Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 42
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Zasoby węgla w Republice Czeskiej są ocenione na 10 mld ton – w tym 37% węgla kamiennego, 60% węgla brunatnego i 3% lignitu. Węgiel kamienny jest wydobywany w północnych Morawach, w 2017 roku produkcja wyniosła 5,5 mln ton. Węgiel brunatny jest eksploatowany głównie w północno-zachodnich Czechach, produkcja węgla brunatnego wyniosła w 2017 roku 38,1 mln ton. Znaczne ilości węgla kamiennego są eksportowane do Słowacji, Austrii, Niemiec i Węgier Zgodnie z polityką energetyczną państwa węgiel pozostanie głównym źródłem energii w kraju w przyszłości, pomimo zwiększonego wykorzystania energii jądrowej i gazu ziemnego. Rząd oczekuje, że w 2030 r. energia z węgla będzie stanowić 30,5% produkowanej energii. W Republice Czeskiej działa pięć przedsiębiorstw węglowych: OKD, a.s., jedyny producent węgla kamiennego oraz cztery firmy wydobywcze węgla brunatnego Severočeské Doly a.s., których właścicielem jest ČEZ, największy producent węgla brunatnego, Vršanská uhelná a.s., z zasobami węgla do 2055 roku, Severní energetická a.s. z największymi rezerwami węgla brunatnego w Republice Czeskiej i Sokolovska uhelná a.s., najmniejsza spółka górnicza wydobywającą węgiel brunatny. OKD eksploatuje węgiel kamienny w dwu kopalniach Kopalnia Důlní závod 1 – Ruch ČSA, Ruch Lazy, Ruch Darkov oraz Kopalnia Důlní závod 2 (Ruch Sever, Ruch Jih). A artykule przedstawiono również proekologiczne rozwiązanie zagospodarowania hałd odpadów po wzbogacaniu węgla – zakład wzbogacania odpadów weglowych z hałdy Hermanice.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W Polsce procesy spalania paliw stałych są głównym źródłem emisji rtęci do środowiska. Rtęć emitowana jest zarówno przez elektrownie zawodowe, jak i instalacje przemysłowe spalające węgiel kamienny i brunatny, ale także przez gospodarstwa domowe. Przy rocznej emisji na poziomie 10 Mg gospodarstwa domowe odpowiadają za 0,6 Mg tej emisji. W pracy przeprowadzono badania nad uwalnianiem rtęci z węgla i biomasy drzewnej w domowym kotle grzewczym. Wyznaczono stopień uwalniania rtęci, który wyniósł od 98,3 do 99,1% dla węgla i od 99,5 do 99,9% dla biomasy drzewnej. Ilość emitowanej do środowiska rtęci zależy zatem od ilości rtęci zawartej w paliwie. W świetle zaprezentowanych wyników zawartość rtęci w stanie suchym w węglu jest sześciokrotnie wyższa niż w biomasie. Po uwzględnieniu kaloryczności paliw różnica pomiędzy zawartością rtęci w badanym węglu i biomasie zmniejszyła się, ale wciąż była czterokrotnie wyższa. Tak wyrażona zawartość rtęci dla badanych paliw wynosiła odpowiednio od 0,7 do 1,7 μg/MJ dla węgla i od 0,1 do 0,5 μg /MJ dla biomasy. Podstawową możliwością obniżenia emisji rtęci przez gospodarstwa domowe jest stosowanie paliw o możliwie niskiej zawartością rtęci. Zmniejszenie emisji rtęci jest również możliwe poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia paliw. Przyczynia się do tego stosowanie nowoczesnych kotłów grzewczych oraz termomodernizacja budynków. Istnieje również możliwość częściowego ograniczenia emisji rtęci poprzez stosowanie urządzeń do odpylania spalin.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Nadawa urobku węglowego kierowana do wzbogacania grawitacyjnego składa się z węgli pochodzących z różnych pokładów i frontów eksploatacyjnych. Węgle te różnią się parametrami jakościowymi, a zwłaszcza ilością skały płonnej (kamienia) zmieniającymi się w czasie. Skutkuje to niestabilnością pracy, w szczególności osadzarek. Posiadają one wówczas stosunkowo małą dokładność ocenianą wskaźnikami rozproszenia prawdopodobnego lub imperfekcji. Pogarsza to jakość otrzymywanego koncentratu, którego parametry jakościowe zmieniają się w czasie. Poprawa pracy osadzarek możliwa byłaby poprzez uśrednianie nadawy. Proces ten jest praktycznie niemożliwy ze względu na niezaprojektowanie takiego węzła podczas budowy zakładów, które są w większości przypadków powiązane bezpośrednio z szybem. W artykule autorzy proponują rozwiązanie procesu uśredniania nadawy przed skierowaniem jej do procesu wzbogacania w osadzarkach poprzez wprowadzenie jej odkamieniania w wibracyjno-powietrznych separatorach typu FGX.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The welding technologies are widely used for design of protection layer against wear and corrosion. Hardfacing, which is destined for obtaining coatings with high hardness, takes special place in these technologies. One of the most effective way of hardfacing is using self shielded flux cored arc welding (FCAW-S). Chemical composition obtained in flux cored wire is much more rich in comparison to this obtained in solid wire. The filling in flux cored wires can be enriched for example with the mixture of hard particles or phases with specified ratio, which is not possible for solid wires. This is the reason why flux cored wires give various possibilities of application of this kind of filler material for improving surface in mining industry, processing of minerals, energetic etc. In the present paper the high chromium and niobium flux cored wire was used for hardfacing process with similar heat input. The work presents studies of microstructures of obtained coatings and hardness and geometric properties of them. The structural studies were made with using optical microscopy and X- ray diffraction that allowed for identification of carbides and other phases obtained in the structures of deposited materials. Investigated samples exhibit differences in coating structures made with the same heat input 4,08 kJ/mm. There are differences in size, shape and distribution of primary and eutectic carbides in structure. These differences cause significant changes in hardness of investigated coatings.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Improvement of Al-Si alloys properties in scope of classic method is connected with change of Si precipitations morphology through: using modification of the alloy, maintaining suitable temperature of overheating and pouring process, as well as perfection of heat treatment methods. Growing requirements of the market make it necessary to search after such procedures, which would quickly deliver positive results with simultaneous consideration of economic aspects. Presented in the paper shortened heat treatment with soaking of the alloy at temperature near temperature of solidus could be assumed as the method in the above mentioned understanding of the problem. Such treatment consists in soaking of the alloy to temperature of solutioning, keeping in such temperature, and next, quick quenching in water (20 0 C) followed by artificial ageing. Temperature ranges of solutioning and ageing treatments implemented in the adopted testing plan were based on analysis of recorded curves from the ATD method. Obtained results relate to dependencies and spatial diagrams describing effect of parameters of the solutioning and ageing treatments on HB hardness of the investigated alloy and change of its microstructure. Performed shortened heat treatment results in precipitation hardening of the investigated 320.0 alloy, what according to expectations produces increased hardness of the material.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Mechanical properties and residual stresses of friction stir welded and autogenous tungsten inert gas welded structural steel butt welds have been studied. Friction stir welding (FSW) of structural steel butt joints has been carried out by in-house prepared tungsten carbide tool with 20 mm/ min welding speed and 931 rpm tool rotation. Tungsten inert gas (TIG) welding of the butt joints was carried out with welding current, arc voltage and the welding speed of 140 amp, 12 V and 90 mm/min respectively. Residual stress measurement in the butt welds has been carried out in weld fusion zone and heat affected zone (HAZ) by using blind hole drilling method. The magnitude of longitudinal residual stress along the weld line of TIG welded joints were observed to be higher than friction stir welded joint. In both TIG and FSW joints, the nature of longitudinal stress in the base metal was observed to be compressive whereas in HAZ was observed to be tensile. It can be stated that butt welds produced with FSW process had residual stress much lower than the autogenous TIG welds.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Mechanical properties of aluminum-silicon alloys are defined by condition of alloying components in the structure, i.e. plastic metallic matrix created from solid solution  on the basis of Al, as well as hard and brittle precipitations of silicon. Size and distribution of silicon crystals are the main factors having effect on field of practical applications of such alloys. Registration of crystallization processes of the alloys on stage of their preparation is directly connected with practical implementation of crystallization theory to controlling technological processes, enabling obtainment of suitable structure of the material and determining its usage for specific requirements. An attempt to evaluate correlation between values of characteristic points laying on crystallization curves and recorded with use of developed by the author TVDA method (commonly denominated as ATND method) is presented in the paper together with assessment of hardness of tested alloy. Basing on characteristic points from the TVDA method, hardness of EN AC-AlSi9Mg alloy modified with strontium has been described in the paper in a significant way by the first order polynomial.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The work presents the test result of the influence of cooling rate on the microstructure of AZ91 alloy, Vickers micro-hardness and Brinell hardness. Studies cooling and crystallization of AZ91 alloy was cast into the ceramic shells pre-heated to 180 ° C and then air-cooled at ambient temperature or intensively super cooled in the liquid coolant. The TDA method was applied to record and characterize the thermal effect resulting from the phase transformations occurring during the crystallization of AZ91 alloy. The kinetics and dynamics of the thermal processes of crystallization of AZ91 alloy in the ceramic shells were determined. Metallographic tests were performed with the use of an optical microscope. A comparison of these test results with the thermal effect recorded by way of the TDA method was made. Influence of cooling rate of AZ91 on HV0, 01 micro-hardness and Brinell hardness alloy was examined.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Badania miały na celu kartowanie, inwentaryzację oraz waloryzację zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego z kopalń JSW SA pod kątem możliwości odzysku węgla ze zwałowisk oraz późniejszej rekultywacji i zagospodarowania badanych obiektów. Waloryzacji dokonano z wykorzystaniem autorskiej metodologii, uwzględniającej zagadnienia takie jak: rekultywacja, zagospodarowanie i dostępność, a także zagrożenia dla środowiska, związane z deponowaniem odpadów górniczych i przeróbczych na powierzchni terenu. Dokonano inwentaryzacji 10 zwałowisk odpadów pogórniczych pochodzących z 6 kopalń JSW SA obejmujących swoim zasięgiem 7 złóż: Borynia, Jastrzębie, Zofiówka, Budryk, Knurów, Szczygłowice, Pniówek. Dane źródłowe wraz z miejscami lokalizacji poszczególnych zwałowisk pozyskano z materiałów archiwalnych kopalń i urzędów miast, w granicach których występują te zwałowiska (Jastrzębie Zdrój, Knurów, Mszana, Pawłowice, Suszec). Zweryfikowane dane zostały naniesione na podkład topograficzny, czego rezultatem jest mapa zwałowisk odpadów pogórniczych. Wyniki waloryzacji zwałowisk, obejmujące określenie: jego nazwy, stanu, powierzchni, dostępności, kopalni, z której pochodzą zwałowane odpady, rodzaju rekultywacji technicznej i biologicznej oraz możliwości odzysku węgla, zostały naniesione na wykonaną mapę. Na podstawie zebranych i opracowanych danych podjęto próbę określenia potencjalnych możliwości odzysku węgla ze zwałowisk oraz powiązania jakości węgla w złożach eksploatowanych przez kopalnie JSW SA i węgla w materiale odpadowym. Wyniki badań wykazały, iż pomimo wstępnej informacji, że większość badanych zwałowisk stanowi potencjalne obiekty odzysku węgla z materiału odpadowego, ostatecznie tylko w kilku przypadkach (5 obiektów) odzysk ten jest ekonomicznie uzasadniony
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Wprowadzane nowe przepisy legislacyjne, regulujące w naszym kraju obrót paliwami stałymi, zwracają uwagę na konieczność rozwijania i doskonalenia sposobów i metod zagospodarowania mułów węglowych z węgla kamiennego. Celem pracy było wykazanie, czy parametry filtracyjne (głównie współczynnik filtracji) mułów węglowych są wystarczające do budowy warstw izolujących na składowiskach na etapie ich zamykania i jakie jest zapotrzebowanie na materiał w przypadku takiego postępowania. Analizę przeprowadzono dla składowisk odpadów komunalnych na obszarze województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Dla mułów węglowych z górnictwa węgla kamiennego wartości współczynnika filtracji mieszczą się w zakresie 10–8‒10–11 m/s, przy średniej wartości 3,16 × 10–9 m/s. Można wnioskować, że materiał ten spełnia zasadniczo kryteria szczelności dla przepływów poziomych i często też pionowych. Przy zagęszczaniu, wzrastającym obciążeniu czy mieszaniu z popiołami lotnymi ze spalania węgla kamiennego oraz iłami osiągany współczynnik filtracji często obniża swoje wartości. Na podstawie przeprowadzonej analizy można sądzić, że muły węglowe mogą zostać wykorzystane do budowy mineralnych barier izolujących. Na koniec roku 2016 na obszarze województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego czynnych było 50 składowisk odpadów komunalnych. Jedynie 36 z nich uzyskało status instalacji regionalnej, blisko 1/3 obiektów znajduje się w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Pozostałe składowiska zostaną przeznaczone do zamknięcia. Zakładając konieczność zamknięcia wszystkich czynnych obecnie składowisk odpadów komunalnych, zapotrzebowanie na muły węglowe wynosi ogółem 1 779 000 m3, co przy przyjętych założeniach daje masę 2 704 080 Mg. Całkowita ilość wytwarzania mułów węglowych jest w Polsce bardzo duża. Tylko dwie podstawowe grupy górnicze wytwarzają rocznie łącznie około 1 500 000 Mg mułów węglowych. Budowa warstw izolujących na składowiskach odpadów obojętnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne jest interesującym rozwiązaniem. Takie zastosowanie jest perspektywiczne, ale nie rozwiąże całościowo problemu związanego z wytwarzaniem i zagospodarowaniem tego materiału odpadowego. Istotne jest poszukiwanie kolejnych rozwiązań.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienia związane z rozwojem międzynarodowych rynków węgla. W 2017 r. produkcja węgla kamiennego wzrosła o 3,1% po dwuletnim spadku. Udział węgla energetycznego w porównaniu z 2010 rokiem nie zmienił się. W globalnym zużyciu pierwotnych nośników energii udział węgla zmniejszył do 28%. W UE ten wskaźnik jest dwukrotnie mniejszy. BP szacuje obecnie wystarczalność światowych zasobów węgla na 118 lat – jest to trzy razy więcej niż wystarczalność ropy i gazu. Produkcja węgla w świecie jest obecnie na poziomie niewiele wyższym od 2010 roku. Średnioroczne tempo wzrostu wynosi dla węgla 0,5%, dla ropy 1,5% i dla gazu 2,2%. Odmienna jest sytuacja w UE. Zarówno w produkcji, jak i w zużyciu mamy wyraźne tendencje spadkowe. Światowe prognozy wzrostu gospodarczego obecnie są oceniane optymistycznie, mimo występujących wielu zagrożeń. Jest to ważny wskaźnik pośrednio mówiący o zapotrzebowaniu na energię. Handel międzynarodowy węglem obejmuje około 15−20% produkcji. Chiny są kluczowe dla międzynarodowego rynku węgla. Jest to największy producent, konsument i importer węgla. Obecnie prognozy znajdują się pod silną presją sytuacji cenowej. Takie poziomy cen były obserwowane ponad siedem lat temu. Ceny te nie powinny się utrzymać w kolejnych latach. Średnia cena w prognozie do 2022 roku jest na poziomie 75 USD/tonę.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego powstają znaczne ilości mułów węglowych (grupa odpadów 01). Są to najdrobniejsze frakcje ziarnowe poniżej 1 mm, w których ziarna poniżej 0,035 mm stanowią do 60% ich składu, a ciepło spalania kształtuje się na poziomie 10 MJ/kg. Charakterystyczną cechą mułów jest ich duża wilgotność, która po procesie odwodnienia na prasach filtracyjnych osiąga wartość od 16–28% (Wtot r) (materiały archiwalne PG SILESIA). Drobnoziarnistość i wysoka wilgotność materiału powodują duże trudności na etapie transportu, załadunku i wyładunku materiału. W pracy przedstawiono wyniki badań grudkowania (granulowania) mułów węglowych samodzielnie oraz grudkowania mułów węglowych z materiałem dodatkowym, który ma za zadanie poprawić właściwości energetyczne mułów. Sam proces grudkowania ma przede wszystkim poprawić możliwości transportowe. Podjęto wstępne badania pozwalające na wykazanie zmian parametrów poprzez sporządzanie mieszanek mułów węglowych (PG SILESIA) z pyłami węglowymi z węgla brunatnego (LEAG). Przeprowadzono proces grudkowania mułów oraz ich mieszanek na laboratoryjnym grudkowniku wibracyjnym konstrukcji AGH. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wszystkie mieszanki są podatne na proces grudkowania (granulowania). Proces ten poszerza niewątpliwie możliwości transportowe materiału. Skład ziarnowy uzyskanego materiału po grudkowaniu jest zadawalający. Grudki o wymiarze 2–20 mm stanowią 90–95% masy produktu. Wytrzymałość (odporność) na zrzuty grudek świeżych jest zadawalająca i porównywalna dla wszystkich mieszanek. Świeże grudki poddane próbie na zrzuty z wysokości 700 mm wytrzymują od 7 do 14 zrzutów. Odporność na zrzuty grudek materiału po dłuższym sezonowaniu, z wysokości 500 mm wykazuje wartości odmienne dla analizowanych próbek. Wartości uzyskane dla mułów węglowych oraz ich mieszanek z pyłami węglowymi z węgla brunatnego kształtują się na poziomie 4–5 zrzutów. Uzyskana wytrzymałość jest wystarczająca dla stwierdzenia możliwości ich transportu. Na tym etapie pracy można stwierdzić, że dodatek pyłów węglowych z węgla brunatnego nie powoduje pogorszenia wytrzymałości materiału w odniesieniu do czystych mułów węglowych. Nie ma zatem negatywnego wpływu na możliwości transportu materiału zgranulowanego. W wyniku mieszania z pyłami węglowymi można natomiast podnieść ich wartość energetyczną (Klojzy-Karczmarczyk i in. 2018). Nie prowadzono analizy kosztowej analizowanego przedsięwzięcia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przeprowadzono porównanie gospodarki surowcami energetycznymi w Polsce i na Ukrainie w latach 2000–2017. Przeanalizowano zmiany w zakresie stanu zasobów węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Wskaźniki wystarczalności zasobów rozpatrywanych paliw dla Polski i Ukrainy dodatkowo porównano z wybranymi krajami UE. Dla przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski i Ukrainy przeanalizowano najpierw zmiany w zakresie zużycia energii pierwotnej ogółem, a następnie określono, jak kształtowały się możliwości pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny, węgiel i ropę naftową poprzez wydobycie własne poszczególnych surowców energetycznych. Takie porównanie wskazuje w przypadku Polski na przewagę węgla, zaś na Ukrainie wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w wyższym stopniu pokrywa zapotrzebowanie krajowe. W latach 2000–2017 odmiennie przedstawiały się tendencje w zakresie zużycia energii pierwotnej, w Polsce odnotowano 17% wzrost, zaś na Ukrainie blisko 40% spadek. Zidentyfikowano główne czynniki odpowiedzialne za radykalne zmiany w gospodarce paliwowo-energetycznej Ukrainy: działania wojenne na wschodzie kraju oraz aneksja Krymu, zmiany demograficzne. Wydarzenia te negatywnie wpłynęły szczególnie na wielkość wydobycia węgla kamiennego na Ukrainie, a niezbędny dla zbilansowania był znaczący wzrost importu z 5,36 do 19,14 mln ton w latach 2011–2017. Porównano także saldo wymiany zagranicznej dla energii elektrycznej. To porównanie w ciągu ostatnich lat wypada korzystanie dla Ukrainy, gdzie zauważalna jest przewaga eksportu energii elektrycznej nad importem, co wygenerowało przychody przewyższające 200 mln USD w 2017 r.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Heat treatment of a casting elements poured from silumins belongs to technological processes aimed mainly at change of their mechanical properties in solid state, inducing predetermined structural changes, which are based on precipitation processes (structural strengthening of the material), being a derivative of temperature and duration of solutioning and ageing operations. The subject-matter of this paper is the issue concerning implementation of a heat treatment process, basing on selection of dispersion hardening parameters to assure improvement of technological quality in terms of mechanical properties of a clamping element of energy network suspension, poured from hypoeutectic silumin of the LM25 brand; performed on the basis of experimental research program with use of the ATD method, serving to determination of temperature range of solutioning and ageing treatments. The heat treatment performed in laboratory conditions on a component of energy network suspension has enabled increase of the tensile strength Rm and the hardness HB with about 60-70% comparing to the casting without the heat treatment, when the casting was solutioned at temperature 520 o C for 1 hour and aged at temperature 165 o C during 3 hours.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the capabilities of welding techniques to creating properties of wear resistant high chromium cast iron alloy. The use of the right kind of welding sequence allows you to change the structure and properties of the obtained welds. Tests were conducted for one type of additive material in the form of self shielded core wire. In order to determine the effect of the type of welding sequence on the properties of welds performed welding using string bead and weave bead. The resulting weld was tested on hardness and research structure in an optical microscope. In the following studies have been made erosive tests wear of made hardfacing. String beads gave structure rich in carbides and harder about 270 HV of the weld with weave bead. Also, wear resistance was nearly twice as better for welds made with string beads. In the experiment a decisive role in the resistance to wear plays a high hardness of the deposit and the presence of carbides in its structure. Changes in the basic parameters of the deposition process allows for the formation of structure and properties of hardfacing welds in a wide range.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Al- and Al/Zn-enriched layers containing intermetallic phases were deposited on the Mg substrate by heating the Mg specimens in contact with the powdered materials in a vacuum furnace. The Al-enriched surface layers were produced using Al powder, whereas the Al/Znenriched layers were obtained from an 80 wt.% Al + 20 wt.% Zn powder mixture. The microstructure and composition of the layers were analyzed by optical microscopy, scanning electron microscopy and X-ray diffraction. The results showed that the Al-enriched layer comprised an Mg17Al12 intermetallic phase and a solid solution of Al in Mg. The layer obtained from the Al+Zn powder mixture was composed of Mg-Al-Zn intermetalic phases and a solid solution of Al and Zn in Mg. Adding 20% of Zn into the Al powder resulted in the formation of a considerably thicker layer. Moreover, the hardness of the surface layers was much higher than that of the Mg substrate.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results of studies to determine the effect of complex surface and bulk modification and double filtration during mould pouring on the stereological parameters of macrostructure and mechanical properties of castings made from the post-production waste IN-713C and the MAR-247 nickel alloys. The evaluation covered the number of grains per 1mm2 of the sample surface area, the average area of grains and the shape index, hardness HB, tensile strength and resistance to high temperature creep. The results indicate the possibility of controlling the stereological parameters of macrostructure through application of several variants of the modification, controlling in this way also different low- and high-temperature properties. The positive effect of double filtration of the alloy during mould pouring on the metallurgical quality and mechanical properties of castings has also been emphasized.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the performed experiments was to determine the influence of deformation and of austenitization temperature on the kinetics of phase transformations during cooling of high-carbon steel (0.728 wt. % C). The CCT and DCCT diagrams for austenitization temperature 940°C and DCCT diagram for austenitization temperature 1000°C were constructed with the use of dilatometric tests. On the basis of obtained results, a featureless effect of austenitization temperature and deformation on the kinetics of phase transformations during cooling of investigated steel was observed. Critical cooling rates for the transformation of martensite in microstructure fluctuated from 5 to 7°C · s–1 (depending on the parameters of austenitization and deformation), but only at cooling rates higher than 8°C · s–1 a dominant share of martensite was observed in the investigated steel, which resulted in the significant increase of hardness.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the present paper, the effects of the subsequent extrusion after multi-pass equal-channel angular pressing (ECAP) process on the mechanical properties and microstructure of WE43 magnesium alloy are investigated. First, second and fourth passes ECAP followed by an extrusion process are applied on WE43 magnesium alloy to refine the microstructure and to improve the mechanical properties for biomedical applications. The results showed that among the ECAPed samples, the highest and lowest strength were obtained in the second and the first pass processed samples, respectively. The four passes processed sample showed the highest elongation to failure with moderate strength. The sample processed via first pass ECAP followed by extrusion exhibits an excellent combination of ductility and strength. The highest strength was obtained in the sample processed via the second pass ECAP followed by extrusion while the highest elongation was achieved in the sample processed via fourth pass ECAP followed by extrusion. Moreover, Vickers micro-indentation tests demonstrate that hardness is enhanced by an increase in the number of ECAP passes. Furthermore, a grain refinement process is presented for ECAP processing of WE43 alloy which shows a good agreement with microstructural investigations.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Repeated austenitisation and furnace cooling of homogenised 0.16 wt. % carbon steels result in ferrite grain sizes between 27 μm and 24 μm. Similarly, repeated austenitisation and normal-air cooling produces ferrite grain sizes between 17 μm and 12 μm; while repeated austenitisation and forced-air cooling produces a minimum grain size of 9.5 μm. Furnace cooling decomposes the austenite eutectoidally to lamellar pearlite; while normal-air cooling and forced-air cooling after austenitisation cause degeneration of pearlite regions producing grain boundary network as well as cluster of cementite and other carbides. Forced-air cooled samples provide the highest YS (364 MPa) and UTS (520 MPa); while furnace cooling provides the lowest (290 MPa and 464 MPa) leaving the normal-air cool performance in between. Hardness values depict the role of individual ferrite and pearlite content and the extent of pearlite degeneration occurring after each cyclic treatment.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents properties of HS6-5-2 high speed steel subjected to deep cryogenic treatment (DCT) and subsequent tempering at different temperatures. DCT process of HS6-5-2 steel leads to shifting of maximum hardness peak to the lower temperature and the reduction of the obtained maximum hardness by about 1 HRC. These changes in hardness may be due to the shifting of the stage of nucleation and growth of carbide phases to lower temperatures or the changes taking place in the matrix, connected with the additional transformation of the martensite proceeding during the isothermal martensitic transformation occurring at cryogenic temperatures and more extensively occurring precipitation processes, lowering the content of the carbon in the martensite, determining thereby its lower hardness.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Aluminium based metal matrix composite (Al-MMC’s) are much popular in the field like automobile and aerospace industries, because of its ease of fabrication process and excellent mechanical properties. In this study, Al-Zn-Mg alloy composite reinforced with 3, 6 and 9 v % of zircon sand was synthesised by stir casting technique. The microstructure of the composites revealed uniform distribution of reinforced particles. Hardness, tensile strength and wear resistance of Al-Zn-Mg alloy/zircon sand composite were found to increase with increase in v % percentage of zircon sand. Scanning Electron Microscope analysis of wear tested sample surface of composites revealed no evidence of plastic deformation of matrix phase. Particle pulls out and abrasive wear was the common feature observed from all the composites.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper focused on the effect of pure torsion deformation and various torsion pitches on the mechanical properties of the commercial pure Al wires which has not been examined so far. The initial wires with diameter of 4 mm have been torsion deformed to different pitch length (PL). In order to investigate the effect of gradient microstructure caused by torsion deformation, three different pitch length of 15 mm, 20 mm and 30 mm are considered. The results revealed that the level of grain refinement is correlated with the amount of induced plastic shear strain by torsion deformation. For the wire with pitch length of 15 mm, the grain sizes decreased to about 106 μm and 47 μm in the wire center and edge from the initial size of about 150 μm of the annealed wire. The micro-hardness measurement results show a gradient distribution of hardness from the wire center to the wire surface that confirmed the increasing trend of plastic shear strain obtained by FE simulations. The hardness of annealed sample (35 HV) is increased up to 73 HV at the wire surface for the smallest pitch length. The yield and ultimate tensile strength of the torsion deformed wires are also increased up to about 85 MPa and 152 MPa from the initial values of 38 MPa and 103 MPa of the annealed one respectively while the maximum elongation reduced significantly.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The present work, presented the study of effect of different inoculants on impact toughness in High Chromium Cast Iron. The molds were pouring in industrial conditions and samples were tested in laboratory in Faculty of Foundry Engineering at AGH. Seven samples were tested - one reference sample, three with different addition of Fe-Ti, and three with different addition of Al. The samples were subjected to impact toughness on Charpy hammer and the hardness test. The presented investigations indicate that for the each inoculant there is an optimal addition at which the sample obtained the highest value of impact toughness. For the Fe-Ti it is 0.66% and for Al is 0.17%. Of all the examined inoculants best results were obtained at a dose of 0.66% Fe-Ti. Titanium is a well-known as a good modifier but very interesting results gives the aluminum. Comparing the results obtained for the Fe-Ti and Al can be seen that in the case of aluminum hardness is more stable. The hardness of all samples is around 40-45 HRC, which is not high for this type of cast iron. Therefore, in future studies it is planned to carry out the heat treatment procedure that may improves hardness.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji