Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 74
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Eksploatacja i przetwórstwo węgla brunatnego w rejonie bełchatowskim związane są z powstawaniem różnorodnych mineralnych surowców odpadowych. Należą do nich zróżnicowane pod względem genezy, składu mineralnego i chemicznego oraz właściwości surowcowych kopaliny towarzyszące, popioły i żużle ze spalania węgla brunatnego oraz desulfogipsy z instalacji mokrego odsiarczania spalin. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, których głównym celem było uzyskanie danych związanych z możliwością wykorzystania popiołów lotnych powstających w Elektrowni Bełchatów i wybranych kopalin towarzyszących eksploatowanych w KWB Bełchatów w formie mieszanin samozestalających się. Spośród kopalin towarzyszących, jako najbardziej predysponowane do wykorzystania uznano iły beidellitowe z uwagi na właściwości puzzolanowe i sorpcyjne oraz zdolność pęcznienia. Pomimo przewidywanego korzystnego wpływu minerałów ilastych z grupy smektytu na proces samozestalania, jak i trwałość tego typu mieszanek po zestaleniu, uzyskane wyniki badań fizykomechanicznych (wytrzymałości na ściskanie i rozmakalności w wodzie) były niesatysfakcjonujące. Konieczne okazało się zastosowanie Ca(OH)2, uzyskanego z kredy jeziornej jako aktywatora procesu samozestalania się. Obecność wapnia umożliwia tworzenie się faz cementowych, które będą w stanie silnie związać składniki ziarnowe szkieletu. Do poprawy parametrów fizykomechanicznych tego typu mieszanek przyczyniłby się również dodatek desufogipsów do składu mieszaniny. Podwyższony udział jonów SO4 2– w mieszaninie podczas zestalania umożliwia wykrystalizowanie faz siarczanowych w przestrzeni porowej, pełniących funkcję mostków pomiędzy składnikami popiołów a minerałami ilastymi. Zastosowanie mieszanin do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku odkrywkowej eksploatacji w rejonie bełchatowskim przyniosłoby wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne i w znaczącym stopniu rozwiązałoby problem składowania odpadów powstających w wyniku eksploatacji i przetwórstwa węgla brunatnego.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A vertical cut at the mid-depth of the 15-ton forging steel ingot has been performed by curtesy of the CELSA – Huta Ostrowiec plant. Some metallographic studies were able to reveal not only the chilled undersized grains under the ingot surface but columnar grains and large equiaxed grains as well. Additionally, the structural zone within which the competition between columnar and equiaxed structure formation was confirmed by metallography study, was also revealed. Therefore, it seemed justified to reproduce some of the observed structural zones by means of numerical calculation of the temperature field. The formation of the chilled grains zone is the result of unconstrained rapid solidification and was not subject of simulation. Contrary to the equiaxed structure formation, the columnar structure or columnar branched structure formation occurs under steep thermal gradient. Thus, the performed simulation is able to separate both discussed structural zones and indicate their localization along the ingot radius as well as their appearance in term of solidification time.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Directional solidification of ledeburite was realised out using a Bridgman’s device. The growth rate for movement sample v=83.3 μm/s was used. In one sample the solidification front was freezing. The value of temperature gradient in liquid at the solidification front was determined. Interfacial distance λ on the samples was measured with NIS-Elements application for image analysis.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The mathematical model of the globular eutectic solidification in 2D was designed. Proposed model is based on the Cellular Automaton Finite Differences (CA-FD) calculation method. Model has been used for studies of the primary austenite and of globular eutectic grains growth during the ductile iron solidification in the thin wall casting. Model takes into account, among other things, non-uniform temperature distribution in the casting wall cross-section, kinetics of the austenite and graphite grains nucleation, and non-equilibrium nature of the interphase boundary migration. Calculation of eutectic saturation influence (Sc = 0.9 - 1.1) on microstructure (austenite and graphite fraction, density of austenite and graphite grains) and temperature curves in 2 mm wall ductile iron casting has been done.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The investigations were inspired with the problem of cracking of steel castings during the production process. A single mechanism of decohesion – the intergranular one – occurs in the case of hot cracking, while a variety of structural factors is decisive for hot cracking initiation, depending on chemical composition of the cast steel. The low-carbon and low-alloyed steel castings crack due to the presence of the type II sulphides, the cause of cracking of the high-carbon tool cast steels is the net of secondary cementite and/or ledeburite precipitated along the boundaries of solidified grains. Also the brittle phosphor and carbide eutectics precipitated in the final stage solidification are responsible for cracking of castings made of Hadfield steel. The examination of mechanical properties at 1050°C revealed low or very low strength of high-carbon cast steels.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The results of examinations of the influence of titanium-boron inoculant on the solidification, the microstructure, and the mechanical properties of AlZn20 alloy are presented. The examinations were carried out for specimens cast both of the non-modified and the inoculated alloy. There were assessed changes in the alloy overcooling during the first stage of solidification due to the nuclei-forming influence of the inoculant. The results of quantitative metallographic measurements concerning the refinement of the grain structure of casting produced in sand moulds are presented. The cooling rate sensitivity of the alloy was proved by revealing changes in morphology of the α-phase primary crystals. Differences in mechanical properties resulting from the applied casting method and optional inoculation were evaluated.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Directionally solidified sample of Fe-Fe3C eutectic alloy were produced under an argon atmosphere in a vacuum Bridgman-type furnace to study the eutectic growth with v = 167 μm/s pulling rate and constant temperature gradient G = 33.5 K/mm. Since how the growth texture of eutectic cementite is related to its growth morphology remains unclear, the current study aims to examine this relationship. The technique such as X-ray diffraction, have been used for the crystallographic analysis of carbide particles in white cast irons.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a solidification sequence of graphite eutectic cells of A and D types, as well as globular and cementite eutectics. The morphology of eutectic cells in cast iron, the equations for their growth and the distances between the graphite precipitations in A and D eutectic types were analyzed. It is observed a critical eutectic growth rate at which one type of eutectic transformed into another. A mathematical formula was derived that combined the maximum degree of undercooling, the cooling rate of cast iron, eutectic cell count and the eutectic growth rate. One type of eutectic structure turned smoothly into the other at a particular transition rate, transformation temperature and transformational eutectic cell count. Inoculation of cast iron increased the number of eutectic cells with flake graphite and the graphite nodule count in ductile iron, while reducing the undercooling. An increase in intensity of inoculation caused a smooth transition from a cementite eutectic structure to a mixture of cementite and D type eutectic structure, then to a mixture of D and A types of eutectics up to the presence of only the A type of eutectic structure. Moreover, the mechanism of inoculation of cast iron was studied.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

There has been a growing interest in the peritectic due to increasing productivity, quality, and alloy development. Differential scanning calorimetry (DSC) has traditionally been used to study steel solidification but suffers significant limitations when measuring the solidus and peritectic. This work covers a new thermal analysis system that can characterize the peritectic reaction. Heats of AISI/SAE 1030 and 4130 steel were poured to provide some benchmarking of this new technique. The peritectic was detected and the reaction temperature measured. Measurements agree reasonably well with reference information. A review of the literature and thermodynamic calculations did find some disagreement on the exact temperatures for the peritectic and solidus. Some of this difference appears to be related to the experimental techniques employed. It was determined that the system developed accurately indicates these reaction temperatures. The system provides a unique method for examining steel solidification that can be employed on the melt deck.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the cellular automaton (CA) model for tracking the development of dendritic structure in non-equilibrium solidification conditions of binary alloy. Thermal, diffusion and surface phenomena have been included in the mathematical description of solidification. The methodology for calculating growth velocity of the liquid-solid interface based on solute balance, considering the distribution of the alloy component in the neighborhood of moving interface has been proposed. The influence of solidification front curvature on the equilibrium temperature was determined by applying the Gibbs Thomson approach. Solute and heat transfer equations were solved using the finite difference method assuming periodic boundary conditions and Newton cooling boundary condition at the edges of the system. The solutal field in the calculation domain was obtained separately for solid and liquid phase. Numerical simulations were carried out for the Al-4 wt.% Cu alloy at two cooling rates 15 K/s and 50 K/s. Microstructure images generated on the basis of calculations were compared with actual structures of castings. It was found that the results of the calculations are agreement in qualitative terms with the results of experimental research. The developed model can reproduce many morphological features of the dendritic structure and in particular: generating dendritic front and primary arms, creating, extension and coarsening of secondary branches, interface inhibition, branch fusion, considering the coupled motion and growth interaction of crystals.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the possibility of application of the developed computer script which allows the assessment of non-equilibrium solidification of binary alloys in the ThermoCalc program. The script makes use of databases and calculation procedures of the POLY-3 module. A solidification model including diffusion in the solid state, developed by Wołczyński, is used to describe the non-equilibrium solidification. The model takes into account the influence of the degree of solute segregation on the solidification process by applying the so-called back-diffusion parameter. The core of the script is the iteration procedure with implemented model equation. The possibility of application of the presented calculation method is illustrated on the example of the Cr-30% Ni alloy. Computer simulations carried out with use of the developed script allow to determine the influence of the back-diffusion parameter on the course of solidification curves, solidus temperature, phase composition of the alloy and the fraction of each phase after the solidification completion, the profile of solute concentration in liquid during solidification process, the average solute concentration in solid phase at the eutectic temperature and many other quantities which are usually calculated in the ThermoCalc program.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

It is well-known that the better the control of the liquid aluminium allows obtaining of better properties. One of the most important defects that is held responsible for lower properties has been the presence of porosity. Porosity has always been associated with the amount of dissolved hydrogen in the liquid. However, it was shown that hydrogen was not the major source but only a contributor the porosity. The most important defect that causes porosity is the presence of bifilms. These defects are surface entrained mainly due to turbulence and uncontrolled melt transfer. In this work, a cylindrical mould was designed (Ø30 x 300 mm) both from sand and die. Moulds were produced both from sand and die. Water cooled copper chill was placed at the bottom of the mould in order to generate a directional solidification. After the melt was prepared, prior to casting of the DC cast samples, reduced pressure test sample was taken to measure the melt quality (i.e. bifilm index). The cast parts were then sectioned into regions and longitudinal and transverse areas were investigated metallographically. Pore size, shape and distribution was measured by image analysis. The formation of porosity was evaluated by means of bifilm content, size and distribution in A356 alloy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Paper present a thermal analysis of laser heating and remelting of EN AC-48000 (EN AC-AlSi12CuNiMg) cast alloy used mainly for casting pistons of internal combustion engines. Laser optics were arranged such that the impingement spot size on the material was a circular with beam radius rb changes from 7 to 1500 m. The laser surface remelting was performed under argon flow. The resulting temperature distribution, cooling rate distribution, temperature gradients and the depth of remelting are related to the laser power density and scanning velocity. The formation of microstructure during solidification after laser surface remelting of tested alloy was explained. Laser treatment of alloy tests were perform by changing the three parameters: the power of the laser beam, radius and crystallization rate. The laser surface remelting needs the selection such selection of the parameters, which leads to a significant disintegration of the structure. This method is able to increase surface hardness, for example in layered castings used for pistons in automotive engines.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Investigation of the tensile and fatigue properties of cast magnesium alloys, created by the heated mold continuous casting process (HMC), was conducted. The mechanical properties of the Mg-HMC alloys were overall higher than those for the Mg alloys, made by the conventional gravity casting process (GC), and especially excellent mechanical properties were obtained for the Mg97Y2Zn1 -HMC alloy. This was because of the fine-grained structure composed of the -Mg phases with the interdendritic LPSO phase. Such mechanical properties were similar levels to those for conventional cast aluminum alloy (Al84.7Si10.5Cu2.5Fe1.3Zn1 alloys: ADC12), made by the GC process. Moreover, the tensile properties (UTS and f ) and fatigue properties of the Mg97Y2Zn1 -HMC alloy were about 1.5 times higher than that for the commercial Mg90Al9Zn1 -GC alloy (AZ91). The high correlation rate between tensile properties and fatigue strength (endurance limit: l ) was obtained. With newly proposed etching technique, the residual stress in the Mg97Y2Zn1 alloy could be revealed, and it appeared that the high internal stress was severely accumulated in and around the long-period stacking-order phases (LPSO). This was made during the solidification process due to the different shrinkage rate between α-Mg and LPSO. In this etching technique, microcracks were observed on the sample surface, and amount of micro-cracks (density) could be a parameter to determine the severity of the internal stress, i.e., a large amount to micro-cracks is caused by the high internal stress.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In a vacuum Bridgman-type furnace, under an argon atmosphere, directionally solidified sample of Fe - C alloy was produced. The pulling rate was v = 83 μm/s (300 mm/h) and constant temperature gradient G = 33,5 K/mm. The microstructure of the sample was examined on the longitudinal section using an Optical Microscope and Scanning Electron Microscope. The X-ray diffraction and electron backscatter diffraction technique (EBSD) have been used for the crystallographic analysis of carbide particles in carbide eutectic. The X-ray diffraction was made parallel and perpendicular to the axis of the goniometer. The EBSD shows the existence of iron carbide Fe3C with orthorhombic and hexagonal structure. Rapid solidification may cause a deformation of the lattice plane which is indicated by different values of the lattice parameters. Such deformation could also be the result of directional solidification. Not all of the peaks in X–ray diffractograms were identified. They may come from other iron carbides. These unrecognized peaks may also be a result of the residual impurity of alloy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the high-alloy, ferritic - austenitic (duplex) stainless steels high tendency to cracking, mainly hot-is induced by micro segregation processes and change of crystallization mechanism in its final stage. The article is a continuation of the problems presented in earlier papers [1 - 4]. In the range of high temperature cracking appear one mechanism a decohesion - intergranular however, depending on the chemical composition of the steel, various structural factors decide of the occurrence of hot cracking. The low-carbon and low-alloy cast steel casting hot cracking cause are type II sulphide, in high carbon tool cast steel secondary cementite mesh and / or ledeburite segregated at the grain solidified grains boundaries, in the case of Hadfield steel phosphorus - carbide eutectic, which carrier is iron-manganese and low solubility of phosphorus in high manganese matrix. In duplex cast steel the additional factor increasing the risk of cracking it is very "rich" chemical composition and related with it processes of precipitation of many secondary phases.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a new numerical model of solidification processes in hypoeutectic alloys. The model combines stochastic elements, such as e.g. random nucleation sites and orientation of dendritic grains, as well as deterministic methods e.g. to compute velocity of dendritic tips and eutectic grains. The model can be used to determine the temperature and the size of structure constituents (of both, the primary solid phase and eutectics) and the arrangement of individual dendritic and eutectic grains in the consecutive stages of solidification. Two eutectic transformation modes, typical to modified and unmodified hypoeutectic alloys, have been included in the model. To achieve this, cellular automata and Voronoi diagrams have been utilized.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents results of measuring heat diffusivity and thermal conductivity coefficients of used green foundry sand in temperature range ambient – 600 o C. During the experiments a technical purity Cu plate was cast into the green-sand moulds. Basing on measurements of the mould temperature field during the solidification of the casting, the temperature relationships of the measured properties were evaluated. It was confirmed that the obtained relationships are complex and that water vaporization strongly influences thermal conductivity of the moulding sand in the first period of the mould heating by the poured and solidified casting
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Directional solidification of the Fe - 4,3 wt % C alloy was performed with the pulling rate equal to v=83 μm/s. Sample was frozen during solidification to reveal the shape of the solid/liquid interface. Structures eutectic pyramid and spherolitic eutectic were observed. The solidification front of ledeburite eutectic was revealed. The leading phase was identified and defined.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Mg-0.5Si-xSn (x=0.95, 2.9, 5.02wt.%) alloys were cast and extruded at 593K (320 ºC) with an extrusion ratio of 25. The microstructure and mechanical properties of as-cast and extruded test alloys were investigated by OM, SEM, XRD and tensile tests. The experimental results indicate that the microstructure of the Mg-0.5Si-xSn alloys consists of primary α-Mg dendrites and an interdendritic eutectic containing α-Mg, Mg2Si and Mg2Sn. There is no coarse primary Mg2Si phase in the test alloys due to low Si content. With the increase in the Sn content, the Mg2Si phase was refined. The shape of Mg2Si phase was changed from branch to short bar, and the size of them were reduced. The ultimate tensile strength and yield strength of Mg-0.52Si-2.9Sn alloy at the temperature of 473K (200 ºC) reach 133MPa and 112MPa respectively. Refined eutectic Mg2Si phase and dispersed Mg2Sn phase with good elevated temperature stability are beneficial to improve the elevated temperature performance of the alloys. However, with the excess addition of Sn, large block-like Mg2Sn appears around the grain boundary leading to lower mechanical properties.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A eutectic reaction is a basic liquid-solid transformation, which can be used in the fabrication of high-strength in situ composites. In this study an attempt was made to ensure directional solidification of Fe-C-V alloy with hypereutectic microstructure. In this alloy, the crystallisation of regular fibrous eutectic and primary carbides with the shape of non-faceted dendrites takes place. According to the data given in technical literature, this type of eutectic is suitable for the fabrication of in-situ composites, owing to the fact that a flat solidification front is formed accompanied by the presence of two phases, where one of the phases can crystallise in the form of elongated fibres. In the present study an attempt was also made to produce directionally solidifying vanadium eutectic using an apparatus with a very high temperature gradient amounting to 380 W/cm at a rate of 3 mm/h. Alloy microstructure was examined in both the initial state and after directional solidification. It was demonstrated that the resulting microstructure is of a non-homogeneous character, and the process of directional solidification leads to an oriented arrangement of both the eutectic fibres and primary carbides.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the present work is to verify a numerical implementation of a binary fluid, heat conduction dominated solidification model with a novel semi-analytical solution to the heat diffusion equation. The semi-analytical solution put forward by Chakaraborty and Dutta (2002) is extended by taking into account variable in the mushy region solid/liquid mixture heat conduction coefficient. Subsequently, the range in which the extended semi-analytical solution can be used to verify numerical solutions is investigated and determined. It has been found that linearization introduced to analytically integrate the heat diffusion equation impairs its ability to predict solidus and liquidus line positions whenever the magnitude of latent heat of fusion exceeds a certain value.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Determination of the ferrite content in austenitic steels, which solidified under defined conditions. Ferrite content in austenitic matrix was determined from samples with wall thickness of 60 mm. Measured ferrite contents served to propose the regression equations for the calculation of the ferrite content in steels with Cr content of 18 up to 22 % and Ni of 9 up to 11 %. An additional regression equation was proposed for steels with a higher Ni content. The proposed regression equations have been checked up on the operating melts. In conclusion, the ferrite content in the axis of the casting of wall thickness of 500 mm has been calculated and it was compared to the ferrite determined in the usual way from the cast-on test.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents results of measuring thermal conductivity and heat capacity of bentonite foundry sand in temperature range ambient – 900 OC. During the experiments a technical purity Cu plate was cast into the green-sand moulds. Basing on measurements of the mould temperature field during the solidification of the casting, the temperature relationships of the measured properties were evaluated. It was confirmed that water vaporization strongly influences thermal conductivity of the moulding sand in the first period of the mould heating by the poured casting.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji