Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 167
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

W ostatnich latach poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań wytwarzania energii są skierowane na produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem nośników odnawialnych oraz przyjaznych środowisku. Spowodowało to wzrost zainteresowania ogniwami PV oraz systemami kogeneracyjnymi. W artykule, na tle historii rozwoju kolejnych generacji ogniw PV, zaprezentowano główne czynniki wpływające na ich parametry eksploatacyjne. Scharakteryzowano średnie dzienne promieniowanie słoneczne i prędkości wiatru w Łodzi. Przedmiotem badań była stacjonarna i nadążna instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej 15 kWp oraz mikroturbina gazowa o mocy elektrycznej 30 kW, znajdujące się na Politechnice Łódzkiej na Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, zasilające sieć elektroenergetyczną budynków laboratoriów. Pomiary energetyczne prowadzono w 2016 roku i na ich podstawie wykonano analizę efektywności energetycznej i analizę finansową zaopatrzenia budynków w energię. Oceniono uzysk energii w modułach stacjonarnych i nadążnych oraz procentowe pokrycie energii elektrycznej z ogniw PV i mikroturbiny. Wyznaczono rozkład miesięcznych oszczędności, roczną oszczędność kosztów energii oraz czas zwrotu kosztów inwestycyjnych badanych systemów. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że energia wytworzona przez moduły nadążne jest około 3 razy większa niż wytworzona w modułach stacjonarnych. Natomiast roczne oszczędności kosztów energii przy zastosowaniu mikroturbiny gazowej są około dziesięciokrotnie większe niż dla paneli nadążnych. Po przeprowadzeniu tej analizy można stwierdzić opłacalność stosowania agregatów kogeneracyjnych i paneli fotowoltaicznych, mimo dużych nakładów finansowych. Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi około 12 lat podczas użytkowania instalacji przez cały rok.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia zmiany w polskim prawie dotyczącym odnawialnych źródeł energii w 2016 roku w stosunku do dużych instalacji komercyjnych oraz wpływ tych zmian na opłacalność inwestowania w technologie energetyki odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej. Porównano dwa systemy wsparcia: oparty na zielonych certyfikatach oraz system aukcyjny. Omówiono w szczególności mechanizm ustalania ceny w systemie aukcyjnym i jego wpływ na opłacalność inwestowania w technologie fotowoltaiczne. Zaprezentowano dyskusję wyników w świetle rozwiązań praktykowanych w innych państwach. Wnioski dotyczą wpływu planowanych zmian na rozwój sektora odnawialnej energii w Polsce.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article presents a hybrid control system for a group of mobile robots. The components of this system are the supervisory controller(s), employing a discrete, event-driven model of concurrent robot processes, and robot motion controllers, employing a continuous time model with event-switched modes. The missions of the robots are specified by a sequence of to-be visited points, and the developed methodology ensures in a formal way their correct accomplishment.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The rules and guidelines for integrated pest management specified in Annex III, sections 2 and 3, state “General principles of integrated pest management”: Harmful organisms must be monitored by adequate methods and tools, where available. Such adequate tools should include observations in the field as well as scientifically sound warnings, forecasting and early diagnostic systems, where feasible, as well as advice from professionally qualified advisors. As part of Multiannual Programs, the Institute of Plant Protection – NRI in Poznań has been carrying out work and research for many years to develop or modify guidelines for monitoring short- and long-term forecasting of pest occurrence on crops. These guidelines are extremely helpful for farmers and advisers in determining the optimum date of chemical control of pests on plants. Regularly revised and improved the guidelines deal with pests which currently pose a threat to crops. They are developed according to the latest scientific findings and are successfully promoted among professional users and agricultural advisors. These guidelines are standardized to include descriptions of species, life cycles, symptoms of damage/infestation of crops, methods of observation targeted at warning of the need for plant protection treatments, and threshold values of harmfulness. All guidelines include extensive photographic material. Guidelines for the monitoring of pests on orchard plants, vegetables and others are prepared at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation − NRI in Puławy and the Institute of Pomology in Skierniewice. Guidelines for about 80 pests of crops are available for public use in the on-line Pest Warning System (Platforma Sygnalizacji Agrofagów, www.agrofagi.com.pl).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of this study was to determine the effect of the soil tillage system on soil enzymatic activity. The performed investigations, employing two soil tillage systems: classical (ploughing) and simplified (no-tillage), were carried out on Luvisols and Arenosols differing typologically, with regard to their kind and species. The activity of the following five enzymes was determined in soil samples: dehydrogenases, acid phosphatase, alkaline phosphatase, urease and protease. The applied enzymes tests turned out to be good indicators differentiating the examined soil objects depending on the employed tillage system. The employment of the simplified tillage system stimulated significantly the activity of the analysed enzymes irrespective of the soil type. This effect was particularly apparent in the top layer (0-10 cm) of the soil. An exceptionally wide range of activity was obtained for dehydrogenases indicating the usefulness of this group of enzymes for the evaluation of changes in the soil environment under the influence of the soil tillage system. The observed activity stimulation of the examined enzymes was accompanied by advantageous changes in soil chemical conditions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Postulaty poprawy jakości kształcenia nauczycieli wychodzą od wielu środowisk. Krytycznie należy spojrzeć na przygotowanie do zawodu nauczyciela również przez pryzmat doświadczeń ocen programowych i instytucjonalnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na podstawie tych doświadczeń, w tekście zaprezentowano modele kształcenia nauczycieli z uwzględnieniem systemu bolońskiego po likwidacji jednolitych studiów magisterskich. Szczególną uwagę poświęcono nieprawidłowościom i akademickim patologiom w procesie kształcenia nauczycieli.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Samoregulacja mediów może mieć istotny wpływ na kształtowanie się kultury dziennikarskiej i poziomu etycznego mediów. Jej skuteczność jest jednak uzależniona od stopnia instytucjonalizacji narzędzi samoregulacyjnych i ich powszechnej akceptacji. Różny jest ten poziom w różnych systemach medialnych, co często warunkowane jest historycznie. Artykuł za cel przyjmuje prezentację historycznego rozwoju samoregulacji trzech systemów medialnych (francuskiego, brytyjskiego i fińskiego) wpisujących się w trzy różne modele systemów medialnych opisane przez Daniela Hallina i Paolo Manciniego i zestawienie ich z rozwojem samoregulacji mediów w Polsce.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje syntezę badań nad społeczną aktywnością w dziedzinie kształtowania miejskich przestrzeni publicznych. Zainteresowanie partycypacją społeczną w której wiele kręgów upatruje remedium na problemy miejskie − w tym także na chaos przestrzenny − ma wiele przyczyn. Jedną z nich jest brak zaufania strony społecznej do profesji architektonicznych. W artykule wskazano przypuszczalną przyczynę takiego stanu rzeczy, za jaką uznano ułomne przepisy prawne i system planistyczny, które w praktyce nie sprzyjają kształtowaniu ładu, harmonii czy piękna, lecz ułatwiają realizację interesów wąskich kręgów, sprowadzając rangę projektanta jako twórcy do roli wykonawcy decyzji inwestora.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Nowadays, there are growing demands on the accuracy of production. Most of this is reflected in precise manufacturing, such as the investment casting process. Foundries are looking for causes of defects in some cases for a very long time, and it may happen that the source of defects is completely different from what was originally assumed. During the casting process there exist potential causes of defects as oxygen inclusions. This paper represents a summary of the beginnings of a wider research that will address the problems of gating systems in investment casting technology. In general, the influence of the melt flow is underestimated and the aim of the whole scientific research is to demonstrate the significant influence of laminar or turbulent flow on the resulting casting quality. Specifically, the paper deals with the analysis of the most frequent types of defects found in castings made of expensive types of materials casted in an open atmosphere and demonstration of connection with the design of gating systems in the future.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents the findings of a study of gas emissivity and the volumetric gas flow rate from a patented modified cellulose mix used in production of disposable sand casting moulds. The modified cellulose mix with such additives as expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres was used as the study material. The results for gas emissivity and the gas flow rate for the modified cellulose mix were compared with the gas emissivity of the commercial material used in gating systems in disposable sand casting moulds. The results have shown that the modified cellulose mix is characterized by a lower gas emissivity by as much as 50% and lower gas flow rate per unit mass during the process of thermal degradation at the temperature of 900°C, compared to the commercial mix. It was also noted that the amount of microspheres considerably affected the amount of gas produced.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Poziom sprzedaży danego dobra uzależniony jest w dużej mierze od sieci dystrybucji. Przestrzenna analiza dystrybucji umożliwia racjonalizację sieci sprzedaży, co podnosi efektywność i wydajność sprzedaży przedsiębiorstwa z bezpośrednim przełożeniem na wzrost zysków. Z pomocą przychodzą tu tak zwane analizy przestrzenne. W artykule przedstawiono analizę sieci autoryzowanych sprzedawców Polskiej Grupy Górniczej dla województwa opolskiego. Analiza została wykonana z wykorzystaniem narzędzi GIS (SIP). Celem przeprowadzonej analizy było zaprezentowanie możliwych do zastosowania narzędzi weryfikacji już istniejącej sieci dystrybucji, jej racjonalizacji, bądź też tworzenia nowych punktów sprzedaży. Przedstawione narzędzia należą do operacji GIS stosowanych do przetwarzania danych przechowywanych w zasobach Systemów Informacji Przestrzennej. Są to tak zwane narzędzia geoprocessingu, czyli geoprzetwarzania. W artykule zaprezentowano kilka analiz przestrzennych, których rezultatem jest wybór najlepszej lokalizacji punktu dystrybucji pod względem określonych kryteriów. Stosowane narzędzia to między innymi zapytanie przestrzenne intersect (iloczyn), suma. Posłużono się także geokodowaniem, utworzono tak zwany kartodiagram. Przedstawiona przykładowa analiza może zostać wykonana dla sieci autoryzowanych sprzedawców zarówno w skali jednego województwa, miasta, jak też obszaru całego kraju. Użyte narzędzia dają możliwość sprecyzowania grupy docelowych odbiorców, obszarów na jakich się oni znajdują, obszarów koncentracji potencjalnych odbiorców. Pozwalają tym samym na ulokowanie punktów sprzedaży na obszarach charakteryzujących się wysokim prawdopodobieństwem znalezienia nowych klientów, umożliwiają wybór lokalizacji, np. zapewniającej dostęp do dróg, transportu kolejowego, lokalizacji o odpowiedniej powierzchni, sąsiedztwie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the paper the parametric optimization problem for a linear system with two delays and a PD-controller is presented. In the parametric optimization problem the quadratic performance index is considered. The value of the quadratic index of quality is calculated due to the Lyapunov functional and is equal to the value of that functional for the initial function of the neutral system with two delays. The Lyapunov functional is determined by means of the Lyapunov matrix.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article addresses the issues falling within the scope of the economic analysis of a detached building’s heating system with a direct evaporation ground source heat pump installation. The paper was elaborated based on the data made available by the investment’s contractor and the investor. The paper provides data on the investment expenditures and utility cost, calculations of the installation payback, internal return rate and the current net value.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the operation of two neuro-fuzzy systems of an adaptive type, intended for solving problems of the approximation of multi-variable functions in the domain of real numbers. Neuro-fuzzy systems being a combination of the methodology of artificial neural networks and fuzzy sets operate on the basis of a set of fuzzy rules “if-then”, generated by means of the self-organization of data grouping and the estimation of relations between fuzzy experiment results. The article includes a description of neuro-fuzzy systems by Takaga-Sugeno-Kang (TSK) and Wang-Mendel (WM), and in order to complement the problem in question, a hierarchical structural self-organizing method of teaching a fuzzy network. A multi-layer structure of the systems is a structure analogous to the structure of “classic” neural networks. In its final part the article presents selected areas of application of neuro-fuzzy systems in the field of geodesy and surveying engineering. Numerical examples showing how the systems work concerned: the approximation of functions of several variables to be used as algorithms in the Geographic Information Systems (the approximation of a terrain model), the transformation of coordinates, and the prediction of a time series. The accuracy characteristics of the results obtained have been taken into consideration.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Polish cadastral system consists of two registers: cadastre and land register. The cadastre register data on cadastral objects (land, buildings and premises) in particular lo- cation (in a two-dimensional coordinate system) and their attributes as well as data about the owners. The land register contains data concerned ownerships and other rights to the property. Registration of a land parcel without spatial objects located on the surface is not problematic. Registration of buildings and premises in typical cases is not a problem either. The situation becomes more complicated in cases of multiple use of space above the parcel and with more complex construction of the buildings. The paper presents rules concerning the registration of various untypical 3D objects located within the city of Warsaw. The analysis of the data concerning those objects registered in the cadastre and land register is presented in the paper. And this is the next part of the author’s detailed research. The aim of this paper is to answer the question if we really need 3D cadastre in Poland.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents kinematic characteristics of the double 4-link coupler system, used in actual powertrain of low-floor trams (NGT6-Kr). The spatial kinematic model of the couplings was formulated assuming ideal joints and rigid members. The constraints equations of the mechanism were solved iteratively and differentiated to obtain the Jacobian matrix. The mobility and singularity analysis of the coupler mechanism was performed on the basis of the Jacobian matrix. Kinematic characteristics of the single and double coupler system were analyzed for gross angular and linear axle displacements (misalignments), taking the advantage of the fully nonlinear model. The coupling system was evaluated based on criteria describing homokinetics, balancing and clearance demands, and angular displacements in the joints. These criteria were determined for different design parameters like: coupler proportions, platform shift and angle, middle shaft length.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe AoIP DANTE SR System audio mixer

Abstrakt

Recently, the rapid advancement of the IT industry has resulted in significant changes in audio-system configurations; particularly, the audio over internet protocol (AoIP) network-based audio-transmission technology has received favourable evaluations in this field. Applying the AoIP in a certain section of the multiple-cable zone is advantageous because the installation cost is lower than that for the existing systems, and the original sound is transmitted without any distortion. The existing AoIP-based technology, however, cannot control the audio-signal characteristics of every device and can only transmit multiple audio signals through a network. In this paper, the proposed Audio Network & Control Hierarchy Over peer-to-peer (Anchor) system enables all audio equipment to send and receive signals via a data network, and the receiving device can mix the signals of different IPs. Accordingly, it was possible to improve the system-application flexibility by simplifying the audio-system configuration. The research results confirmed that the received audio signals from different IPs were received, mixed, and output without errors. It is expected that Anchor will become a standard for audio-network protocols.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule zaprezentowano systemowe podejście do cyfryzacji w górnictwie, obejmujące proces produkcyjny, nadzoru i zarządzania. Scharakteryzowano zagadnienie ciągłości działania infrastruktury krytycznej w kontekście obiektu przemysłowego – kopalni. Omówiono rozwiązanie kompleksowego oferowanego przez Grupę CNP EMAG – Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa „SILESIA”, będącego przykładem podejścia systemowego skutecznie wdrożonego do przemysłu. Zawarto informacje dotyczące projektowania rozwiązań technicznych na poziomie sprzętowym i oprogramowania z możliwością oceny projektowanych rozwiązań w Pracowni Rozwoju Technologii Bezpieczeństwa Informacji SecLab w Instytucie EMAG.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The powerful tool for defect analysis is an expert system. It is a computer programme based on the knowledge of experts for solving the quality of castings. We present the expert system developed in the VSB-Technical University of Ostrava called ‘ESWOD’. The ESWOD programme consists of three separate modules: identification, diagnosis / causes and prevention / remedy. The identification of casting defects in the actual form of the system is based on their visual aspect.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji