Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 154
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Od końca 2017 roku na portalu internetowym Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dostępna jest Geobaza HAŁDY. Zawiera ona informacje i dane o mineralnych surowcach odpadowych zgromadzonych na starych hałdach, składowiskach przemysłowych i w osadnikach poeksploatacyjnych, z terenu polskiej części Sudetów. W artykule przedstawia się rodzaje danych i informacji zawarte w geobazie oraz metodykę ich gromadzenia. W rezultacie czteroletnich prac badawczych, zwiadu terenowego, kwerendy archiwów i geologicznych badań podstawowych zinwentaryzowano 445 obiektów dawnego górnictwa i przetwórstwa kopalin. Są to 403 hałdy kopalniane, 16 osadników przemysłowych, 23 składowiska i 3 zwałowiska zewnętrzne. Głównie są to obiekty po górnictwie węgla kamiennego i rud metali, w tym pouranowe. Największe możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów wiążą się z mułami węglowymi, zgromadzonymi w osadnikach zlikwidowanego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do łatwego wykorzystania jest również materiał z kamiennych hałd po górnictwie rud polimetali, żelaza i fluorytu. Wciąż otwarta pozostaje kwestia gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych rud miedzi, czy też odzysku metali (w tym złota) z hałd górnictwa arsenowego. Ograniczeniem jest tu efektywność technologii odzysku metali oraz obostrzenia środowiskowe. Część obiektów znajduje się na terenach chronionych, co wyklucza możliwość zagospodarowania odpadów. Niektóre składowiska i hałdy powinny być starannie zrekultywowane i objęte monitoringiem środowiskowym, ze względu na ich szkodliwe oddziaływanie na komponenty środowiska.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Złoże Legnica należy do jednego z najbardziej perspektywicznych w kontekście przyszłej eksploatacji węgla brunatnego. Jego wydobycie będzie nierozerwalnie związane ze zdejmowaniem skał nadkładu. Kubatura nadkładu w przypadku tego złoża jest wyjątkowo duża, a część tworzących go skał, z uwagi na wykazywane właściwości surowcowe, może być zaliczana do kopalin towarzyszących. Stan rozpoznania surowcowego skał nadkładu w złożu węgla brunatnego Legnica jest niewystarczający. Jak dotąd nie były one obiektem szczegółowych i kompleksowych badań mogących wykazać ich przydatność. W artykule dokonano podsumowania stanu wiedzy na ten temat. Informacje dotyczące właściwości surowcowych tych utworów będą stanowić jedno z zasadniczych kryteriów decydujących o traktowaniu ich jako kopaliny towarzyszące. Do kopalin towarzyszących powinny zostać zaliczone: piaski i żwiry czwartorzędowe oraz gliny zwałowe, a także piaski i iły trzeciorzędowe. Za szczególnie przydatne surowcowo należy uznać iły trzeciorzędowe (poznańskie). Występują one w dwu odmianach kolorystycznych – zielonkawo-niebieskiej i płomienistej. Pierwsze z nich (zielonkawo-niebieskie), ze względu na skład fazowy substancji ilastej, należy zaliczyć do odmian illitowo-kolinitowo-smektytowych, drugie (płomieniste) – do odmian kaolinitowo-illitowo-smektytowych. Stanowią one wartościowy surowiec do produkcji materiałów budowlanych. Z uwagi na charakter asocjacji minerałów ilastych (w szczególności obecność montmorillonitu) stanowią potencjalne sorbenty mineralne. Wykazują również przydatność do budowy przesłon hydroizolacyjnych. Piaski i żwiry czwartorzędowe zalegające w nadkładzie złoże Legnica są zróżnicowane surowcowo. Większość z nich stanowi surowiec przydatny dla przemysłu budowlanego. Gliny zwałowe mogą znaleźć zastosowanie jako składnik mieszanek ceramicznych. Piaski trzeciorzędowe można wykorzystać jako materiał podsadzkowy. Stan rozpoznania surowcowego skał nadkładu w złożu węgla brunatnego Legnica jest niewystarczający. Jak dotąd nie były one obiektem szczegółowych i kompleksowych badań mogących wykazać ich przydatność. Kopaliny towarzyszące zalegające w złożu Legnica, powinny być selektywnie eksploatowane i składowane. Utworzenie złóż antropogenicznych gromadzących te kopaliny, zapewni możliwość ich wykorzystania przez kolejne dziesięciolecia po zakończeniu eksploatacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia węgiel brunatny jako jeden z dwóch podstawowych krajowych surowców energetycznych obok węgla kamiennego. Historycznie wykorzystywanie w Polsce węgla brunatnego to przede wszystkim paliwo do elektrowni. W niewielkich ilościach wykorzystywany był do produkcji brykietów z węgla brunatnego i jako paliwo do lokalnych kotłowni oraz jako dodatek do produkcji nawozów (Konin i S ieniawa). Obecnie po zmianach dotyczących jakości paliw używanych w lokalnych kotłowniach, węgiel brunatny pozostaje w prawie w 100% jako paliwo w elektrowni. Aktualnie branża węgla brunatnego produkuje około 35% najtańszej energii elektrycznej. Koszt produkcji energii elektrycznej jest mniejszy o ponad 30% od drugiego podstawowego paliwa, jakim jest węgiel kamienny. Istniejące kompleksy paliwowo-energetyczne wykorzystujące węgiel brunatny, z kompleksem Bełchatów na czele, są obecnie istotnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski. W odróżnieniu od innych paliw takich jak ropa, gaz ziemny czy węgiel kamienny koszt węgla brunatnego jest przewidywalny w perspektywie długoterminowej i niemal niewrażliwy na wahania na światowych rynkach surowcowych i walutowych. Ich eksploatacja prowadzona jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz z poszanowaniem wszystkich wymogów ochrony środowiska, zarówno w obszarze wydobycia węgla, jak i wytwarzania energii elektrycznej. Co istotne, kompleksy paliwowo-energetyczne wykorzystujące węgiel brunatny wykazywały dotychczas dodatnią rentowność i generowały nadwyżki umożliwiające finansowanie inwestycji utrzymaniowych oraz rozwojowych, także w innych segmentach energetyki. W szczególności nie wymagały i nie korzystały dotychczas z pomocy publicznej w postaci np. dotacji lub ulg podatkowych. Polskie górnictwo węgla brunatnego posiada wszystkie atrybuty niezbędne do perspektywicznego rozwoju dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dokumentem, który jest mapą drogową dla branży węgla brunatnego jest Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce przyjęty przez Radę Ministrów 30 maja 2018 roku. Program obejmuje lata 2018–2030 z perspektywą do 2050 roku i prezentuje kierunki rozwoju sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce wraz z celami i działaniami niezbędnymi dla ich osiągnięcia. W Programie zaprezentowano strategię rozwoju górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w Polsce w I połowie XXI wieku. Opracowano możliwe scenariusze w czynnych zagłębiach górniczo-energetycznych, jak również w nowych regionach, gdzie występują znaczne zasoby tego paliwa. Ma to na celu umożliwienie optymalnego wykorzystania w pierwszej kolejności złóż w okolicach Złoczewa i Konina oraz złóż gubińskich i legnickich, a następnie złóż zlokalizowanych w okolicach Rawicza (Oczkowice), jak i innych perspektywicznych rejonach, które mogą docelowo zastąpić obecne czynne zagłębia górniczo-energetyczne. Pozwoli to elektrowniom nadal produkować tanią i czystą energię elektryczną, wykorzystując najnowsze światowe rozwiązania w zakresie czystych technologii węglowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Karol Marks (a także Fryderyk Engels) był – wbrew temu, co sam na ten temat sądził – twórcą wielu różnych utopii, które odegrały pewną rolę w historii XX wieku. Kwestii, jak duża była to rola (mającej charakter zarazem historiozoficzny i historyczno-empiryczny), autor nie podejmuje. Skupia się natomiast na charakterystyce poszczególnych utopii, a w szczególności – na ich aksjologicznej treści oraz na ich aktualności. Zdaniem autora, utopie marksowskie mogą stanowić dogodny punkt wyjścia dla poszukiwania różnorodnych projektów (politycznych, ekonomicznych, technicznych itd.), niezbędnych, by sprostać licznym wyzwaniom globalnym, wobec których ludzkość dziś stoi. Autor rozważa też racje, które znalazły wyraz w marksowskiej krytyce utopii, oraz wskazuje, które z nich mogą, jego zdaniem, być zaakceptowane, a które powinno się odrzucić.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Pierwszą politykę surowcową państwa przyjęto w 1938 r. Polityka surowcowa II RP nakierowana była przede wszystkim na przygotowanie państwa do realizacji działań wojennych w warunkach prowadzenia wojny obronnej. W 1951 roku utworzono Centralny Urząd Geologii przygotowujący krajowe wieloletnie i roczne plany prac geologiczno-poszukiwawczych. Jego działalność skoncentrowana była na powiększaniu bazy zasobów złóż kopalin. Od 1985 roku za koordynację zadań polskiej geologii odpowiada urząd głównego geologa kraju. W roku 1996 Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministerstwie Przemysłu i Handlu dokument Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców mineralnych. W 2015 roku odbyła się szeroka publiczna dyskusja o potrzebie opracowania polityki surowcowej państwa zainicjowana opublikowaniem trzech dokumentów analitycznych przygotowanych przez Fundację Demos, prof. J.Hausnera oraz Ministerstwo Środowiska. Kamieniami milowymi w pracach nad polityką surowcową stało się powołanie w 2016 roku pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej oraz międzyresortowego zespołu do spraw polityki surowcowej. W 2018 roku projekt założeń Polityki Surowcowej Państwa (PSP) skierowany został do konsultacji społecznych. Dokument ten po raz pierwszy w tak kompleksowy i holistyczny sposób uwzględnia interesy bezpieczeństwa surowcowego państwa. PSP oparta jest na 9 filarach merytorycznych dotyczących m.in. prawno-ekonomicznych podstaw działania sektora mineralnego, ryzyka inwestycyjnego, poszukiwań geologicznych, wykorzystania mineralnych surowców odpadowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Trzeciorzędową formację brunatnowęglową w Bełchatowie, obok węgla, budują skały plastyczne, słabo zwięzłe oraz luźne. Ze względu na swoje parametry fizyko-mechaniczne nie stwarzają problemów eksploatacyjnych. Miejscami w ich obrębie pojawiają się odmiany skał o odmiennym charakterze litologicznym i właściwościach fizyko-mechanicznych, powodujących trudności podczas urabiania skał nadkładu. Zalicza się do nich wapienie mezozoiczne, piaskowce i zlepieńce trzeciorzędowe oraz czwartorzędowe żelaziste skały okruchowe. W artykule dokonano charakterystyki litologicznej oraz podano wartości podstawowych parametrów fizyko-mechanicznych tych skał. Są one podstawą klasyfikacji geologiczno-inżynierskiej oraz decydują o ich trudnourabialności. Omówiono również możliwości ich surowcowego wykorzystania.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The accurate prediction of iron losses has become a prominent problem in electromagnetic machine design. The basis of all iron loss models is found in the spatial field-locus of the magnetic flux density (B) and magnetic field (H). In this paper the behavior of the measured BH-field-loci is considered in FEM simulation. For this purpose, a vector hysteresis model is parameterized based on the global measurements, which then can be used to reproduce the measurement system and obtain more detailed insights on the device and its local field distribution. The IEM has designed a rotary loss tester for electrical steel, which can apply arbitrary BH-field-loci occurring during electrical machine operation. Despite its simplicity, the proposed pragmatic analytical model for vector hysteresis provides very promising results.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W perspektywie zmian zachodzących w ciągu ostatnich lat na międzynarodowych rynkach surowców mineralnych, coraz większego znaczenia nabiera konieczność zapewnienia ich trwałych i bezpiecznych dostaw, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i w innych krajach wysoko rozwiniętych. W odpowiedzi na to globalne wyzwanie, w lutym 2015 roku, w ramach programu Horyzont 2020, zainaugurowany został projekt INTRAW, mający na celu promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie surowców mineralnych pomiędzy UE a krajami zawansowanymi technologicznie. Pierwszym etapem projektu jest przegląd uwarunkowań sprzyjających stabilnej podaży surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych i wtórnych w wybranych krajach świata: USA, Kanadzie, Australii, RPA i Japonii. Wynikiem prac są dwie grupy kompleksowych raportów. Pierwsze z nich to szeroka analiza kontekstowa, której przedmiotem były czynniki geologiczno-środowiskowe, polityczne, techniczo- ekonomiczne i społeczne sprzyjające efektywnemu gospodarowaniu surowcami mineralnymi. Druga grupa to tzw. raporty operacyjne, zrealizowane w trzech blokach tematycznych: przemysł i handel, badania i innowacje, edukacja. Jednoznacznie wynika z nich, że podstawą efektywnych działań w omawianym zakresie jest stabilne środowisko polityczne, gospodarcze i instytucjonalne, przyjazne górnictwu i nowym podmiotom chcącym inwestować w nowoczesne technologie, poszukiwanie i eksploatację złóż. Zachętą dla inwestorów są zasady opodatkowania, niekiedy również bezpośrednie wsparcie finansowe rządu i sprawne procedury uzyskiwania pozwoleń. Nie bez znaczenia jest również właściwie zdefiniowana ochrona praw własności, a praw własności złóż w szczególności. Wybrane aspekty szerokiej analizy czynników decydujących o konkurencyjności tych państw w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi przedstawione zostały w niniejszym artykule.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zarówno problem ochrony złóż, jak i proces likwidacji zakładu górniczego nie doczekały się skutecznych rozwiązań w prawie krajowym, pomimo że są to zagadnienia bardzo aktualne. Sytuacja taka skłoniła autorów artykułu do szczegółowej analizy tych zagadnień. Ilość złóż porzuconych, o zaniechanej eksploatacji, które ujawnia Bilans zasobów złóż kopalin, powinna wpłynąć, zdaniem autorów, na tworzoną od lat politykę surowcową państwa, a w szczególności racjonalną gospodarkę surowcami, w tym również na cały system koncesjonowania, zabezpieczania złóż i procedurę likwidacji zakładów górniczych. Jako dobry gospodarz surowców, które dała nam Matka Ziemia, nie możemy pozwolić, by system koncesjonowania złóż, a takż procedury likwidacji zakładów górniczych bez właściwej staranności, powodowały brak zabezpieczenia tych złóż. Racjonalna gospodarka surowcowa, w tym zagwarantowanie możliwości eksploatacji przez przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym braku skutecznego egzekwowania procesu likwidacji zakładu, powoduje, zdaniem autorów, konieczność podjęcia działań. Działania te nie powinny utrudniać przyszłej eksploatacji złóż z powodu źle przeprowadzonej likwidacji. Przeprowadzona analiza wskazuje na właściwe działania w tym zakresie. Autorzy szczegółowo prześledzili regulacje prawne na przestrzeni minionego wieku, zestawiając je z aktualnie obowiązującymi przepisami i wskazując słabe punkty systemu w zakresie zabezpieczenia złóż, w szczególności części złóż niewyeksploatowanych. Krytyka objęła zarówno regulacje ustawowe – Prawo geologiczne i górnicze, jak i akty wykonawcze w zakresie zabezpieczenia złóż. Odrębnej analizie została poddana procedura likwidacji zakładu górniczego w aspekcie zabezpieczenia złóż dla zakładów górniczych działających na podstawie koncesji marszałkowskich. Przedstawiony w układzie schematu blokowego proces, jasno uwidacznia słabe punkty obecnie działającego systemu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule podjęto próbę syntetycznej oceny pierwotnego rynku surowców żelaza oraz stali na przestrzeni stulecia w kontekście oceny perspektyw i wskazania czynników decydujących o przydatności złóż do wydobycia. Wyroby ze stali mają kluczowe znaczenie dla gospodarki światowej, a ich produkcja wywiera duży wpływ na stan środowiska. Podstawowym czynnikiem jest ogromna skala produkcji i tempo wzrostu, niespotykane wśród surowców mineralnych. Produkcja rud i koncentratów żelaza wzrosła na przestrzeni stulecia trzydziestokrotnie, a geologiczna baza zasobowa przy obecnym poziomie konsumpcji zapewnia niemal 250-letni okres wystarczalności. Nastąpiły ogromne zmiany w światowej geografii górnictwa rud i hutnictwa stali. Przemysł wydobywczy rud żelaza jest motorem napędowym innych działalności gospodarczych (transportu lądowego, frachtu, metalurgii) i angażuje ogromne środki kapitałowe i ludzkie. Zużycie surowców żelaza jest też uważane za istotny wskaźnik rozwoju państw i bieżącej, a nawet przyszłej koniunktury. Przyrost liczby ludności pozostaje zatem jednym z kluczowych czynników stymulujących. Ceny rud i koncentratów żelaza zależą od jakości surowca, warunków dostaw, równowagi rynkowej oraz ciężaru zamawianego ładunku. Są one zwykle przedmiotem negocjacji. W przeszłości były to kontrakty wieloletnie, podczas gdy obecnie uzyskują znaczenie transakcje krótkoterminowe (roczne, kwartalne) i bieżące typu spot. Ceny rud i koncentratów względem cen stali wykazują wzajemnie silną korelację. Średnie zawartości żelaza w zasobach przemysłowych u największych producentów uległy obniżeniu w XXI w., jakkolwiek nie przekłada się to na jakość urobku górniczego. Prowadzona jest zwykle eksploatacja tylko bogatszych partii złóż. Wysoka zawartość żelaza w urobku jest odpowiedzią na wymogi technologiczne metalurgii, gdzie wsad wielkopiecowy powinien zawierać przynajmniej 56% Fe i 5–8% FeO. Przy braku przesłanek niedoboru podaży ze strony geologiczno-górniczej (obfita baza zasobowa) uzasadnieniem wyboru złoża do eksploatacji jest obecnie maksymalizacja zysku oraz względy społeczne i środowiskowe.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe Automotive industry Materials

Abstrakt

Elaborated shapes of many car components are the reason for which the use of casting techniques to fabricate them is a solution wellfounded from the economical point of view. Currently applicable regulatory requirements concerning emissions of exhaust fumes force the carmakers to reduce the overall weight of their products, as this is a basic precondition for reducing fuel consumption. As a result, newly launched car models contain a continuously increasing share of thin-walled castings made of materials which ensure a satisfactory level of service properties. At the same time, developing new technological processes allowing to extend the service life of individual components by means of surface improving becomes more and more important.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem tekstu jest rozważenie niedostatecznie dotąd opracowanego problemu miejsca języka w myśli Karola Marksa. W pierwszej części artykułu omówionych zostaje kilka przykładów marksistowskich prób filozoficznej lub językoznawczej refleksji nad językiem. Stawiam tezę, że marksistowska teoria znaczenia nie rozwinęła się jako nurt współczesnej myśli ze względu na dominację „tradycyjnej teorii znaczenia” (TTZ) – abstrahującej od konkretnych społecznych uwarunkowań. W drugiej części wskazuję na dające się odnaleźć u Marksa zapowiedzi tendencji obecnych we współczesnej filozofii języka, takich jak eksternalizm czy pragmatyzm. Jednocześnie zaznaczam, że w kontekście materializmu historycznego nabierają one charakteru, który każe wyjść poza TTZ. Następnie argumentuję, że teoria języka z wykorzystaniem koncepcji podziału pracy językowej pozwala rozwiązać pewne trudności związane z Marksa koncepcją ideologii.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Horizontal centrifugal casting is an effective method for the production of hollow metal with good mechanical properties, low defect, cast to size and relatively cheap. The ability of a metal to satisfy the above requirements highly depends on its microstructure. In this study, the relationship between microstructural parameters such as grain size and the amount of phases with bulk hardness of SnCu4Pb3 is concerned in three areas of the product. Consequently, to achieve the desired hardness of the product in a particular area, the interaction of two factors of the microstructure including, grain size and particles amount of the hard intermetallic compositions (Cu6Sn5) should be noted.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

We present the results of investigations of Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN) ceramic samples obtained using two-step synthesis (i.e. columbite method). For obtained samples complex investigations of microstructure, magnetic and electrophysical properties have been performed at low and at high temperatures. Microstructure is characterized by small grains with high homogeneity and high density (low porosity). Impedance of samples and the phase shift angle have been measured using LCR Meter. Next the AC electric conductivity, dielectric permittivity and loss tangent have been calculated. AC conductivity at frequency 3 Hz was measured in similar way using Quantum Design PPMS System in magnetic fields 1000 Oe and 10000 Oe. At temperature range 240K-260K the anomalies of conductivity are observed. These anomalies depend on measuring cycle (heating, cooling) and magnetic field.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The ceaseless progress of nanotechnology, observed in the last years, causes that nanomaterials are more and more often applied in several fields of industry, technique and medicine. E.g. silver nanoparticles are used in biomedicine for disinfection and polymer nanoparticles allow insulin transportation in pharmacology. New generation materials containing nanoparticles are also used in the chemical industry (their participation in the commercial market equals app. 53 %). Nanomaterials are used in electronics, among others for semiconductors production (e.g. for producing nanoink Ag, which conducts electric current). Nanomaterials, due to their special properties, are also used in the foundry industry in metallurgy (e.g. metal alloys with nanocrystalline precipitates), as well as in investment casting and in moulding and core sand technologies. Nanoparticles and containing them composites are applied in several technologies including foundry practice, automotive industry, medicine, dentistry etc. it is expected that their role and market share will be successively growing.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The publication presents the results of examination of selected carburizers used for cast iron production with respect to their electric resistance. Both the synthetic graphite carburizers and petroleum coke (petcoke) carburizers of various chemical composition were compared. The relationships between electrical resistance of tested carburizers and their quality were found. The graphite carburizers exhibited much better conductivity than the petcoke ones. Resistance characteristics were different for the different types of carburizers. The measurements were performed according to the authors’ own method based on recording the electric current flow through the compressed samples. The samples of the specified diameter were put under pressure of the gradually increased value (10, 20, 50, 60, and finally 70 bar), each time the corresponding value of electric resistance being measured with a gauge of high accuracy, equal to 0.1μΩ. The higher pressure values resulted in the lower values of resistance. The relation between both the thermal conductance and the electrical conductance (or the resistance) is well known and mentioned in the professional literature. The results were analysed and presented both in tabular and, additionally, in graphic form.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In cast iron foundries, used ferromagnetic batch materials can be transported and loaded into the furnace by lifting magnet. The precision of these operations by using electromagnetic grippers depends primarily on the variation in the mass of the batch material pieces. The article presents the characteristics of size of the batch materials used in the selected iron foundry. The obtained ranges mass values of individual pig iron ingots have been presented. It has been found that the mass of individual pig iron ingot may differ ± 25% from the declared by producer. The mass range of individual pieces of crushed or uncrushed return scrap was examined. Some pieces of uncrushed scrap have the mass more than three times the average weight of pieces of this scrap. Characteristics of the lifting capacity of these materials by a lifting magnet suspended to the crane was determined. Analysis of the obtained results indicates that for materials with less diversified mass of individual ferromagnetic pieces it is possible to use a gripper to weight a bigger portion with the same control setting. It was also found that there is a significant dispersion for a given gripper control, especially for materials with a wide range of individual pieces mass changes.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents measurement results of standing wave ratio to be used as an efficiency indicator of microwave absorption by used moulding and core sands chosen for the microwave utilization process. The absorption measurements were made using a prototype stand of microwave slot line. Examined were five used moulding and core sands. It was demonstrated that the microwave absorption measurements can make grounds for actual microwave utilization of moulding and core sands.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Polish brines are highly mineralized and can potentially be used for recovery of selected useful elements such as magnesium and potassium. They also contain a number of other elements, including iodine, bromine, boron, and strontium. The results of the examination of the chemical composition of groundwater from the Mesozoic formations (bromine, iodine, lithium, magnesium, and strontium content) of northern and central Poland were analyzed. The basic statistical parameters of the content of these elements (Br, I, Mg) in brines of the Triassic, Jurassic, and Cretaceous deposits and the content of lithium and strontium in waters of the entire Mesozoic formations were determined. In order to indicate aquifers that are the most suitable for the recovery of bromine, iodine, lithium, magnesium, and strontium, the relationship between concentrations and the depth of retention and dependencies between selected chemical components of these waters were analyzed. It has been found that the mineralization and concentrations of magnesium, bromine, and iodine increase with the age of aquifers, where these waters occur. Triassic waters are the most prospective for bromine and magnesium recovery among all analyzed aquifers. Furthermore, a relationship between the content of bromine, strontium, and magnesium has also been observed. The increase in the content of individual elements observed for lithium, strontium, and bromine with the increasing depth indicates a potential abundance of waters occurring at significant depths. The presented analysis is an approximation of the content of bromine, iodine, lithium, magnesium, and strontium; however, it may be the basis for further studies on the perspectives of using brines from the Mesozoic deposits of central and northern Poland as a source of chemical raw materials.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article presents the results of the study of changes in mineral and chemical composition of artificial aggregates consisting of coal shale (a hard coal mining waste) and fluidized ashes. Such an aggregate was used for road construction. After completion of the construction works but before making the road available for public use, significant deformation of the surface in the form of irregular buckling of the asphalt layer occurred. It was excluded that this resulted from mining damage, design errors or performance mistakes, among others. A study of the materials that had been incorporated in the construction layers was undertaken in order to find the component and the mechanism responsible for the buckling of the road surface. A comparison of the mineral and chemical composition of aggregate samples collected from the embankment where the road buckled with the reference sample and samples from places without deformations showed that the bumps in the road embankment consisted of minerals that were not initially present in the aggregate. Wastes produced as a result of high temperatures (slag and power plants ashes, metallurgical wastes) are not as stable in terms of chemical and phase composition in the hypergenic environment. As a result of the processes occurring in the road embankment, anhydrite, which is the primary component of fluidized ashes, was transformed into gypsum and ettringite. As a result of contact with water CaO (present in fluidized ashes) easily changed into calcium hydroxide. As the crystallization of these minerals is expansive, it resulted in the filling of pores and, in extreme cases, in a substantial increase in the volume of the aggregate and, consequently, in the deformation of the road surface.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents results of compressive strength investigations of EN AC-44200 based aluminum alloy composite materials reinforced with aluminum oxide particles at ambient and at temperatures of 100, 200 and 250C. They were manufactured by squeeze casting of the porous preforms made of α-Al2O3 particles with liquid aluminum alloy EN AC-44200. The composite materials were reinforced with preforms characterized by the porosities of 90, 80, 70 and 60 vol. %, thus the alumina content in the composite materials was 10, 20, 30 and 40 vol.%. The results of the compressive strength of manufactured materials were presented and basing on the microscopic observations the effect of the volume content of strengthening alumina particles on the cracking mechanisms during compression at indicated temperatures were shown and discussed. The highest compressive strength of 470 MPa at ambient temperature showed composite materials strengthened with 40 vol.% of α-Al2O3 particles.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The microstructures and mechanical properties of T92 martensitic steel/Super304 austenitic steel weld joints with three welding consumables were investigated. Three types of welding materials ERNiCr-3, ERNiCrCoMo-1and T-304H were utilized to obtain dissimilar welds by using gas tungsten arc weld (GTAW). The results show that heat affect zone (HAZ) of T92 steel consists of coarse-grained and fine-grained tempered martensites. The microstructures of joints produced from ERNiCrCoMo-1 consist of equiaxed dendrite and columnar dendrite grains, which are more complicated than that of ERNiCr-3. In the tensile tests, joints constructed from ERNiCrCoMo-1 and T-304H met the ASME standard. The highest fracture energy was observed in specimens with the welding material ERNiCrCoMo-1. Ni content in weld seam of ERNiCrCoMo-1 was highest, which was above 40%. In conclusion, the nickel alloy ERNiCrCoMo-1 was the most suitable welding material for joints produced from T92 martensitic steel/Super304 austenitic steel.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the impact of biodegradable material - polycaprolactone (PCL) on selected properties of moulding sands. A self-hardening moulding sands with phenol-furfuryl resin, which is widely used in foundry practice, and an environmentally friendly self-hardening moulding sand with hydrated sodium silicate where chosen for testing. The purpose of the new additive in the case of synthetic resin moulding sands is to reduce their harmfulness to the environment and to increase their “elasticity” at ambient temperature. In the case of moulding sands with environmentally friendly hydrated sodium silicate binder, the task of the new additive is to increase the elasticity of the tested samples while preserving their ecological character. Studies have shown that the use of 5% PCL in moulding sand increases their flexibility at ambient temperature, both with organic and inorganic binders. The influence of the new additive on the deformation of the moulding sands at elevated temperatures has also been demonstrated.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper focuses on mechanical properties of self hardening moulding sands with furfuryl and alkyd binders. Elasticity as a new parameter of moulding sands is investigated. With the use of presented testing equipment, it is possible to determine force kinetics and deformation of moulding sand in real time. The need for this kind of study comes from the modern casting industry. New foundries can be characterized with high intensity of production which is correlated with high level of mechanization and automatization of foundry processes. The increasingly common use of manipulators in production of moulds and cores can lead to generation of new types of flaws, caused by breakage in moulds and cores which could occur during mould assembly. Hence it is required that moulds and cores have high resistance to those kinds of factors, attributing it with the phenomenon of elasticity. The article describes the theoretical basis of this property, presents methods of measuring and continues earlier research.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents a new perspective on the issue of reclamation of moulding and core sands. Taking as a premise that the reclamation process must remain on the surface of grains some not separated binding materials rests, it should be chosen the proper moulding sand’s composition that will be least harmful for the reclaim quality. There are two different moulding and core sands taken into examinations. The researches prove that a small correction of their compositions (hardener type) improves the quality of the received reclaims. Carried out in this article studies have shown that such an approach to the problem of reclamation of the moulding and core sands is needed and reasonable.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji