Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 13
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

W podjętych rozważaniach autorka koncentruje się na nauczycielach szkół z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. Odwołuje się do badań prowadzonych w latach 2014–2016 oraz w roku 2017 wśród nauczycieli szkół dla polskiej mniejszości narodowej, zlokalizowanych na terenie Zaolzia. Szkoły te efektywnie konkurują z czeskimi szkołami większościowymi. Utrzymały się m.in. dzięki nauczycielom i ich strategiom decyzyjnym, w których doszukać można się nie tylko zachowań konkurencyjnych, ale również różnych form zachowań kooperacyjnych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article discusses the position of young researchers within the field of Polish pedagogy. The article is based on a simple survey. The main objective of the texts is to analyze fundamental problems that the group in question is faced with. The key questions referring to young Polish researchers of pedagogy cover three areas: day-to-day reality of young researchers; research funding system; prospects and visions of changes of the current situation. Also, these three areas govern the structure of the article. In the final part, I attempt to present the main conclusions of the conducted analyses.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Self-fulfilling prophecy is seen as an important phenomenon linking social perception with social interaction, being in line with the assumption that conviction creates reality. The adoption of such a perspective upgrades the rank of expectations, which being in control of human behaviour, permeate all areas of people’s activity. Within the area of interpersonal interaction, its participants either perceive what is expected of them or make assumptions about expectations on the basis of behaviour which is directed towards them. Following this lead, and referring to the possibility of co-operation between teachers and parents, we are confronted with a question whether within the anticipated interaction parents may cope as well, or as badly as it is expected of them by teachers. This article attempts to answer this question as well as to analyse the relationships between teachers and parents through the prism of the idea of self-fulfilling prophecy, bearing in mind that the phenomenon itself consists of extremely complex interaction of cognitive and behavioural factors.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Profesor architekt Juliusz Żórawski był dla autora artykułu czołowym autorytetem w okresie studiów i asystentury. Autor, na szerszym tle zdarzeń swojego życia, rysuje portret owego mentora, w aspektach: kreatywnego projektowania nowoczesnego, myślenia, głoszenia i pisania o architekturze - zwłaszcza w zakresie formy. Nauczyciela i ucznia łączyły podobne zainteresowania, np. wypowiadanie się poprzez rysunek odręczny, oraz wrażliwość na krajobraz, taki jak przykład Tatry. Dlatego, mimo iż Żórawski był raczej radykalnym modernistą – architektem abstrakcji, autor artykułu zawdzięcza mu swoją postawę bliższą kontekstualizmu, i twórczej – bardziej „gorącej” ekspresji, a przede wszystkim pasję do architektury i jej tworzenia..
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Psychodrama jest metodą terapii i rozwoju osobistego, która silnie angażuje – prócz intelektu – ciało i emocje. Często korzysta z symboli i metafor, bazując na naturalnej skłonności do zabawy, jednocześnie wyzwala spontaniczność i kreatywność. Została stworzona przez Jakuba Morena na początku dwudziestego wieku. Przez długi czas ulegała modyfikowaniu. Rozwój psychodramy przyczynił się do dostosowania jej narzędzi do różnych potrzeb i sytuacji grupowych. Dziś jest szeroko stosowana w psychoterapii, rozwoju osobistym, biznesie, a także w edukacji. Celem prezentowanego opracowania jest ukazanie użyteczności psychodramy jako narzędzia sprzyjającego (z)rozumieniu niepełnosprawności przez osoby (nie)pełnosprawne (tj. rozumienie niepełnosprawności przez osoby pełnosprawne, ale także – zrozumienie swoich ograniczeń przez osoby niepełnosprawne). Zamierzeniem pośrednim jest przedstawienie ogólnych założeń psychodramy oraz korzyści płynących z wykorzystania jej technik dla rozwoju między innymi: nauczycieli, terapeutów, wychowawców lub innych osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie – słuchaczy studiów podyplomowych pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Educational policy is a complex social phenomenon which both determines and is determined by political, socio-cultural, economic or demographic conditions. It is treated as deliberate activities of state and local authorities strictly related to educational practice. Therefore, each educational policy should be a planned activity which is based on a broader programme and which takes into account developmental strategies not only of education but also of the region or state. The period following the system transformation in Poland has involved numerous activities which – from teachers' perspective – have been treated as unexpected or even threatening their professional situation or the whole education. however, J. Rutkowiak emphasizes that relations between politics and pedagogy result from social engagement of both educationalists and teachers in politics and, thus, it is indispensable to treat politics as a dimension of their daily functioning at work [1]. The following questions are raised: what are actual teachers' expectations from politicians and the educational policy? how do teachers assess the educational policy and situate it in their professional daily routine? Referring to Rutkowiak, is this policy a significant dimension of their daily functioning at work or a factor of unpredictable results which may appear at any time – the expected unexpected as the title suggests? what is presented in this study are some analyses of the data collected in the studies on educational policy and politicians, conducted among teachers in 2000–2014.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Bill defines a requirement which are base of the academic teacher periodic evaluation. The question about criteria, conditions, and instrumentality in the evaluation process should be asked. The investigation was conducted based on 32 evaluation sheets used in 22 Polish universities. As a result the characteristics of the sheets and their construction were displayed. The occupied position or the scientific degree of employee determines the disproportion in the scope of assessment conditions. Another results show main domain which are considered during evaluation of teacher activity. A scientific category of university turned out significant for the scope of an attention paid to these domains. The evaluation sheets were arranged in a typology on the base of their characteristics.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The text analyses the documentation of the periodic evaluation of academic teachers at 22 Polish universities with the faculties of Pedagogy, shows the conditions of this evaluation and characterises its procedure. The content analysis reveals what issues in the internal regulatory documents establish the periodic evaluation of academic teachers and its procedure, as well as the extent to which they are represented in these documents. In order to fully describe the regulations and to explore the differences among the universities in the area of teacher evaluation, the authors used a statistical analysis. The results show a wide variation of the elements that are included in the internal documents regulating the periodic evaluation of academic teachers. The authors refer to the contemporary press and media discussion on the condition of universities and the directions of their development. They interpret the findings referring also to the contemporary perception of a university as an enterprise as well as to strong bureaucracy at the universities and its adverse impact on their evaluation system.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Autor dokonuje w tekście krytycznej oceny rozwiązań prawnych regulujących kształcenie nauczycieli w Polsce. W sferze argumentacji odwołuje się do własnych doświadczeń jako członka PKA. Ich prezentacja ujawnia obszary zaniechań, nieprawidłowości a nawet patologii występujących w procesie nadawania absolwentom szkół wyższych kwalifikacji do bycia nauczycielem. Źródła istniejącego stanu rzeczy autor lokuje w niedoskonałości lub sprzecznościach dokumentów regulujących te same obszary kształcenia, a także w walce szkół wyższych o przetrwanie na rynku, co prowadzi do radykalnego obniżana jakości kształcenia. Tekst kończą postulaty dotyczące koniecznych mody3 kacji standardów kształcenia nauczycieli oraz zmian w aktach prawnych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W tekście podjęto krytyczny namysł nad praktykami oceniania we wczesnej edukacji rozpatrywanymi w kontekście kreowania przez nie uczniowskiego poczucia sprawstwa, traktowanego za J. Brunerem jak kategoria kultury szkoły. W rozważaniach wykorzystano wyniki prowadzonych w ostatnich latach w Polsce badań empirycznych nad sprawstwem uczniów oraz analizę danych zgromadzonych w w ramach badań własnych. Obraz, uzyskany za pomocą triangulacji metod i źródeł, potwierdza, że ocenianie wczesnoszkolne odziera dzieci z możliwości budowania poczucia sprawstwa nawet w zakresie samodzielnego kontrolowania sytuacji zadaniowej. Badanych uczniów stać co prawda na względnie niezależną refleksję nad kontekstem szkolnego oceniania, ale świat ich edukacyjnych doświadczeń jest ograniczony do ubezwłasnowolniającej kultury stopnia szkolnego. To ona staje się jednym ze źródeł dziecięcego samoograniczania się w postrzeganiu siebie jako sprawców, utrwalając ich zewnątrzsterowność i bezwolność. Do zmiany tej sytuacji nie wystarczą zatem regulacje zewnętrzne, ale organizowanie środowiska edukacyjnego opartego na relacjach między nauczycielem i uczniem wolnych od codziennej presji oceny i kultu formalnej poprawności.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Presented article contain the teachers opinions of the perceived social expectations in relation to their own expectations of both the institutions of school and local educational authorities. The starting point is a thesis that asymmetrical and disproportionate expectations conducive to the construction of the reduced school reality a specified group of students. as reality shows school does not always reflect the social expectations, which is closely connected with the attitudes of teachers in mainstream schools. however, their expectations of working conditions and the same students with disabilities often remain inconsistent. To identify and interpret the reality that create the appearance of the school, the topic is examined in the context of the concept of the reduced space and the theory of games.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The presented material is a concise report of the research on the ‘condition’ of initial teacher education provided at universities in Poland in accordance with ‘new’ Ministry standards of 17 January 2012. In the analysis of data collected from 30 universities in May 2015, we focused on models of the organisation of this part of teaching at universities, the ways of constructing the professional curricula, the role and place of practice in the learning processes and the strategy of assessment of the preparation for teaching. Our research result is not quite optimistic. Under the ‘new label’ of standards we still have quasi-traditional approach to initial teacher education. In acquiring the new professional competencies students do not get real support from their academic and school partners. They are not very interesting in building opportunities for transforming learning aiming at transforming teaching
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji