Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 10
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The article is dedicated to philosophical and religious aspects of the work of Russian writer and thinker Mary (Skobcowa). The aim is to investigate the key concepts that shaped her writings such as the problem of creativity, asceticism, the problem of the person. Particular attention was paid to the religious roots of her works. Her ideas are examined in the context of the theological thought of the twentieth century. Mother Mary synthesized the Sergiei Bulgakhov’s ‘philosophical system’ and the existentialist analysis of Nikolai Berdiayev. Special attention was paid to a critical rethinking of nineteenth-century Russian monastic tradition as well as polemic in the academic tradition of the early twentieth century.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article describes the relationship between the local community and the primary school considered as “place” within the meaning derived from the book by yi-Fu Tuan “Space and place: The perspective of experience”. The article compares the cases of two schools in the city of bielsko-biała (the city has a population of 175 thousands inhabitants). One school is overcrowded, yet its future existence has been secured. The second school, however, was first transferred to another location and it eventually went into liquidation in 2012. The article demonstrates then underlying reasons and consequences of losing the school as place. Moreover, it indicates potential problems emerging in such cases altogether with a set of possible solutions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the article is to discuss the written legacy of Philaret Drozdov, the Orthodox Metropolitan of Moscow (lived 1782–1867), in the context of human freedom and the freedom of the imperial Russia’s system – the autocracy. The basic research material constitutes of four homilies by Philaret Drozdov written in the years 1849–1856. To present a certain evolution of the Russian thought the author of the article also cites works which were created in earlier periods, i.e.: in the Moscow Russia time and in the time of Peter I. First, the author presents the orthodox anthropology as the ideological base for Philaret Drozdov’s considerations of freedom and power. Then, individual texts are discussed in detail in order to define the view of the Metropolitan of Moscow on the foregoing issues. At the end, the author sums up the carried out analysis and presents conclusions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem analizy jest rozstrzygnięcie, czy Marksowska diagnoza pracy wyalienowanej jest aktualna oraz czy jest przydatna dla antropologii filozoficznej. Marks zakłada związek między alienacją pracy i alienacją człowieka. Pojawiają się pytania, na które autor tekstu próbuje odpowiedzieć: Czy zjawisko alienacji pracy jest scharakteryzowane jednoznacznie i precyzyjnie? Czy może być ono użyteczne do analizy zjawisk społecznych zachodzących poza proletariatem? Czy może być ono zastosowane w filozoficznym dyskursie o człowieku prowadzonym niezależnie od tej historycznej perspektywy, którą Marks brał pod uwagę? Czy zniesienie prywatnej własności środków produkcji pozwoli na wyeliminowanie zjawiska pracy wyalienowanej, skoro własność prywatną Marks często przedstawiał jako skutek pracy wyalienowanej, a nie jako jej przyczynę?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article directly and indirectly refers to anthropological and philosophical texts which strive to discover and present the gender factor as important in the light of the humanities. The author refers to “Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej” (Literary Not-naming. Onomasticon of the modern Polish prose) by Magdalena Graf and indicates the femininity factor as a relevant one also in onomastics.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The defi nition of disease differs in various cultural and historical environments and is a part of the “vision of the world and of man”. In the modern era, one can speak about the successive changes in the ideals of science, including the medical sciences, designing subsequent modifi cations of the understanding of disease. Different possible approaches, cultural, anthropological, and medical, use distinct language and metaphors to present the concept of illness.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Inspirując się socjologią miasta szkoły chicagowskiej i antropologią Mary Douglas autorzy artykułu ukazują szczególny status kulturowy nowych miejskich peryferii w zestawieniu ze wsią oraz starymi peryferiami i centrami miejskimi. Krytycznie odnoszą się do tezy, że nowe peryferie miast są „pustyniami kulturalnymi” lub „sypialniami”, a formę względnie trwałego zbiorowego zorganizowania wzorów aktywności uznają za specyficzny dla nowych osiedli rodzaj kultury. Dowodzą, że jeśli w klasyfikacji Douglas wieś cechuje niska społeczna energia i silna kontrola społeczna, a centrum wielkiego miasta wysoka energia i niska kontrola, to nowe miejskie peryferie charakteryzują się zarówno niską energią, jak i niską kontrolą społeczną. Dokładniejsza charakterystyka nowych peryferii została przedstawiona w artykule na podstawie materiałów zebranych w ramach kilku projektów jakościowych badań socjologicznych. W świetle materiałów empirycznych można zobaczyć, że na nowych miejskich peryferiach bezpośrednie formy społecznej kontroli zostały zastąpione przez społeczny zakaz ingerencji i rozwinięcie się form samokontroli mieszkańców nad sprywatyzowanymi mikroprzestrzeniami zamieszkiwania i transportu oraz nad własnym ciałem. Zauważono, że intensywny rozwój zindywidualizowanych praktyk rekreacyjnych outdoor prowadzi do stopniowego kształtowania się typu cielesnego mieszkańca nowych peryferii.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The contemporary warfare seems to have great influence on the way social sciences position themselves within the socio-political contexts of today. This is being implemented in many cases by the geopolitical context of 9/11 and the fall of former centers of power (end of the Cold War). Cultural anthropology, which shared a similar dilemma in the formative period of its own history provides us today with one of the most controversial examples in this matter. The program initiated by US Army back in 2006 called Human Terrain System started a wide spread debate on ethical issues regarding doing ethnographic fieldwork in a militarized landscape. HTS became thus a field of intellectual and political polemics between certain groups of researches. The academic and political debate on HTS seems to be put in a post-colonial context as a new form of mixing of science and ideology. This paper tackles the problem of emergence of a new type of anthropological understanding of the cultural other and as well its own methods and ethical standards in a situation, where crisis seems to be a permanent state of the discipline and the world its trying to describe.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W czterech tomach Filozofii i wartości Bogusława Wolniewicza (1993, 1998, 2003, 2016) zawarty jest jego system filozofii normatywnej. Wolniewicz podejmuje tradycję aksjologii H. Elzenberga, gdzie filozofia jest wojną światopoglądów, konfrontacją postaw wartościujących. Wizja świata Wolniewicza jest pesymistyczna: w świecie istnieje realne i aktywnie działające zło (manicheizm), ludzki charakter moralny jest narzucony biologicznie (determinizm), nie wszyscy ludzie mają sumienie (dualizm), zły charakter nie daje się poprawić (nonmelioryzm), rozum nie wystarcza do dobrego działania (woluntaryzm), wola jest siłą popędu (irracjonalizm). Wszyscy ludzie kierują się przyjemnością (hedonizm), ale jednym sprawia przyjemność egoistyczny interes, a innym realizacja wartości perfekcyjnych. Religia jest tworem ziemskim, powstaje jako reakcja istoty rozumnej na konieczność śmierci. Instytucja Kościoła powinna być szanowana nawet przez niewierzących, ponieważ sprzyja wartościom konserwatywnym. We współczesnym społeczeństwie zaostrza się podział na orientację konserwatywną („prawoskrętną”) i lewicową („lewoskrętną”), przy niejasnym udziale centrowych liberałów. Konserwatyzm opiera się na uznaniu siły losu („tychizm”), która ma moc przemienić ludzkie życie w tragedię. Jest to wizja świata zbieżna z religią katolicką św. Augustyna (grzech pierworodny, predestynacja, dualizm dobra i zła, państwo Boże i piekło), ale pozbawiona religijnej pociechy.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji