międzynarodowych zaleceń, czynnik powinien posiadać przede wszystkim właściwości przyjazne środowisku oraz powinien być bezpieczny w eksploatacji, nie stanowiąc zagrożenia dla życia ludzkiego. W artykule porównano dwie alternatywne substancje, które w większym lub mniejszym stopniu mogą być zamiennikami czynnika R-134a w układach klimatyzacji pojazdów. Są to syntetycznie otrzymywany czynnik oznaczony symbolem R-1234yf z grupy HFO oraz występujący w środowisku naturalnym dwutlenek węgla CO2 o symbolu R-744. W pracy opisano ich budowę chemiczną, właściwości fizyczne oraz termodynamiczne. Zestawiono publikacje naukowe, uwzględniające wyniki badań doświadczalnych wydajności, osiąganych przez układy chłodnicze, w których stosowano porównywane czynniki. Dokonano opisu metodyki badawczej, scharakteryzowano wykorzystane narzędzia oraz przedstawiono najważniejsze, z punktu widzenia autorów artykułu, wyniki badań. Alternatywne czynniki poddano również analizie środowiskowej. Sprawdzono ich wpływ na degradację warstwy ozonowej oraz scharakteryzowano wskaźnik potencjału tworzenia globalnego ocieplenia. Ponadto przeanalizowano kwestie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym normami, pod względem palności, toksyczności, klasyfikując poszczególne czynniki do odpowiednich grup bezpieczeństwa. Omówiono negatywne działania czynników na ludzki organizm, podczas eksploatacji urządzeń napełnionych ocenianymi czynnikami oraz ich awarii. Dokonano krótkiego porównania ekonomicznego, analizując obecne ceny czynników i usług serwisowych.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji