Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 30
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia leżące u podstaw organizacji handlu emisjami gazów cieplarnianych ze szczególnym naciskiem na handel uprawnieniami do emisji CO2. W ramach przeprowadzonej analizy literaturowej opisano podjęte na przestrzeni czasu działania o charakterze międzynarodowym ukierunkowane na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, poczynając od Pierwszej Światowej Konferencji Klimatycznej zorganizowanej w 1979 r. Dużą uwagę poświęcono także genezie powstania oraz wytycznym Protokołu z Kioto. Oprócz opisu kluczowych założeń Protokołu oraz jego głównych składowych, poddano również charakterystyce handel międzynarodowy jednostkami Kioto. W szczegółowy sposób opisano mechanizmy występujące w ramach handlu międzynarodowego oraz podlegające obrotowi rodzaje jednostek. W kolejnej części artykułu scharakteryzowane zostały systemy handlu emisjami gazów cieplarnianych działające na świecie. W drugiej części pracy szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom rynku europejskiego, czyli tzw. Europejskiemu Systemowi Handlu Emisjami – EU ETS. Przedstawiono wydarzenia historyczne, które dały podstawy do stworzenia EU ETS. W dalszej kolejności opisano również rodzaje jednostek, które podlegają obrotowi. Przy okazji przedstawienia giełd towarowych, na których odbywa się handel, wskazano również kluczowe czynniki, od których zależy cena pojedynczych uprawnień. Ostatnia część artykułu została poświęcona stosunkowo aktualnym zagadnieniom – Dyrektywie IED oraz konkluzjom BAT. Odwołując się do obowiązujących regulacji, poddano analizie wpływ ich wdrożenia na sytuację podmiotów zobligowanych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W końcowej fazie podjęto próbę oceny wpływu IED i BAT na ceny energii elektrycznej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W Polsce procesy spalania paliw stałych są głównym źródłem emisji rtęci do środowiska. Rtęć emitowana jest zarówno przez elektrownie zawodowe, jak i instalacje przemysłowe spalające węgiel kamienny i brunatny, ale także przez gospodarstwa domowe. Przy rocznej emisji na poziomie 10 Mg gospodarstwa domowe odpowiadają za 0,6 Mg tej emisji. W pracy przeprowadzono badania nad uwalnianiem rtęci z węgla i biomasy drzewnej w domowym kotle grzewczym. Wyznaczono stopień uwalniania rtęci, który wyniósł od 98,3 do 99,1% dla węgla i od 99,5 do 99,9% dla biomasy drzewnej. Ilość emitowanej do środowiska rtęci zależy zatem od ilości rtęci zawartej w paliwie. W świetle zaprezentowanych wyników zawartość rtęci w stanie suchym w węglu jest sześciokrotnie wyższa niż w biomasie. Po uwzględnieniu kaloryczności paliw różnica pomiędzy zawartością rtęci w badanym węglu i biomasie zmniejszyła się, ale wciąż była czterokrotnie wyższa. Tak wyrażona zawartość rtęci dla badanych paliw wynosiła odpowiednio od 0,7 do 1,7 μg/MJ dla węgla i od 0,1 do 0,5 μg /MJ dla biomasy. Podstawową możliwością obniżenia emisji rtęci przez gospodarstwa domowe jest stosowanie paliw o możliwie niskiej zawartością rtęci. Zmniejszenie emisji rtęci jest również możliwe poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia paliw. Przyczynia się do tego stosowanie nowoczesnych kotłów grzewczych oraz termomodernizacja budynków. Istnieje również możliwość częściowego ograniczenia emisji rtęci poprzez stosowanie urządzeń do odpylania spalin.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article presents data on the anthropogenic air emissions of selected substances (CO2, SO2, total suspended particles (TSP), dioxins and furans (PCDD/F), Pb and Cd) subject to reporting under the Climate Convention (UNFCCC) or the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (UNECE CLRTAP). It also presents the national emissions of these substances in 2014 by the major source categories and defines the share of metal production in these emissions. Analysis is based on national emission inventory reports. Most important source of air emission in case of CO2 and SO2 is 1.A.1 Energy industries category. TSP and PCDD/F are emitted mainly from fuel combustion in small sources (i.a. households). Emission of heavy metals (Pb and Cd) is connected mostly with 1.A.2. Manufacturing industries and construction category. Metallurgy is significant source of emission only for lead and cadmium from among all considered substances. The shares of particular sectors in the national emissions of given pollutants are important, in view of the possible reduction measures and the determination in which industries they could bring about tangible results.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe combustion CFD emission boiler NOx

Abstrakt

The primary methods of reducing nitrogen oxides, despite the development of more advanced technologies, will continue to be the basis for NOx reduction. This paper presents the results of multivariate numerical studies on the impact of air staging on the flue gas temperature and composition, as well as on NOx emissions in a OP 230 boiler furnace. A numerical model of the furnace and the platen superheater was validated based on measurements using a 0-dimensional model of the boiler. Numerical simulations were performed using the ANSYS Workbench package. It is shown that changes in the distribution of air to OFA nozzles, the angle of the air outflow from the nozzles and the nozzle location involve a change in the flue gas temperature and in the volume of NOx and CO emissions at the furnace outlet.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

It is contended that, in essence, climate policy is sustainable development policy, given that it postulates the use of renewable resources, and an increase in the effectiveness of use of non-renewable ones. Furthermore, it serves the security of future generations more than present ones; for while unfavourable impacts of climate change are already making their presence felt, truly negative consequences of considerable signifi cance are likely to be more of a matter for the second half of the present century. This is why, in analysing the evolution of the approach to climate policy through the late 20th century and into the 21st, it is also possible to appraise changes in the approach to the sustainable-development concept. This article has therefore sought to offer the author’s analysis of how the approach to sustainable development has evolved, by reference to Poland’s climate policy from 1988 through to 2016. As this is done, an attempt is also made to identify the conditioning that has decided upon and will go on determining the shape of national policy in this domain. Climate policy in Poland has been developing since the early 1990s. At the outset, it was not a source of controversy, with the consequence that the country rather rapidly signed up to and then ratifi ed the Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change. However, as early as in the late 1990s, reservations began to be expressed, to the effect that actions to protect the climate might pose a threat to Poland’s economy. A key turning point as regards the approach came with the growing dispute over the EU 2020 Climate and Energy Package. It was also at this time that a thesis began to take shape, holding that the goals of climate policy where at best unfavourable and at worst dangerous for Poland. This approach in fact held sway in successive years, leaving this country’s cooperation with the EU over this matter severely hindered. The main reason for this change of approach to climate policy can be considered to lie in the politicisation thereof, and hence the increasing dominance of the short-term interests of the Polish political elite over either the public interest or the security of future generations.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Przez bardzo długi okres czasu polska gospodarka odpadami opierała się głównie na składowaniu odpadów na składowiskach, co negatywnie wpływało na otaczające środowisko. Wymagania unijne wobec państw członkowskich sprawiły, że w polskim prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami nastąpiła rewolucja, a samorządy stały się odpowiedzialne za stworzenie lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, które wpłyną na osiągnięcie unijnych celów. Jednym z rozwiązań, którego podjęło się kilka gmin, jest wybudowanie i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, które nie tylko wpłynęły na zmniejszenie ilości odpadów składowanych, ale wsparły lokalną energetykę poprzez wytworzenie energii elektrycznej i ciepła. Standardy emisyjne wobec instalacji produkujących energię z odpadów, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych elektrowni i elektrociepłowni są bardzo rygorystyczne, w związku z czym prowadzony jest ciągły monitoring emitowanych zanieczyszczeń, a systemy oczyszczania gazów odlotowych opracowane są w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). W artykule przedstawiono standardy emisyjne obowiązujące spalarnie odpadów, wraz z obowiązkami w zakresie środowiska, a także kwestie związane z instalacją jako źródłem energii. Ponadto krótko scharakteryzowane zostały aktualnie funkcjonujące spalarnie odpadów komunalnych w Polsce, jak również opisano plany rozwojowe w tym zakresie w kraju.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne dylematy rozwoju energetyki polskiej w dwudziestą rocznicę wprowadzenia pierwszej dyrektywy liberalizacyjnej rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Sytuacja w energetyce polskiej, opartej na paliwach kopalnych, a także proces jej transformacji w kierunku mniej emisyjnej, związana jest niewątpliwie z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego, a także jego dalszym rozwojem. Z drugiej strony intensywnie rozwija się energetyka odnawialna, instalowane są domowe układy generujące energię elektryczną, wraz z magazynami, rozpoczęła się elektryfikacja transportu publicznego. Inwestycje w nowe, wielkie źródła węglowe są bardzo kosztowne i przy niskich cenach energii stają się nieekonomiczne. Opcja wydłużenia eksploatacji istniejących elektrowni węglowych do czasu zdefiniowania nowych kierunków inwestowania w energetyce wydaje się być dobrą propozycją. Na podstawie dokumentu – Mapa drogowa działań rządu w zakresie wytwarzania energii (TGPE 2016) postawiono tezę: Bezpieczeństwo energetyczne Polski winno być oparte w całości na krajowych zasobach surowców energetycznych, zdolnościach wytwórczych i dostarczaniu energii do odbiorców. Aby zapewnić konkurencyjne ceny energii dla gospodarki i odbiorców indywidualnych należy jednak w pełni otworzyć rynek energii dla producentów i użytkowników, w tym na wykorzystanie taniej energii z tworzącego się jednolitego rynku europejskiego, może być podstawą polskiej polityki energetycznej?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper deals with the preparation and measurement of an experimental polymer graphite cathode that seems to be a promising and cheap source of electrons utilizing cold field-emission in high- and ultra-high vacuum. Polymer graphite seems to be a proper material as it contains a large amount of hybridized carbon with a low degree of surface oxidation and silicon monoxide (SiO). Within the frame of this work, a special experimental method of tip preparation has been designed and tuned. This method is based on ion milling inside a dual-beam electron microscope enabling to obtain ultra-sharp tips of a diameter smaller than 100 nm with a predefined opening angle. The charge transport within experimental samples is evaluated based on results provided by the noise spectroscopy of the total emission current in the time and frequency domains.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Results of the study examining carbon monoxide and nitric oxide concentrations while burning different types of agricultural biomass: coffee husk pellets alone or in combination with wheat straw pellets and cherry stones, sewage sludge pellets, corn stover briquettes and a mixture of rye straw briquettes and miscanthus briquettes were presented. The combustion was performed in a 50 kW boiler type Biowarmer with a cast-iron moving step grate. The temperature in the combustion chamber did not exceed 800 ◦C. For all biomass types, only brittle slag was generated in the furnace, which was easily broken by a reciprocating movement of the grate. Carbon monoxide concentration in the flue gas except for the case of sewage sludge pellet firing did not exceed the permitted value of 3000 mg/m3 and nitric oxide concentration 515 mg/m3, both presented for 10% O2 concentration in the flue gas based in dry gas. Hydrocarbon concentrations for all test runs were close to zero.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Samochody elektryczne (SE) są obecnie uważane za jeden z najlepszych sposobów obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza w transporcie drogowym, w tym CO2 i hałasu w miastach. Mogą również w wydatny sposób przyczynić się do zmniejszenia zależności transportu drogowego od importu ropy naftowej. Niemniej jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną dużej ilości SE w drogowym transporcie nie jest bez znaczenia i ma wpływ na system elektroenergetyczny. W artykule przeanalizowano potencjalny wpływ SE na popyt, podaż, strukturę i koszty wytwarzania energii elektrycznej oraz emisję CO2 i zanieczyszczeń powietrza w wyniku wprowadzenia na polskie drogi 1 mln SE do 2025 r. oraz potrojenia tej liczby do 2035 r. Do obliczeń wykorzystano model konkurencyjnego rynku energii elektrycznej ORCED. Wyniki analizy wskazują, że niezależnie od strategii ładowania, popyt SE powoduje niewielki wzrost ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce i w konsekwencji również niewielki wzrost kosztów wytwarzania. Nawet duży wzrost SE w transporcie drogowym będzie powodował raczej umiarkowane zapotrzebowanie na dodatkowe moce wytwórcze, zakładając że przedsiębiorstwa energetyczne będą miały pewną kontrolę nad trybem ładowana aut. Wprowadzenie SE nie spowoduje obniżenia emisji CO2 w stosunku do samochodów konwencjonalnych w 2025 r., wręcz przeciwnie – zwiększy je niezależnie od strategii ładowania, gdyż energia dla pokrycia popytu SE pochodzi prawie wyłącznie z elektrowni węglowych. W 2035 r. natomiast, wniosek zależy od scenariusza ładowania i możliwe jest obniżenie, jak i wzrost emisji. Pojazdy elektryczne spowodują wzrost emisji netto SO2, przyczynią się natomiast do spadku emisji netto cząstek stałych oraz NOx.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this paper the influence of high power airborne ultrasound on drying biological material (Lobo apple) properties is considered. Apple samples were dried convectively at 75 ◦C and air flow of 2 m/s with and without ultrasound assist at 200W. During experiments, sun-drenched and not sun-drenched part of fruits were considered separately to show, how the maturity of the product influences dry material properties. Dried apple crisps in a size of small bars were subjected to compression tests during which acoustic emission (AE) was used. Analysis of AE and strength test results shows that correlations between received acoustic signals and sensory attributes (crispness, brittleness) of dried apples can be found. It was noted that ultrasound improved fruit brittleness in comparison with pure convective processes, where fruit maturity determines a kind of destruction and behaviour of dried apple crisps.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents the results of investigations performed on segregation of elements in the billets. The research were performed under standard industrial conditions, during high carbon steel production cycle. Probes (templates with the thickness of 20 mm) were taken from billets with square cross-section of 160 mm. Segregation of elements was determined based on the quantitative analysis of results performed by using spark spectrometry pursuant to PN-H-04045. Changes in concentrations of elements were analysed along two cross-sections. Element contents were performed at points distanced from each other by approx. 10 mm. The segregation of carbon, sulphur and phosphorus was determined for different billets.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results of thermoanalytical studies by TG/DTG/DTA, FTIR and GC/MS for the oil sand used in art and precision foundry. On the basis of course of DTG and DTA curves the characteristic temperature points for thermal effects accompanying the thermal decomposition reactions were determined. This results were linked with structural changes occurred in sample. It has been shown that the highest weight loss of the sample at temperatures of about 320°C is associated with destruction of C-H bonds (FTIR). In addition, a large volume of gases and high amounts of compounds from the BTEX group are generated when liquid metal interacts with oil sand. The results show, that compared to other molding sands used in foundry, this material is characterized by the highest gaseous emissions and the highest harmfulness, because benzene emissions per kilogram of oil sand are more than 7 times higher than molding sand with furan and phenolic binders and green sand with bentonite and lustrous carbon carrier.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents research results of physico-chemical and environmental issues for the dust generated during dedusting of the installation for the processing and preparation of moulding sand with bentonite. Particular attention was paid to the content of heavy metals and emission of gases from the BTEX group, which is one of the determinants of the moulding sands harmfulness for the environment. The analysis of heavy metals in the test samples indicate that there is an increase of the content of all metals in the dust compared to the initial mixture of bentonite. The most significant (almost double) increase observed for zinc is probably related to the adsorption of this element on the dust surface by contact with the liquid metal. The study showed, that dust contained more than 20% of the amount of montmorillonite and had a loss on ignition at a similar level. The addition of 1% of dust to the used moulding sand results in almost 30% increase in the total volume of gases generated in casting processes and nearly 30% increase of the benzene emission.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

No-bake process refers to the use of chemical binders to bond the moulding sand. Sand is moved to the mould fill station in preparation for filling of the mould. A mixer is used to blend the sand with the chemical binder and activator. As the sand exits the mixer, the binder begins the chemical process of hardening. This paper presents the results of decomposition of the moulding sands with modified ureafurfuryl resin (with the low content of furfuryl alcohol below 25 % and different activators: organic and inorganic) on a quartz matrix, under semi-industrial conditions. Investigations of the gases emission in the test foundry plant were executed according to the method extended in the Faculty of Foundry Engineering (AGH University of Science and Technology). Article presents the results of the emitted chosen aromatic hydrocarbons and loss on ignition compared with the different activators used to harden this resin. On the bases of the data, it is possible to determine the content of the emitted dangerous substances from the moulding sand according to the content of loss on ignition.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Emission of gases under high temperature after pouring molten metal into moulds, which contain the organic binder or other additives (solvents or curing agent), may be an important factor influencing both on the quality of the produced castings, and on the state of environment. Therefore, a comprehensive study of the emitted gases would allow to determine restrictions on the use of the moulding sands in foundry technologies, eg. the probability of occurrence of casting defects, and identify the gaseous pollutants emitted to the environment. The aim of the research presented in this paper was to determine the amount of gases that are released at high temperatures from moulding sands bonded by biopolymer binder and the quantitative assessment of the emitted pollutants with particular emphasis on chemical compounds: benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX). The water-soluble modified potato starch as a sodium carboxymethyl starch with low (CMS-NaL) or high (CMS-NaH) degree of substitution was a binder in the tested moulding sands. A tests of gases emission level were conducted per the procedure developed at the Faculty of Foundry Engineering (AGH University of Science and Technology) involving gas chromatography method (GC). The obtained results of the determination of amount of BTEX compounds generated during the decomposition process of starch binders showed lower emission of aromatic hydrocarbons in comparison with binder based on resin Kaltharz U404 with the acidic curing agent commonly used in the foundries.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents the results concerning the use of clustering methods to identify signals of acoustic emission (AE) generated by partial discharge (PD) in oil-paper insulation. The conducted testing featured qualitative analysis of the following clustering methods: single linkage, complete linkage, average linkage, centroid linkage and Ward linkage. The purpose of the analysis was to search the tested series of AE signal measurements, deriving from three various PD forms, for elements of grouping (clusters), which are most similar to one another and maximally different than in other groups in terms of a specific feature or adopted criteria. Then, the conducted clustering was used as a basis for attempting to assess the effectiveness of identification of particular PD forms that modelled exemplary defects of the power transformer’s oil-paper insulation system. The relevant analyses and simulations were conducted using the Matlab estimation environment and the clustering procedures available in it. The conducted tests featured analyses of the results of the series of measurements of acoustic emissions generated by the basic PD forms, which were obtained in laboratory conditions using spark gap systems that modelled the defects of the power transformer’s oil-paper insulation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

An alternative method for analysis of acoustic emission (AE) signals generated by partial discharges (PD), based on a correlation between voltage phase run and AE pulses, so called phase resolved PD pattern (PRPD), is presented in the paper. PRPD pattern is a well-known analysis tool commonly used in such PD diagnostic methods as conventional electrical and UHF ones. Moreover, it yields various signal analysis abilities and allows a direct correlation indication between measurement results achieved using different methods. An original PRPD measurement methodology applied for AE method as well as some exemplary measurement results and further data analysis capabilities are presented in the paper. Also a comparative analysis of PRPD patterns achieved using various measurement methods and different PD source configurations have been investigated. All presented experiments were done under laboratory conditions using PD model sources immersed in the insulation oil. The main purpose of the presented research is to indicate an all-embracing analytical tool that yields an ability to direct comparison (qualitative as well as quantitative) of the AE measurement results with other commonly applied PD measurement methods. The presented results give a solid fundamental for further research work concerning a direct correlation method for AE and other described in the paper diagnostic techniques, mainly in order to continue PD phenomena analysis and assessment in real life high voltage apparatus insulation systems under normal onsite operation conditions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the microscopic and mechanoacoustic study of degradation processes of the porcelain material C 130 type. This kind of material is used in the production of the most durable and reliable electrotechnical elements. Raw material composition of the studied porcelain was modified. This had an impact on the inner properties, cohesion and – in consequence – on operational properties of the material. Using mechanical-acoustic and microscopic methods of testing of small-size samples that were subjected to compression, it was possible to distinguish successive stages of degradation of the porcelain structure. These stages were generally typical of the porcelain materials. In the authors’ opinion, they are connected to the ageing process happening over many years of work under operating conditions. Optimization of composition and technological properties – important during technological processes – resulted in a slight decrease in inner cohesion of the porcelain. When compared to the reference material – typical domestic C 130 material, mechanical strength was somewhat lower. Carried out investigations proved that resistance of the investigated material to the ageing degradation process – during long term operation – also decreased. The improvement of technological parameters and the reduction in the number of defective elements occurred simultaneously with some decrease in the operational parameters of the material. To restore their initial high level, further work is needed to optimize the raw material composition of the porcelain.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Lighting sources with a cold cathode are widely used in electronics. The lamps with a cold cathode are used primarily as sources of white light in optical scanners, digital indicators, display panels and signalling devices. In the paper the advantages of carbonaceous materials as emitters of cold electrons and the possibilities of using them to create a cathode in an electron lamp are discussed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The work contains a description of a developed experimental and theoretical method of modeling of solid waste combustion in a device equipped with a moving grate and capability to optimize the work of waste incineration plant. Implementation of this issue was based on results of experimental studies made on a laboratory scale boiler. This was possible by defining and testing indicators of quantitative assessment of combustion such as: reaction front rate, ignition rate, the rate of combusted mass loss and the heat release rate. These indicators as measurable "criteria indicators" allow transfer of parameters from a laboratory-scale unit, working in the transient regime into an industrial full scale grate device working continuously in stable determined conditions. This allows for wide optimization possibilities in the operation of a waste incineration plant, in particular the combustion chamber, equipped with a moving grate system.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Developed a method of a complex estimation of efficiency of the diesel particulate filter according to three criteria: the counting, the surface and the mass concentration of particulate matter considering their dispersion composition. The results of efficiency evaluation of a diesel particulate filter of freight car are presented using the proposed technique.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Gas emission from casting moulds, cores and coatings applied for sand and permanent moulds is one of the fundamental reasons of casting defects occurrence. In the previous studies, gas emission was measured in two ways: normalized, in which the evolving gas volume was measured during heating of the moulding sand sample in a sealed flask, or by measuring the amount of gas from sand core (sample) which is produced during the pouring of liquid metal. After the pouring process the sand mould is heated very unequally, the most heated areas are layers adjacent to the liquid metal. The emission of gas is significantly larger from the surface layer than from the remaining ones. New, original method of measuring kinetics of gas emission from very thin layers of sand moulds heated by liquid metal developed by the authors is presented in the hereby paper. Description of this new method and the investigation results of kinetics of gas emission from moulding sand with furan and alkyd resin are shown. Liquid grey cast iron and Al-Si alloy were used as a heat source in the sand moulds. Comparison of the kinetics of gas emission of these two kinds of moulding sands filled with two different alloys was made. The momentary metal temperature in sand mould was assigned to the kinetics of gas emission, what creates a full view of the possibility of formation of casting defects of the gaseous origin. Moulding sand with alkyd resin is characterized by larger gas emission; however gases are emitted slower than in the case of moulding sands with furan resin. This new investigation method has a high repeatability and is the only one which gives a full view of phenomenon’s in the surface layer which determines quality of the casings. The obtained results are presented on several graphs and analyzed in detail. They have a great application value and can be used in the production of iron as well as light metal alloy castings.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The furan resin offers advantages such as high intensity, low viscosity, good humidity resistance and is suitable for cast different casting alloys: steel, cast iron and non-ferrous metal casting. For hardening furan resins are used different hardeners (acid catalysts). The acid catalysts have significant effects on the properties of the cured binder (e,g. binding strength and thermal stability) [1 - 3]. Investigations of the gases emission in the test foundry plant were performed according to the original method developed in the Faculty of Foundry Engineering, AGH UST. The analysis is carried out by the gas chromatography method with the application of the flame-ionising detector (FID) (TRACE GC Ultra THERMO SCIENTIFIC).
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji