Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 10
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The designing of transmultiplexer systems relies on determining filters for the transmitter and receiver sides of multicarrier communication system. The perfect reconstruction conditions lead to the bilinear equations for FIR filter coefficients. Generally there is no way of finding all possible solutions. This paper describes methods of finding a large family of solutions. Particular attention is devoted to obtaining algorithms useful in fixed-point arithmetic needed to design the integer filters. As a result, the systems perform perfect reconstruction of signals. Additionally, a simple method is presented to transform any transmultiplexer into an unlimited number of different transmultiplexers. Finally, two examples of integer filters that meet perfect reconstruction conditions are shown. The first illustrates a FIR filter which does not require multiplications. The frequency properties of filters and signals are discussed for the second example.
Go to article

Abstract

Powdery mildew, caused by Blumeria graminis f. sp. tritici, is one of the most important foliar diseases of cereals. Infection by this pathogen on triticale has intensified in Poland in the last few years. In this study we examined resistance to powdery mildew in triticale hybrids possessing resistance genes Pm4b and Pm6 introduced from common wheat. The materials tested were hybrids derived from triticale crosses with common wheat cultivars carrying the desired resistance genes. The presence of the transferred genes was reflected in increased field resistance and shown by the use of molecular markers. The paper discusses the potential introduction of the genes to improve powdery mildew resistance.
Go to article

Abstract

Statystyczny Polak spędza przeciętnie około 20% swojego życia na wykonywaniu pracy zawodowej, stąd działania pracodawcy, jego służb bhp i organów państwowej kontroli skupiają się nad zapewnieniem możliwie jak najbardziej bezpiecznych warunków środowiska pracy. Całkowite wyeliminowanie z otoczenia pracownika czynników, będących źródłem zagrożeń niebezpiecznych, szkodliwych bądź uciążliwych, w wielu przypadkach jest zadaniem trudnym, a często niemożliwym. Wynika to z faktu, iż dany czynnik stanowić może podstawową składową procesu technologicznego i nie może zostać wykluczony, tak jak to ma miejsce w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, np. podczas używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. W takim wypadku szczegółowa identyfikacja oraz ocena poziomu zagrożeń, uwzględniająca wiedzę ekspercką z zakresu stosowanych środków strzałowych oraz technologii, stanowi przyczynek do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracownika pomimo stosowania niebezpiecznych substancji, niebezpiecznych środków pracy czy niebezpiecznych technologii. W trakcie eksploatacji metodą odkrywkową jednym z najczęściej stosowanych sposobów odspojenia i rozdrobnienia złoża skalnego jest użycie materiałów wybuchowych. Taka technika urabiania powoduje konieczność zatrudnienia pracowników na stanowiskach specjalistycznych, na których występuje wiele zagrożeń tzw. ogólnokopalnianych oraz tych wynikających z bezpośredniej ekspozycji na czynnik niebezpieczny, jakim są środki strzałowe. W niniejszym artykule przedstawiono szczegółową identyfikację zagrożeń na stanowiskach związanych z używaniem materiałów wybuchowych, uwzględniającą wykonywane czynności podczas realizacji robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym oraz zróżnicowanie tych zagrożeń w przypadku stosowania różnych systemów inicjowania materiałów wybuchowych. Po zidentyfikowaniu zagrożeń dokonano ich hierarchizacji z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP), która jest jedną z technik wielokryterialnego podejmowania decyzji, umożliwiającą bezpośrednie porównanie między sobą i szeregowanie według przyjętych kryteriów analitycznych. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz sporządzono ocenę macierzową dla wyznaczenia poziomu ryzyka zagrożeń dla specjalistycznego stanowiska pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego – górnika strzałowego.
Go to article

Abstract

In this paper, the PLC-based (Programmable Logic Controller) industrial implementation in the form of the general-purpose function block for ADRC (Active Disturbance Rejection Controller) is presented. The details of practical aspects are discussed because their reliable implementation is not trivial for higher order ADRC. Additional important novelties discussed in the paper are the impact of the derivative backoff and the method that significantly simplifies tuning of higher order ADRC by avoiding the usual trial and error procedure. The results of the practical validation of the suggested concepts complete the paper and show the potential industrial applicability of ADRC.
Go to article

Abstract

Contemporary changes of socio-economic development factors. The aim of the work is to determine the scope of contemporary changes of socio-economic development factors, paying attention to the consequences for their interpretation and mechanism of impact relating to the regional and local level. The main goal is specified by formulating the following research questions: (1) What major megatrends shape contemporary developmental transformations? (2) What is the direction and scope of changes in socio-economic development factors? (3) How are the conditions of development processes changing as a result of these changes and how they differentiate the processes of development in space? The article is a synthesis of the results of two research projects of the National Science Center: NN 306 79 19 40: Socio-economic development and the development of areas of growth and areas of economic stagnation (2011–2014) and OPUS 10 – 2015/19/B/HS5/00012: New challenges of regional policy in shaping the factors of socio-economic development of less developed regions (2016–2019) and the results of own authors’ research – employees of the Regional Analysis Department at the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of the Adam Mickiewicz University in Poznań.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more