Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 57
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Artykuł ma charakter refleksyjno-podsumowującego rozważania na temat zaproponowany przez organizatorów konferencji „W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej, w ujęciu interdyscyplinarnym". To naukowe wydarzenie miało miejsce w kwietniu 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor przyjął architektoniczną perspektywę rozważań, w której szczególną rolę odgrywa pojęcie krajobrazu miasta. Praca składa się z części wprowadzającej, w której przedstawiono uzasadnienie dla przyjętej perspektywy. W dalszej części pracy wykonano klasyfikację zaprezentowanych w wystąpieniach plenarnych i referatowych stanowisk, opinii i badań. Uogólnienie to ma charakter pięciopunktowej typologii, w ramach której zarysowały się ogólne zagadnienia problemowe. Naczelną tezą przyjętą w pracy jest twierdzenie, iż zagadnienia problemowe omawiane podczas konferencji są efektem współczesnego modelu gospodarowania przestrzenią, będącego wynikiem zbyt liberalnego podejścia po przemianach społeczno-ekonomicznych w 1989 roku. Stąd wniosek, że problemy istotne dla estetyki miast są skutkami, których przyczyn należy upatrywać w ogólnospołecznym i kulturowym podejściu do rzeczywistości. Z uwagi na cel pracy za jaki przyjęto podsumowanie i komentarz do wydarzenia naukowego jakim była gdańska konferencja, oraz rodzaj refleksji nad stawianymi podczas konferencji tezami, w pracy zrezygnowano z formułowania końcowych konkluzji. Prezentowane w pracy wnioski autor- skie są jedynie głosem w dyskusji i dopełnieniem opinii wygłaszanych podczas wystąpień. W zamierzeniu artykuł ma skłaniać do szerokiego oglądu podnoszonych problemów, wyciągania własnych wniosków, a co najistotniejsze, ma stanowić zaczyn dla przyszłych dyskusji naukowych nad zagadnieniem piękna przestrzeni miast.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article deals with the problem of the knowledge’s utility. This issue is considered from three perspectives. The dualistic perspective is based on the two-component structure: knowledge–reality; the subject–the object. In this regard, the knowledge’s utility is measured by the measure of the power that can be obtained over the world. From the monistic perspective knowledge is useful if it allows the internal improvement of the bearer of the knowledge. Knowledge in terms of the emergent system arises in the fluid cognitive relationship between components of changing system. Relations between the system (whole) and units (part of ) are variable and undetermined by the specificity of the individual components which are also reciprocal and mutually forming.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Depression is not sexually stimulating, yet there exist multiple cultural representations of deeply unhappy women, who reach the height of their beauty when suicidal, or dead. From Ophelia, damsels in distress and swooning Victorian hysterics, ending with contemporary fashion, female suffering is glamourized. My paper answers the question why female depression is presented as sexy by culture. I seek the explanation in gender stereotypes as well as the tradition of ‘heroic melancholia’.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents the problem of colonial and postcolonial discourse in relation to Eastern Galicia. It discusses the forms of cultural domination existing throughout history in the region and draws attention to their conscious “playing” by successive rulers of this territory, consequently leading to the formation of memory conflicts.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Autor jako dawny uczeń tytułowego bohatera artykułu i jego czołowy współpracownik przy wykonywaniu różnorodnych prac twórczych, przytacza wspomnienia i analizę osobowości prof. J. Tadeusza Gawłowskiego. Artykuł posiada obiektywne i oficjalne cechy kronikarskie, a jednocześnie wprowadza Czytelnika w bardziej osobiste tajniki wybitnego architekta, nauczyciela akademickiego – a zarazem barwnego i życzliwego człowieka. Artykuł stanowi zarówno materiał naukowy, biogram, jak też żywe przypomnienie ważnej postaci z pocztu architektów polskich, związanego po części ale walnie, z Krakowem. Przy okazji jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej, cennym jest bowiem ukazanie jej wybitnego pracownika, który dzielił swą aktywność także na potrzeby trzech innych, znaczących uczelni.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Odnowienie Zamościa rozpoczęto realizować bez mała przed stu laty. Wówczas wybitni krzewiciele kultury z początkiem 20-lecia mi ę dzywojennego podjęli zamysł przywrócenia rangi tego dzieła kultury polskiej. Idea ochrony dziedzictwa kultury narodowej narastała stopniowo do czasu podjęcia pierwszych badan naukowych, kształtowania norm i zasad opieki i konserwacji. Dziś Zamość został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wielu rzeczy dokonano, wiele pozostało do zrobienia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Tekst zawiera rozważania na temat roli refleksyjności we współczesnym wychowaniu. Najistotniejsze jest uwypuklenie pragmatycznego znaczenia refleksyjności w konstruowaniu tożsamości kulturowej młodego człowieka. Znaczną część tekstu stanowi nawiązanie do myśli Hansa Georga Gadamera. W zakończeniu autor podjął próbę nakreślenia pedagogicznej definicji refleksyjności.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Cultural, ideological and social sources of anarchy in spatial management in Poland. The article is an individual statement about the state of the steering sphere of spatial management in Poland. The author puts forward the thesis that for years there has been anarchy in it, which deepened in the period of systemic transformation. Despite the established legal framework of spatial management, consistent with European standards and the existence of spatial planning institutions at local, regional and national level, manifestations of anarchy are widely visible. This is an important, though not the only, reason for the widely observed and repeatedly documented disorder and even spatial chaos in the material sphere of spatial management in Poland. The sources of this anarchy are sought in a specific Polish culture, ideologies professed by professionals related to spatial management, and in old and new social divisions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

An efficient micropropagation system for Taraxacum pieninicum using seedling explants germinated in vitro is described. Shoot tips and fragments of cotyledons, hypocotyls and roots were isolated from several-day-old seedlings. The highest response, 100% frequency with 12.3 axillary shoots/explant, was from shoot tips on medium supplemented with 0.5 mg L-1 BA and 0.05 mg L-1 NAA. In subsequent subcultures the number of shoots was significantly higher on all explants cultured on medium containing 0.25 and 0.5 mg L-1 BA, and the multiplication rate was highest (20 shoots/explant) in the 4th passage. Shoots rooted on MS and 1/2 MS medium; the highest rooting frequency was 90% and the highest number of roots 2.7/shoot. Rooted plants showed 96.2% survival in sterile soil:sand, and 100% survival in hydroponic culture. Regenerated plants flowered in the second year after acclimatization and yielded viable seeds. This protocol for obtaining complete plants through micropropagation may prove useful for conservation of the genetic resources of this and other endangered species
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Cell culture transplantation is very promising in the treatment of various diseases. Cells obtained from a number of sources have been analysed to provide a basis for further studies in the area of regenerative medicine. The objective of the study was to compare morphological and phenotypic changes in cat adipose tissue and bone marrow cell cultures from the first to fifth passages. Adipose tissue and bone marrow were used to obtain cell cultures (coming from 3 cats) using standard methods with own modification. Phenotype changes were monitored by CD-marker identification and CD pan-keratin. The cytogenetic analysis was performed on 50 metaphase plates of cell cultures from the first to fifth passage. Cytogenetic assays showed that the adipose tissue cell culture (ATCC) at all passages was more stable than the bone marrow cell culture (BMCC).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienie kształtowania krajobrazu dawnych szlacheckich majątków ziemskich w oparciu o polskie podręczniki gospodarcze. Dokonano analizy rozwiązań teoretycznych, omówiono rzeczywiste realizacje gospodarstw szlacheckich na ziemiach Polski w czasach przedrozbiorowych i porozbiorowych. Przedstawiono zarówno zasady kształtowania niewielkich założeń ogrodowych o charakterze użytkowo-ozdobnym, które towarzyszyły siedzibom szlacheckim, jak też pozostałych składników majątku ziemskiego. Dowiedziono częściowej zbieżności pomiędzy postulatami teoretycznymi i realnym zagospodarowaniem terenu w majątkach szlacheckich.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The main purpose of this article is to present how geographical names (microtoponyms) acquire slang names. The site of inquiry is the area of Wręczyca Wielka, which contains the names of different physiographic objects, e. g. fields, meadows, forests, paths. The data was collected from 2011 to 2015 during the informal utterances of the oldest and middle generations of the inhabitants of the area. The analysis also contains the justifications for the microtoponyms. The linguistic material was collected in the area near Kłobuck in the north of the Silesian Province. The first part of this article is devoted to the main transformation of the Polish rural areas after 1945. The latter parts of the text present e.g. the fact that microtoponyms sustain phonetic slang features which do not exist in contemporary slang, and the fact that geographical names are one of the elements of folk culture, as well as the link between the former and contemporary folk image.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The author analyses onymic practices of Poznań–based craftsmen forming guilds. In the names of the inhabitants of Poznań, which stabilised until the end of the 18th century, she seeks traces of the so-called cognomens, i.e. secondary personal designations granted to apprentices who were becoming masters. The names resulted from community acts of creation, which were of ludic nature. Referring to German onymic practices and pointing to the so-called Schleifnamen, the author discusses specific codes of European middle-class culture. She focuses on the transfer of models and patterns to Polish urban communities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The common layer of Jewish and Christian name systems consists of biblical names from the Old Testament. The comparison showing how these Old Testament names functioned in both faiths on Podlasie in 15th–16th centuries revealed a close connection between chosen names as well as their popularity over the centuries and cultural traditions formed by faith.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article discusses the issue of proper names defined as symptoms of culture. The first part is of a theoretical character and develops the theory of symptomatology of culture in the context of semiotics (Ch. Peirce), psychology and psychoanalysis (S. Freud and J. Lacan), and onomastics. Symptomatology of culture is a practice of interpreting a certain group of texts of culture and extracting common qualitative traits within them. This is especially in the case of those traits specific to them and often encountered, which could testify to particular serious and deeply-rooted social phenomena leading to their appearance. In the empirical part the author presents a way of using (onymic) symptomatology in practice to research modern culture. She uses the examples of popular psychological and auto-therapeutic guidebooks and treats them as linguistic symptomatic forms of the most significant linguistic and cultural phenomena along with their social causes and functions which are often dysfunctional or abnormal in character. The analysis comprises the most typical conceptual and syntactic constructions encountered in the group.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Academic culture is a set of rules (norms and values) regulating the institution of the university. The central component of academic culture is autonomy both in the sense of independence from external interference and the capacity to decide on research, teaching and organization of the university. Autonomy is endangered by the interference in academic culture of other cultural complexes characteristic for modern society: corporate culture, business culture, bureaucratic culture, financial culture, consumer culture. The resulting cultural clash is the reason for current crisis of the university. The defense of autonomy is the ethical and professional duty of scholars.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rozważając antropologiczne i socjologiczne aspekty rozwoju miasta zabytkowego jakim jest Zamość należy wspomnieć o tych elementach życia mieszkańców, które wnosiły wartości intelektualne w przestrzeń kulturową miasta, wpisanego w 1992 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. W pracy przypomniano wyjątkowe miejsce spotkań zamojskiej inteligencji w latach 1957–2003, kawiarnię „Ratuszową ”. Znajdowała się ona w centralnym punkcie miasta, w zamojskim ratuszu. W artykule udowadnia się , że nie było to tylko miejsce beztroskiej rozrywki ale konkretnej, twórczej dyskusji i pracy. Przypomniano także „życie kawiarniane” i stałych bywalców kawiarni Lwowa, Krakowa i Warszawy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Odnowienie Starego Miasta w Zamościu rozpoczęto realizować bez mała przed stu laty. Wówczas wybitni krzewiciele kultury, w okresie początku 20-lecia międzywojennego, podjęli zamysł przywrócenia rangi tego dzieła kultury polskiej. Idea ochrony dziedzictwa kultury narodowej narastała stopniowo do czasu podjęcia pierwszych badan naukowych, kształtowania norm i zasad opieki i konserwacji. Dziś Zamość został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wielu rzeczy dokonano, wiele pozostało do zrobienia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Pojęcie miasta ma szeroką perspektywę analityczną, między innymi architektoniczną, socjologiczną, psychologiczną, polityczna, kulturową, urbanistyczną czy też pedagogiczną. Opozycja miasto – wieś, w której natura traktowana jest jako miejsce idylliczne, miejsce dzieciństwa, miejsce tęsknoty, miejsce utracone zaczęła ulegać powolnej dekonstrukcji w latach dwudziestych minionego wieku. Dokonywana apoteoza miasta przez wielu artystów i wchłonięcie symboliki miasta przez kulturę masową, a następnie popularną, powoduje konieczność podejmowania badań interpretujących znaczenia miasta w współczesnej kulturze. Artykuł jest próbą określenia sposobów funkcjonowania motywów miasta w kulturze popularnej przez analizę wybranych tekstów muzyki rozrywkowej począwszy od lat pięćdziesiątych XX wieku do początków XXI wieku.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article sets a road map for an experimental research on the impact of the use of photographic images in teaching mathematics on the mathematical culture development of students. The included titles and descriptions are matched with visual (photo) metaphors which helps in reconstructing the cognitive process of the authors. This creates a foundation for implementing new methods in teaching mathematics based on photographic education.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Throughout the period between the 11th and 15th centuries, Christian and Arabic countries as well as territorial dominions, although faced with feudal political chaos, managed to take joint action against pirates. Piracy was unanimously treated as a major risk both to inshore safety and safety at sea, as well as to trade and economic growth. Attempts were made to establish institutional framework for prosecuting the pirates and setting terms under which respective counties would remain legally liable. International treaties had laid foundations for the aforementioned framework and imposed certain liabilities on the countries. A number of treaties concluded during the period under discussion and published by an archivist in the 19th century enables modern researchers to get to know the Law of Nations created somewhere in between the Islamic and European legal cultures.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper is based on the assumption that the balance of positive and negative, aggression and nurturing, or plus and minus results in the ultimate annihilation of the existence of both. The duality balance results in opposite reaction. The plus becomes minus and the minus becomes a plus. This is presented by the feminine becoming masculine, understood through Hofstede’s (2001) division into masculine and feminine cultures, by taking on the traditional male role, ultimately killing the feminine, being no-one and thus becoming death impersonated contrasted with assigning attributes to concepts fully understood through themselves. This will be based on the female character Arya Stark in J.R.R. Martin’s popular series “A Song of Ice and Fire” and its adaptation in “Game of Thrones.”
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The purpose of the paper is to analyze the issue of the relations between being consumers and being citizens in the consumer society. Many researchers point to deepening crisis of mature democracy and a decrease in social and civil participation, which entails most developed and developing countries, including Poland. The phenomenon present in a context of consumer society and its culture are often indicated among causes of this state. Based on the analysis of social changes in modern world, Zygmunt Bauman arrives at a conclusion that as an individualized entity, the consumer is an enemy of the citizen. The citizen and the consumer have different interests, hierarchies of values and ways of perceiving the world. The Zygmunt Bauman’s thesis is being analyzed in the paper on the basic of author’s research results. In the first part of the study, the typical characteristics of “model” members of a consumer society in the liquid modernity era are discussed (with reference to Bauman’s and other authors’ views). The way a consumer society affects the mentality of its members (the consumers) and their relations with groups, or larger communities (especially civil participation) is addressed. The second part is devoted to the issue of relations between being consumers and being citizens and is based on the research results of author’s research results. The relationships between consumer orientations of AMU students and chosen elements of their civic and social participation are discussed. Finally, the study is concluded with an attempt at explaining the results of research with reference to Bauman’s concept.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Corded Ware culture societies inhabiting the Carpathian zone used various outcrops of flints to processing axes: Volhynian, Turonian (the Świeciechów and the Gościeradów types), Jurassic A and G-type, cretaceous K-type as well as siliceous marl and radiolarite. From the analysed area 81 axes associated with the Corded Ware culture are known. Most of them come from funeral sites — from grave pits or burial mounds. The predominance of the Volhynian flint is observable in the whole area to the east of Wisłok River, basins of the San River, and in the upper basins of the Tisza and Dniester Rivers. Axes from niche graves on the Rzeszów Foothills, where the Świeciechów flint prevails, are specific in this scope or raw materials distribution. Dispersion of flints can be used indirectly as basis for reconstructing movements of human groups using these raw materials, as well as determining directions of their interactions. It can be noticed that communities of the Corded Ware culture from the Dniester Basin resembled in this respect their counterparts from the Roztocze and the Sokal Ridge, while those from the Rzeszów Foothills shows connections both with the“Volhynian zone” and the Lesser Polish Małopolska Upland.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji