Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 23
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

This paper brings up elementary problems related to the creation of friendly public spaces in residential complexes as the main places of social integration. Contemporary social transformations are reflected in a new, intensified usage of public spaces which – offering more and more possibilities of satisfying human needs in the field of social contact, knowledge, recreation, stimulation etc. – provoke people and their activities to transfer “life” from a private space to a public space.
Go to article

Abstract

The article contains reflections on the role of reflexivity in contemporary education. The most important is to emphasize the importance of a pragmatic reflexivity in constructing the cultural identity of a young man. The majority of the text consists of references to the thoughts of Hans Georg Gadamer in the context of pragmatics of reflexivity. In conclusion, the author proposes a pedagogical definition of reflexivity.
Go to article

Abstract

Autor definiuje pojęcie kultury przez odniesienie do szczególnej kategorii znaczeń normatywnych, czyli wartości. System wartości zorganizowany jest wokół trzech wartości najbardziej ogólnych i fundamentalnych: prawdy, dobra i piękna. Odpowiednio mówić można o trzech domenach kultury: kulturze poznawczej, kulturze moralnej i kulturze estetycznej. Desygnatami kultury poznawczej są przekonania, poglądy, opinie podzielane przez członków społeczeństwa. Desygnatami kultury moralnej są relacje łączące jednostki w przestrzeni międzyludzkiej. Desygnatami kultury estetycznej są szczególnego typu wytwory należące do sztuki artystycznej lub użytkowej. Podobieństwo wartości w każdym z tych trzech obszarów stanowi silny czynnik wytwarzający więzi społeczne i wspólnoty, a także tożsamości społeczne. Kultura jest fundamentem żywej i bogatej tkanki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego.
Go to article

Abstract

Wśród osób z niepełnosprawnością jest sporo tych, które nie dochodzą do etapu pełnej autonomii pozostając do końca życia zależne od innych. W znacznej mierze są to osoby na stałe przebywające w rodzinie generacyjnej. Pozostanie pod opieką rodziców jest często spotykane w przypadku osób, które charakteryzują się dysfunkcjami umysłowymi. W ramach projektowanego badania starano się przyjrzeć sytuacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Jako materiał badawczy posłużyły osobiste doświadczenia rodziców zebrane w formie wywiadów swobodnych nieustrukturyzowanych. Analizę danych prowadzono zgodnie z zasadami metodologii ugruntowanej. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się przedstawić i zrekonstruować przebieg dwóch subprocesów: definiowania ról rodzicielskich i konstruowania tożsamości rodzica dziecka z niepełnosprawnością intelektualną z podaniem ich najważniejszych składowych, wymiarów, a także podejmowanych w ich ramach strategii.
Go to article

Abstract

This article deals with the rise in the Polish literature of 1970s of a new type of biographical novel, associated with the fi rst post-war generation of writers like Bohdan Zadura, Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Henryk Lothamer, Stanisław Piskor and Donat Kirsch. Their work is subsumed here under the label ‘new fi ction’ primarily because of its literary context, i.e. the late-modern fears and uncertainties culminating in the assumption that literature reached the state of exhaustion. The article argues that the ‘new fi ction’ acquired its distinctive character from a preoccupation with the biographical narrative and a sense of generational identity. The writers who defi ned themselves in these generational terms saw their prospect of following their aspirations and building up authentic lives weighed down by the constricting realities, and, as the article claims, resigned themselves – at best not entirely – to this sad conclusion.
Go to article

Abstract

The author presents the search for the identity of individuals and families displaced after World War II from Vilnius to Gdańsk in the context of the urban community integration. Gdańsk being a city where the population after the war was almost fully replaced, becomes in this sense a kind of laboratory of social integration processes. The text serves as an introduction to the topic and is based on the results of the pilot qualitative research conducted within the The Common Room Gdańsk” (2013–2015) project coordinated by prof. M. Mendel. The analyses are a contribution to the reflection on identity determinants of integration processes within the urban community, also in relation to contemporary times. When discussing the issues of identity, the author points to the importance of the turning point which was the end of World War II, and the experience of expatriation in the spatial and socio-cultural context.
Go to article

Abstract

Artykuł dotyczy migrantów z podlaskich wsi wyjeżdżających do dużych miast polskich w poszukiwaniu wykształcenia i pracy zwanych potocznie mianem „Słoiki”. Ta mobilność wywołuje również przemieszczanie się przedmiotów-jedzenia, które stają się mobilnym medium tożsamości lokalnej, reprodukując więzi z ludźmi pozostałymi w domu. Podtrzymują one również w sposób symboliczny więź i poczucie wspólnoty z rodziną i społecznością lokalną. Celem artykułu jest pokazanie roli jedzenia w określaniu tożsamości: jej idiomem jest jedzenie „swoje”: ze wsi, lokalne, rodzinne. Pytania badawcze dotyczą ich ambiwalentnej tożsamości jednostkowej, ale również regionalnej (lokalnej) badanej grupy, i tego jak jest ona konstruowana: z jednej strony budowana jest na różnicy w stosunku do ludzi z miasta, z drugiej zaś bazuje ona na silnym związku z wsią. Analiza opiera się na badaniach etnograficznych (obserwacji uczestniczącej, ok. 300 wywiadach pogłębionych) prowadzonych w społeczności Dąbrowy Białostockiej i jej okolicach w latach 2008–2013.
Go to article

Abstract

The shifting attitudes to sources and traditional paradigms of social history and history of the early modern period culture, and to problems of individuals and groups, are considered here. The author indicates discussion fi elds and specifi c results of work carried out by research groups (mainly French and German ones). He indicates trends and tendencies in discovering individuals in presenting historical events from the perspective of a collective hero
Go to article

Abstract

Artykuł poświęcony jest analizie procesu formowania i przekształcania się polskich ruchów miejskich. Autor swoje wnioski wyprowadza na bazie projektu badawczego: „Miejskie ruchy społeczne w Polsce”, w ramach którego zrealizował 30 wywiadów pogłębionych z liderami i liderkami ruchów miejskich z różnych miast. W swojej analizie autor wskazuje na dwie fazy rozwoju polskich ruchów miejskich. Pierwszą formacyjną z lat 2007–2014 zorientowaną głównie na kwestię tzw. wynajdywania miejskości oraz drugą po 2014 roku, kiedy to krystalizuje się tożsamość ruchu społecznego i zaczyna on nabierać charakteru politycznego.
Go to article

Abstract

Formation the local identity in the “thematic” Rural Renewal, The article aims to determine the main conditions for the development of rural thematic areas in the context of Rural Renewal. Against this background, the authors attempt to explain the mechanisms governing the discussed process and their effects. In view of the above, the focus was on presenting mechanisms for the development of processes that lead to the flowering of this idea (an anatomy of success – the case of the village of Sierakowo Sławieńskie) and those that slow down or completely limit this development (anatomy of failure – the case of the village of Lubcza).
Go to article

Abstract

Identity in a housing environment is one of its resources as valuable as its water, air, flora and fauna. The readability of identity should be the basic factor of the quality of architecture and landscape architecture recognizable as a significant resource. It is an important factor which influences the living standard of people who inhabit a given space from a psychological, social and cultural point of view. In order to care for identity, we must be aware of it, of its role and significance in our lives and residence in a given environment. Man must understand the phenomenon of the meaning of life with respect to its space as his place in the world. When we understand the all-embracing rhythm and taste of the life of a place of residence, we will comprehend life itself.
Go to article

Abstract

Our purpose in this paper is to show how the output of academic student-writers demonstrates the different ways in which they react to the discipline’s discoursal demands and how that, in turn, forms their writer identity. We also argue that the current Second Language Acquisition (SLA) theory fails to adequately integrate notions of second language (L2) academic writer identity and the social contexts in which L2 writers produce their texts.
Go to article

Abstract

W artykule Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego w małych miastach województwa białostockiego okresu międzywojennego doszło do stosowania brutalnej przemocy przez niektórych mieszkańców narodowości polskiej, przy zróżnicowanym udziale Niemców, wobec obywateli polskich narodowości żydowskiej. W pracy Autor odwołał się do tożsamości pogranicza jako kategorii socjologii pogranicza, która umożliwia analizę występujących na omawianym pograniczu polsko-żydowskim dwóch niemal przeciwstawnych typów tożsamości zbiorowych. Wskazano na pięć głównych wymiarów podziałów społecznych (przestrzenne, religijne, poststanowe, narodowe, cywilizacyjne) oraz na więź terytorialną, jako czynnik łączności międzygrupowej. W podsumowaniu Autor wskazuje na brak działań ze strony zewnętrznych aktorów politycznych i kulturowych w warunkach narastania procesów modernizacyjnych w małych miastach.
Go to article

Abstract

Applying the commonly accepted definitions of identity to landscape as our field of research, in particular landscape in protected areas, we assume that identity is the deepest relationship with the landscape (surroundings) perceived by man, with its historical layers of content (the culture and tradition of a place) and form (the canon of a place). An evaluation of change in time should be the keynote of deliberations on place identity. Basing on the current status of research, a review of specialist literature and the author’s experience to date, the above definitions and terms may be referenced to talk about “former” and “new” place identity, especially if we acquiesce to what is termed “the culture of a place” that originates in love for it and willingness to participate in the act of creation that has been launched upon the site. Author tries to explain this fenomenom on example of revitalization, on scale of conntry or even the Europe – the cultural – strategic landscape od Zamość Fortress.
Go to article

Abstract

In the early 21st century, the concepts and theories which constitute the theoretical and methodological foundation of the traditional 20th century resocialization pedagogy (divided into three basic groups characterized by different theoretical and methodological approaches) got largely outdated. Therefore, contemporary resocialization pedagogy searches for new inspirations. What can become one of the new theoretical- methodological concepts is creative resocialization. The presented study concerns the assumptions of both the traditional resocialization pedagogy and its new varieties, with special focus on traditional and current theoretical and methodological contexts.
Go to article

Abstract

This article is an attempt to identify the main themes in the literary work of Zygmunt Haupt, a Polish writer, journalist and painter, who emigrated to the United States in the aftermath of World War II. His writings show a keen awareness of the issue of absence/presence and the related problems of memory traits, identity and literary representation. Drawing on the psychoanalytical criticism of Jacques Lacan and Julia Kristeva and the philosophy of Jacques Derrida, this reading of Haupt’s fi ction, especially his short stories (whose collected edition was published in 2007 under the title The Basque Devil), is a critical reassessment of his work. As a storyteller he excels in the depiction of scenes of terror, desire and the uncanny. The article argues Haupt’s work represents not only a remarkable literary achievement but also offers an interesting study case for critics whose approach is founded on literary theory, psychoanalysis and anthropology.
Go to article

Abstract

The author reviews the main elements of Richard Münch’s academic capitalism theory. By introducing categories like “audit university” or “entrepreneurial university,” the German sociologist critically sets the present academic management model against the earlier, modern-era conception of academic research as an “exchange of gifts.” In the sociological and psychological sense, the latter is a social communication structure rooted in traditional social lore, for instance the potlatch ceremonies celebrated by some North-American Indian tribes which Marcel Mauss described. Münch shows the similarities between that old “gift exchanging” model and the contemporary one with its focus on the psychosocial fundamentals of scientific praxis, and from this gradually derives the academic capitalism conception. His conclusion is the critical claim that science possesses its own, inalienable axiological autonomy and anthropological dimension, which degenerate in result of capitalism’s “colonisation” of science by means of state authority and money (here Münch refers to Jürgen Habermas’s philosophical argumentation). The author also offers many of his own reflections on the problem, which allows Münch’s analyses to be viewed in a somewhat broader context.
Go to article

Abstract

„Polonia” była dziennikiem Górnego Śląska założonym przez Wojciecha Korfantego. Wychodziła od 1926 roku i ukazywała się do końca okresu międzywojennego. Dziennik jest skarbnicą wiedzy na temat stosunków lokalnych na Górnym Śląsku, ale także źródłem na temat ważnych dla całego kraju problemów politycznych. Relacje na temat krajowych wydarzeń politycznych „Polonii” są istotne nie tylko ze względu na to, że obrazują regionalny punkt widzenia, ale także są skarbnicą informacji na temat konfliktu pomiędzy Korfantym a Piłsudskim.
Go to article

Abstract

In education, information and Communications Technologies mostly play the role of a medium of communication, as well as a means of imparting knowledge. ICT, however, is used less as a subject for student activity, i.e. a subject for students to learn, where they can operate the technology, as in robotics or mechantronics. Information technologies are also very rarely implemented in education as a way for students to build their identity and shape their attitudes towards their outside and inside worlds. In spite of this, in the history of educational technology there have been a number of researchers and educators who have promoted interesting ideas for implementing technologies as tools for human cognitive, affective, psychomotor and moral empowerment. Today such people are also present in education, however, they play unimportant roles on the periphery of formal education. This paper is a reminder of a number of ideas by theorists and researchers concerning the implementation of ICT, but mainly highlights the empowerment it gives students and its humanizing/humanitarian role.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more