Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 58
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

„Model złoża” i „modelowanie złóż” – to pojęcia powszechnie stosowane, ale niedookreślone (niejednoznaczne). Często są rozumiane prawie wyłącznie jako stosowanie technik komputerowych do przedstawiania złóż, w szczególności na potrzeby projektowania górniczego. Modelowanie złoża jest tworzeniem jego obrazu, który w przekonaniu twórcy, możliwie najlepiej przedstawia sposób występowania naturalnego nagromadzenia kopaliny i jej właściwości w obszarze między punktami, w których wykonane były obserwacje. Przedstawianie złóż kopalin za pomocą ich „modeli” ma bardzo długą tradycję, sięgającą XVI–XVIII wieku, chociaż ten termin nie był wówczas stosowany. Opracowano wiele metod kartograficznej prezentacji złóż oraz ich zmienności, a prace te traktowano od XIX wieku jako zadanie miernictwa górniczego (markszajderii). Postęp w przedstawianiu ułożenia złoża w przestrzeni za pomocą map izolinii skłonił później do wyodrębnienia metod geometryzacji złóż. W XX wieku zastosowano do opisu parametrów złożowych najpierw proste metody statystyki matematycznej, a następnie metody geostatystyczne. Niektóre z nich nie były jednak szerzej stosowane ze względu na pracochłonność. Zastosowanie techniki komputerowej, automatyzacja szeregu działań, mimo niewątpliwych korzyści, niesie ze sobą niebezpieczeństwo niewłaściwej, sformalizowanej i błędnej interpretacji danych geologicznych. Prawidłowe modelowanie złóż powinno obejmować kolejno sformułowanie modelu pojęciowego (opisowego) i graficznego złoża, zgodnie z zasadami wiedzy geologicznej, następnie wybór odpowiedniego algorytmu opracowania danych i modelowanie komputerowe złoża oraz weryfikację modelu i jego korektę stosownie do posiadanego stanu wiedzy geologicznej. Tworzenie modeli złóż pozostaje zadaniem koncepcyjnym i nie może być w pełni zautomatyzowane.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Philip Sabin points out that modern wargames not only contain substantial amounts of historical information but also arrange it into interactive models which depict historical processes in a simplified manner. Such models can be used in historical research as well, complementing the discourse through more holistic and mathematically strict accounts, and providing tools that impose some discipline on counter- factual speculation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono syntetyczną analizę rynku ropy naftowej w Polsce. Badania te mają niezwykle istotne znaczenie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Obecnie bezpieczeństwo to jest utrzymywane głównie na podstawie rodzimego węgla brunatnego i kamiennego. Przeprowadzona przez autorów analiza rynku węgla kamiennego wskazuje jednak, iż prowadzona restrukturyzacja górnictwa doprowadziła do nadmiernej redukcji wydobycia oraz zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Wywołało to precedensową sytuację, kiedy to Polska stała się importerem netto tego nośnika energii. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wymagania Unii Europejskiej w zakresie emisji gazów cieplarnianych. W związku z powyższym konieczne staje się poszukiwanie nowych źródeł energii bądź technologii umożliwiających węglowi kamiennemu sprostanie stawianym wymaganiom. Istnieje możliwość zastosowania tzw. czystych technologii węglowych pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych powstających podczas spalania węgla. Na dzień dzisiejszy nie są one stosowane na skalę masową, ponieważ korzystanie z tego typu technologii wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Jednak biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie technologie rozwijają się coraz szybciej, są unowocześniane w coraz krótszym czasie, kiedyś przełomowe odkrycia dzieliły setki lat, dekady – teraz powstają one w rekordowym tempie nawet kilku miesięcy, to czyste technologie węglowe mogą stać się optymalnym rozwiązaniem już w niedalekiej przyszłości. Konieczne jest również zdywersyfikowanie źródeł pozyskania importowanych nośników energii. W artykule scharakteryzowano węgiel oraz ropę naftową pod kątem możliwości ich wzajemnej substytucji. Artykuł stanowi kontynuację prowadzonych przez autorów badań. Przeanalizowano rynek ropy naftowej w Polsce oraz zaprezentowano prognozy wielkości wydobycia i zapotrzebowania na ropę naftową na świecie i Polsce do roku 2023. Utworzono także model SARIMA, który umożliwił pozyskanie prognozy cen ropy naftowej. We wcześniejszych publikacjach przedstawiono rozważania o analogicznej tematyce odnośnie do gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Współczesna podziemna eksploatacja złóż surowców mineralnych coraz częściej związana jest z pakietami oprogramowania geologiczno-górniczego, które wspierają prace projektantów od momentu poszukiwania złoża, określenia wielkości jego zasobów, jakości kopaliny, warunków geologicznych, hydrogeologicznych, tektonicznych poprzez planowanie udostępnienia i rozcięcia złoża. P lanowanie produkcji jest jedną z najważniejszych czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia projektu górniczego, ponieważ pozwala na założenie konkretnych wyników produkcyjnych kopalni w odniesieniu do jednostki czasu, a następnie umożliwia weryfikację stopnia realizacji zamierzonego planu. Obecnie komputerowe wspomaganie projektowania znajduje zastosowanie do codziennego lub długoterminowego planowania wydobycia z uwzględnieniem ograniczeń złożowych, jakościowych, ilościowych i kosztowych. W artykule przedstawiono wybrane formy złóż rudnych. N a podstawie kilkudziesięciu otworów wiertniczych o długości do 300 m przedstawiono przykładowy fragment modelu rozcięcia złoża rudnego z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania robót górniczych. Poprzez zastosowanie nowoczesnego programu komputerowego – ABB MineScape o budowie modułowej określono możliwości usprawnienia procesu zagospodarowania przyszłych rejonów eksploatacji. W szczególności przedstawiono rozmieszczenie otworów wiertniczych, na podstawie których wykonano przekroje z przedstawieniem przykładowych miąższości warstw litostratygraficznych, uwzględniając również deformacje nieciągłe w formie uskoków oraz strefy okruszcowane. D la modelu blokowego zostały obliczone zasoby z priorytetem dla metalu nr 1 oraz 2. W ostatniej części artykułu zaproponowano sposób rozcięcia płytko zalegającego złoża rudnego. Stopień wykorzystania złoża określono dla komorowo-filarowego systemu eksploatacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Analiza zmian właściwości mechanicznych drewnianych kasztów górniczych pod wpływem różnych rodzajów obciążenia eksploatacyjnego jest zagadnieniem, którym zajmuje się wiele ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Duże zainteresowanie tą tematyką wynika ze wzrostu głębokości prowadzonej eksploatacji, który przyczynia się do wzrostu zarówno wartości ciśnienia pionowego jak i złożoności warunków geologiczno-górniczych oraz intensyfikacji zagrożeń naturalnych. Inną przyczyną jest tendencja zmniejszania się miąższości eksploatowanego złoża. Zarówno w podziemnym górnictwie rudnym, jak i węglowym oraz solnym stosowana jest obudowa kasztowa. Kaszty o różnych konfiguracjach są szczególnie przydatne przy utrzymywaniu wyrobisk za frontem ścianowym oraz do dodatkowego wzmocnienia skrzyżowań wyrobisk górniczych. W szczególności w górnictwie rudnym w miejscach stwierdzonych poszerzeń wyrobisk lub pogorszonych warunków stropowych stosuje się dodatkową obudowę wzmacniającą w postaci kasztów drewnianych (stosów podporowych), które pozostawia się puste lub wypełnia skałą płonną. Podczas prowadzenia podziemnej eksploatacji wytwarzana jest skała płonna, która pochodzi z wyrobisk udostępniających, przygotowawczych oraz z bieżących pól wybierkowych. W przypadku podziemnej eksploatacji rud miedzi skała płonna jest stosowana do wypełniania pustek poeksploatacyjnych jako podsadzka sucha. Ponadto jest wykorzystywana do wypełniania kasztów górniczych, jako sztuczna podpora oraz do utwardzania dróg przewozowych. W artykule zaprezentowano wyniki wytrzymałościowych badań laboratoryjnych przeprowadzonych na modelach kasztów czteropunktowych, wykonanych z bukowych belek drewnianych w skali 1:10, ustawionych poziomo. W badaniach laboratoryjnych zastosowano modele kasztów o wymiarach 200 × 200 × 200 mm oraz 100 × 100 × 100 mm. Określono maksymalne podporności kasztów składających się tylko z belek oraz wypełnionych skałą płonną. Ponadto przedstawiono odkształcenia pionowe kasztu przy maksymalnej sile oraz odkształcenie właściwe. Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono, że przy wykorzystaniu tej samej ilości drewna oraz zagospodarowaniu skały płonnej wypełnienie czteropunktowych kasztów skałą płonną pozwoliło kilkukrotnie zwiększyć jego podporność.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The author analyses onymic practices of Poznań–based craftsmen forming guilds. In the names of the inhabitants of Poznań, which stabilised until the end of the 18th century, she seeks traces of the so-called cognomens, i.e. secondary personal designations granted to apprentices who were becoming masters. The names resulted from community acts of creation, which were of ludic nature. Referring to German onymic practices and pointing to the so-called Schleifnamen, the author discusses specific codes of European middle-class culture. She focuses on the transfer of models and patterns to Polish urban communities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article discusses changes in Polish regulations concerning assessment of the climate hazard in underground mines. Currently, the main empirical index representing the heat strain, used in qualification of the workplace to one of the climate hazard levels in Poland is the equivalent climate temperature. This simple heat index allows easy and quick assessment of the climate hazard. To a major extent, simple heat indices have simplifications and are developed for a specific working environments. Currently, the best methods used in evaluation of microclimate conditions in the workplace are those based on the theory of human thermal balance, where the physiological parameters characterising heat strain are body water loss and internal core temperature of the human body. The article describes the results of research on usage of equivalent climate temperature to heat strain evaluation in underground mining excavations. For this purpose, the numerical model of heat exchange between man and his environment was used, taken from PN-EN ISO 7933:2005. The research discussed in this paper has been carried out considering working conditions and clothing insulation in use in underground mines. The analyses performed in the study allowed formulation of conclusions concerning application of the equivalent climate temperature as a criterion of assessment of climate hazards in underground mines.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Detailed studies of the movement of liquid steel (hydrodynamics) on a real object are practically impossible. The solution to this problem are physical modelling carried out on water models and numerical modelling using appropriate programs. The method of numerical modelling thanks to the considerable computing power of modern computers gives the possibility of solving very complex problems. The paper presents the results of model tests of liquid flow through tundish. The examined object was model of the twonozzle tundish model. The ANSYS Fluent program was used to describe the behavior of liquid in the working area of the tundish model. Numerical simulations were carried out using two numerical methods of turbulence description: RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) – model k-ε and LES (Large Eddy Simulation). The results obtained from CFD calculations were compared with the results obtained using the water model.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The behaviour of porous sinters, during compression and compression with reverse cyclic torsion tests is investigated in the article based on the combination of experimental and numerical techniques. The sinters manufactured from the Distaloy AB powder are examined. First, series of simple uniaxial compression tests were performed on samples with three different porosity volume fractions: 15, 20 and 25%. Obtained data were then used during identification procedure of the Gurson-Tvergaard-Needleman finite element based model, which can capture influence of porosity evolution on plasticity. Finally, the identified Gurson-Tvergaard- Needleman model was validated under complex compression with reverse cyclic torsion conditions and proved its good predictive capabilities. Details on both experimental and numerical investigations are presented within the paper.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie modeli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) funkcjonujących w polskich gimnazjach, w których istnieją oddziały dwujęzyczne. W artykule zostaje krótko omówiony stan kształcenia dwujęzycznego w polskim systemie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjów. Przedstawiono cztery modele CLIL, zobrazowano popularność poszczególnych języków w kształceniu dwujęzycznym a także przedmioty, które najczęściej nauczane są w języku obcym na poziomie gimnazjalnym.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rock excavation is a basic technological operation during tunnelling and drilling roadways in underground mines. Tunnels and roadways in underground mines are driven into a rock mass, which in the particular case of sedimentary rocks, often have a layered structure and complicated tectonics. For this reason, rock strata often have highly differentiated mechanical properties, diverse deposition patterns and varied thicknesses in the cross sections of such headings. In the field of roadheader technology applied to drilling headings, the structure of a rock mass is highly relevant when selecting the appropriate cutting method for the heading face. Decidedly differentiated values of the parameters which describe the mechanical properties of a particular rock layer deposited in the cross section of the drilled tunnel heading will influence the value and character of the load on the cutting system, generated by the cutting process, power demand, efficiency and energy consumption of the cutting process. The article presents a mathematical modelling process for cutting a layered structure rock mass with the transverse head of a boom-type roadheader. The assumption was made that the rock mass being cut consists of a certain number of rock layers with predefined mechanical properties, a specific thickness and deposition pattern. The mathematical model created was executed through a computer programme. It was used for analysing the impact deposition patterns of rock layers with varied mechanical properties, have on the amount of cutting power consumed and load placed on a roadheader cutting system. The article presents an example of the results attained from computer simulations. They indicate that variations in the properties of the rock cut – as cutting heads are moving along the surface of the heading face – may have, apart from multiple other factors, a significant impact on the value of the power consumed by the cutting process.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents a complex study of anhydrite interbeds influence on the cavern stability in the Mechelinki salt deposit. The impact of interbeds on the cavern shape and the stress concentrations were also considered. The stability analysis was based on the 3D numerical modelling. Numerical simulations were performed with use of the Finite Difference Method (FDM) and the FLAC3D v. 6.00 software. The numerical model in a cuboidal shape and the following dimensions: length 1400, width 1400, height 1400 m, comprised the part of the Mechelinki salt deposit. Three (K-6, K-8, K-9) caverns were projected inside this model. The mesh of the numerical model contained about 15 million tetrahedral elements. The occurrence of anhydrite interbeds within the rock salt beds had contributed to the reduction in a diameter and irregular shape of the analysed caverns. The results of the 3D numerical modelling had indicated that the contact area between the rock salt beds and the anhydrite interbeds is likely to the occurrence of displacements. Irregularities in a shape of the analysed caverns are prone to the stress concentration. However, the stability of the analysed caverns are not expected to be affected in the assumed operation conditions and time period (9.5 years).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Sterowanie procesów technologicznych wzbogacania węgla odbywa się w obecności licznych zakłóceń. Zatem jednym z podstawowych zadań układów regulacji procesów wzbogacania węgla jest stabilizacja parametrów jakościowych na zadanym poziomie. Istotnym problemem jest wybór regulatora odpornego na różnorodne zakłócenia. Niemniej ważnym zagadnieniem w regulacji procesu jest dobór nastaw regulatora. W wielu metodach doboru nastaw regulatora wykorzystuje się charakterystyki dynamiczne sterowanego procesu (model dynamiczny obiektu sterowania). Na podstawie badań stwierdzono, że dynamika wielu procesów wzbogacania węgla może być przedstawiona za pomocą modelu o właściwościach elementu inercyjnego z opóźnieniem czasowym. Identyfikacja parametrów obiektu (w tym stałej czasowej) w warunkach przemysłowych realizowana jest zwykle w trakcie normalnej eksploatacji (z oddziaływaniem zakłóceń), tym samym wyznaczone parametry modelu dynamicznego mogą się różnić od wartości rzeczywistych procesu. Układ regulacji z nastawami regulatora dobranymi na podstawie takiego modelu może nie spełniać założonych wymagań jakości regulacji. W artykule przeprowadzono analizę wpływu zmian parametrów modelu obiektu na przebieg wielkości regulowanej. Dla nastaw regulatora wyznaczonych według parametrów T i τ przeprowadzono badania na obiekcie o parametrach różniących się w pewnym zakresie. W badaniach zastosowano analizę wrażliwości. Przedstawiono analizę wrażliwości dla trzech metod doboru nastaw regulatora PI układów regulacji procesów wzbogacania węgla charakteryzujących się właściwościami dynamicznymi obiektu inercyjnego z opóźnieniem. Rozważania przeprowadzono dla różnych parametrów obiektu, na podstawie odpowiedzi układu regulacji dla stałej wartości wielkości zadanej. W podsumowaniu dokonano oceny rozpatrywanych metod doboru w odniesieniu do wybranych wskaźników jakości regulacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The presence of lipopolysaccharide (LPS) in blood induces an inflammatory response which leads to multiple organ dysfunction and numerous metabolic disorders. Uncontrolled, improper or late intervention may lead to tissue hypoxia, anaerobic glycolysis and a disturbance in the acid -base balance. The effects of LPS-induced toxemia on biological and immunological markers were well studied. However, parameters such as base excess, ions, and acid-base balance were not fully investigated. Therefore, the objective of this study was to examine these blood parameters collectively in LPS-induced inflammatory toxemia in rat’s model. After induction of toxemia by injecting LPS at a rate of 5 mg/kg body weight intravenously, blood was collected from the tail vein of twenty rats and immediately analyzed. After 24 hours, the animals were sacrificed and the blood was collected from the caudal vena cava. The results revealed that the levels of pH, bicarbonate, partial pressure of oxygen, oxygen saturation, Alveolar oxygen, hemoglobin, hematocrit, magnesium (Mg2+), and calcium (Ca2+) were significantly decreased. On the other side, the levels of Base excess blood, Base excess extracellular fluid, partial pressure of carbon dioxide, lactate, Ca2+/Mg2+, potassium, and chloride were significantly increased compared to those found pre toxemia induction. However, sodium level showed no significant change. In conclusion, Acute LPS-toxemia model disturbs acid-base balance, blood gases, and ions. These parameters can be used to monitor human and animal toxemic inflammatory response induced by bacterial LPS conditions to assist in the management of the diagnosed cases.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rozpoznanie eksploatacyjne złoża zmierza do takiej oceny jego parametrów, aby możliwe było prowadzenie bezpiecznej i opłacalnej produkcji. Poszczególne, istotne z punktu widzenia gospodarki złożem parametry, szacowane są na podstawie prowadzonych przez geologiczne służby kopalniane obserwacji. Te z kolei wiążą się zazwyczaj z poborem prób, wykonaniem odwiertów, analizami laboratoryjnymi itp. W artykule zaproponowano możliwości wykorzystania opisu rozmytego do oceny parametrów złoża. W charakterystyce rozmytej w miejsce konkretnej wielkości numerycznej pojawiło się nieprecyzyjne opisowe określenie. To podejście wykorzystane zostało do deskrypcji cech złoża (zawartości metali, miąższości, zasobności) poprzez przypisanie im konkretnych funkcji charakterystycznych, których rozkłady oparto na podstawowych wielkościach statystycznych. Funkcje charakterystyczne mogą być wykorzystane dla przygotowania strategii eksploatacji, dla dowolnych konfiguracji wymaganych parametrów złoża, wynikających z potrzeb zarządzania produkcją. Użyto w tym celu wybranych operatorów logicznych zbiorów rozmytych. W kolejnym podejściu do modelowania rozmytego wskazano na sposobność charakterystyki złoża w ujęciu subiektywnym, gdzie ocena parametrów złoża opiera się na zgrubnej, w pewien sposób uznaniowej obserwacji i ocenie. Taka konstrukcja modelu umożliwiała całościową ocenę złoża z punktu widzenia dowolnych parametrów. Poprzez implementację odpowiednich reguł wnioskowania uzyskano adekwatne płaszczyzny sterowania rozmytego, które również mogą być użyteczne w kontekście planowania wydobycia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The thermal state of permafrost is a crucial indicator of environmental changes occurring in the Arctic. The monitoring of ground temperatures in Svalbard has been carried out in instrumented boreholes, although only few are deeper than 10 m and none are located in southern part of Spitsbergen. Only one of them, Janssonhaugen, located in central part of the island, provides the ground temperature data down to 100 m. Recent studies have proved that significant warming of the ground surface temperatures, observed especially in the last three decades, can be detected not only just few meters below the surface, but reaches much deeper layers. The aim of this paper is evaluation of the permafrost state in the vicinity of the Polish Polar Station in Hornsund using the numerical heat transfer model CryoGrid 2. The model is calibrated with ground temperature data collected from a 2 m deep borehole established in 2013 and then validated with data from the period 1990-2014 from five depths up to 1 m, measured routinely at the Hornsund meteorological station. The study estimates modelled ground thermal profile down to 100 m in depth and presents the evolution of the ground thermal regime in the last 25 years. The simulated subsurface temperature trumpet shows that multiannual variability in that period can reach 25 m in depth. The changes of the ground thermal regime correspond to an increasing trend of air temperatures observed in Hornsund and general warming across Svalbard.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper deals with computer modelling of the retention of a synthetic diamond particle in a metallic matrix produced by powder metallurgy. The analyzed sintered powders can be used as matrices for diamond impregnated tools. First, the behaviour of sintered cobalt powder was analyzed. The model of a diamond particle embedded in a metallic matrix was created using Abaqus software. The preliminary analysis was performed to determine the mechanical parameters that are independent of the shape of the crystal. The calculation results were compared with the experimental data. Next, sintered specimens obtained from two commercially available powder mixtures were studied. The aim of the investigations was to determine the influence of the mechanical and thermal parameters of the matrix materials on their retentive properties. The analysis indicated the mechanical parameters that are responsible for the retention of diamond particles in a matrix. These mechanical variables have been: the elastic energy of particle, the elastic energy of matrix and the radius of plastic zone around particle.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

It is really hard to determine the phenomena occurring during aluminum refining process using argon blowing through the liquid metal in industrial conditions. The solution of such problem is physical modelling. This kind of modelling gives possibility to determine the level of dispersion of the refining gas in liquid metal. Especially in steel metallurgy RTD (Residence Time Distribution) analysis and visualization process with some colour tracer, which can give extra information about time of mixing are very popularly used. Because the modelling research (especially visualization) is pictorial, the research was conducted to check if it is possible to estimate quantitatively impeller working effectiveness basing on determination of the RTD curves. The examined object was model of URO-200 batch refining reactor. The RTD curves was registered and discussed for three different impellers and four different variants of processing parameters (rotary impeller speed: 300-500 rpm, and gas flow rate: 15-20 l·min–1). Additionally, the process of mixing of the inert gas with water as a modelling agent was enabled to be observed due to introduction of colour tracer (KMnO4). Results obtained from both measuring methods were graphically presented, compared and shortly discussed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The mathematical model of the globular eutectic solidification in 2D was designed. Proposed model is based on the Cellular Automaton Finite Differences (CA-FD) calculation method. Model has been used for studies of the primary austenite and of globular eutectic grains growth during the ductile iron solidification in the thin wall casting. Model takes into account, among other things, non-uniform temperature distribution in the casting wall cross-section, kinetics of the austenite and graphite grains nucleation, and non-equilibrium nature of the interphase boundary migration. Calculation of eutectic saturation influence (Sc = 0.9 - 1.1) on microstructure (austenite and graphite fraction, density of austenite and graphite grains) and temperature curves in 2 mm wall ductile iron casting has been done.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article describes stability issues of main excavations in deep copper mines in Poland, from the perspective of mining work safety. To protect main transportation and ventilation routes, parts of rock are left untaken to form so-called protective pillars. The problem was to determine the size of main excavations protective pillars in deep underground copper mines in which provide stability of main excavations. The results of numerical simulations of the stability of protective pillars under specific geological and mining conditions are presented, covering: underground depth and width of protective pillar, number, size and layout geometry of protected excavations, as well as the impact of parameters of surrounding gob areas. Problem was solved applying numerical simulations based on the finite element method which were performed in a plane state of strain by means of Phase2 v. 8.0 software. The behavior of the rock mass under load was described by an elastic-plastic model. The Mohr-Coulomb criterion was used to assess the stability of the rock mass. The results of numerical modeling have practical applications in the designing of protective pillars primarily in determining their width. These results were used to prepare new guidelines for protective pillars in Polish copper mines in the Legnica-Glogow Copper District.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł na tyle, na ile dostępna jest literatura, empiryczne pomiary oraz dane z modeli mezoskalowych opisuje i porównuje spodziewane warunki wietrzności na terenie Morza Bałtyckiego. Nawiązuje do problematyki związanej z projektowaniem oraz oceną spodziewanej produktywności farm wiatrowych na analizowanym terenie, w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń autora związanych z energetyką wiatrową na lądzie. W kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji opisano stan obecny oraz prespektywy rozwoju energetyki wiatrowej w obrębie Morza Bałtyckiego. W dalszej części dokonano oceny potencjału tego akwenu, przy użyciu modeli mezoskalowych oraz danych empirycznych z masztu Fino 2, zlokalizowanego w odległości ok. 200 km od większości terenów wskazanych w projekcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Polski jako przeznaczonych pod rozwój enegetyki morskiej (Draft plan... 2018). W rozdziele dot. modeli mezoskalowych szczególną uwagę poświęcono modelowi GEOS5.12.4 jako źródle danych The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Application zwanych w skrócie MERRA2 (Administration National Aeronautics and Space Agency 2018), które od lutego 2016 r. zastąpiły dane MERRA (Thogersen i in. 2016) oraz zyskały wysokie zastosowanie w ocenach produktywności przedinwestycyjnych, jak i realizowanych w fazach operacyjnych projektów farm wiatrowych ze względu na dobry poziom korelacji z danymi in situ. Dane z tego modelu uzyskano dla ośmiu lokalizacji, pokrywających się w dużej mierze z lokalizacjami obecnie istniejących morskich farm wiatrowych w obrębie Morza Bałtyckiego. Znaczącą cześć niniejszej publikacji poświęcono opisowi wczesniej wspomnianego masztu Fino 2 oraz analizie danych, rejestrowanych przez czujniki umieszczone na tym maszcie (Federal Maritime and Hydrographic Agency 2018). Analiza została przeprowadzona z użyciem skryptów opracowanych w języku programowania VBA umożliwiającym łatwiejszą pracę z dużymi ilościami danych. Pomiary z masztu Fino 2 wraz z użyciem pomiarów długoterminowych pochodzących z modeli mezoskalowych mogą zdaniem autora posłużyć w pewnym stopniu, do wstępnej oceny przewidywanej produkcji farm planowanych do zlokalizowania w obrębie terenów przeznaczonych pod rozwój energetyki odnawialnej w planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Polski (Draft plan... 2018). W części końcowej artykułu podsumowano informacje dot. przewidywanych warunków wietrznych Morza Bałtyckiego w szczególności na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej Polski. Zwrócono uwagę na różnice pomiedzy energetyką wiatrową morską a lądową oraz zaproponowano dalsze, konieczne zdaniem autora kwestie, które powinny zostać zbadane w celu optymalnego pod kątem technicznym rozwoju energetyki wiatrowej offshore.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article shows a new model of Continuous Cooling Transformation (CCT) diagrams of structural steels and engineering steels. The modelling used artificial neural networks and a set of experimental data prepared based on 550 CCT diagrams published in the literature. The model of CCT diagrams forms 17 artificial neural networks which solve classification and regression tasks. Neural model is implemented in a computer software that enables calculation of a CCT diagram based on chemical composition of steel and its austenitizing temperature.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji