Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 28
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Inspirując się socjologią miasta szkoły chicagowskiej i antropologią Mary Douglas autorzy artykułu ukazują szczególny status kulturowy nowych miejskich peryferii w zestawieniu ze wsią oraz starymi peryferiami i centrami miejskimi. Krytycznie odnoszą się do tezy, że nowe peryferie miast są „pustyniami kulturalnymi” lub „sypialniami”, a formę względnie trwałego zbiorowego zorganizowania wzorów aktywności uznają za specyficzny dla nowych osiedli rodzaj kultury. Dowodzą, że jeśli w klasyfikacji Douglas wieś cechuje niska społeczna energia i silna kontrola społeczna, a centrum wielkiego miasta wysoka energia i niska kontrola, to nowe miejskie peryferie charakteryzują się zarówno niską energią, jak i niską kontrolą społeczną. Dokładniejsza charakterystyka nowych peryferii została przedstawiona w artykule na podstawie materiałów zebranych w ramach kilku projektów jakościowych badań socjologicznych. W świetle materiałów empirycznych można zobaczyć, że na nowych miejskich peryferiach bezpośrednie formy społecznej kontroli zostały zastąpione przez społeczny zakaz ingerencji i rozwinięcie się form samokontroli mieszkańców nad sprywatyzowanymi mikroprzestrzeniami zamieszkiwania i transportu oraz nad własnym ciałem. Zauważono, że intensywny rozwój zindywidualizowanych praktyk rekreacyjnych outdoor prowadzi do stopniowego kształtowania się typu cielesnego mieszkańca nowych peryferii.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the era of transition to a low-carbon economy, optimal use of the developmental resources within urban regions expresses the need to limit suburbanization and increase the energy efficiency. Solutions are sought as an alternative for the suburban housing estates embodying the image high-quality life in the American Dream style. Aspects of the urban innovation, serving the public sector as a tool for improvement of the quality in residential environment, are considered in the article. Selected examples (mainly German) are described with reference to 1) the changes in the standards of housing development, 2) large-scale renewal programs for residential areas, 3) development and dissemination of urban design (the technique). The interaction between scientific research and the implementation sphere, remaining in the hands of local governments, is important here. Synergy, at a local level, is of key importance in at least four aspects in urban development: 1) solving complex, atypical problems, 2) the public sector being a strong (independent) partner, 3) adaptation of foreign concepts, from other planning systems/cultures and morphologically different urban structures, 4) strengthening the position in relations with the EU.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rozwój zarówno miasta jak i gminy Zielona Góra wykazuje postępujący proces niekontrolowanej linearnej rozbudowy tzw. urban sprawl. Zjawisko to, mimo że jest w historii miasta obecne od dawna, wraz z intensywnym rozwojem w XXI wieku, nasila się i wywiera niekorzystny wpływ na jakość zamieszkania, komunikację i dostępność. Przyjęte kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego w aktualnych dokumentach strategicznych obszaru nowego miasta (od 1 stycznia 2015) powstałego z połączenia miasta i gminy wiejskiej Zielona Góra nie gwarantują zahamowania niekorzystnych procesów. Skutkiem występowania procesu niekontrolowanej linearnej rozbudowy jest nadmierny i zagęszczony rozrost struktur urbanistycznych wzdłuż dróg i szlaków komunikacyjnych. Uniemożliwia on optymalne wykorzystanie terenów położonych głębiej lub w drugiej linii od istniejącej infrastruktury oraz powoduje powstawanie martwych przestrzeni bez obsługi i dostępu komunikacyjnego. Wraz z każdą nową inwestycją (działka, zgodnie z przepisami, z zapewnionym dostępem do drogi publicznej), dostęp do rozproszonych terenów rekreacyjnych (zieleni), oddala się coraz bardziej od ścisłego centrum miasta. Pogarszające się warunki zamieszkania są bezpośrednią konsekwencją niekorzystnego zjawiska sprawl.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Tematyka niniejszego artykułu dotyczy badań nad specyfiką przeobrażeń współczesnej przestrzeni publicznej miast cywilizacji zachodniej oraz zagadnieniem jej wielopostaciowości. W opisie złożonych przemian przestrzeni miejskich Autorka sięga do zapożyczonych z pola nauk przyrodniczych pojęć „hybrydy” i „hybrydyzacji” szeroko wyjaśniając przy tym zasadność ich wykorzystania we wspomnianym obszarze badawczym.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article undertakes quastion of urban design in a context of urban sprawl linking it to the German debate on suburbanisation, conducted under the slogan of Zwischenstadt – a concept created by Th. Sieverts in 1997. The Ladenburger Kolleg „Zwischenstadt” (LKZ) developed 2002-2006 the interdisciplinary research titled: „Amidst the Edge: Zwischenstadt – towards the qualification of the urbanised landscape” The spatial effects of the dispersion processes were considered to be the manifestation of the creation of a new model of the city. The traditional image of urbanism does not fit its logic. Zwischenstadt (in-beetwen-city) recognized as a phase of the urbanization process, uncoordinated by any imposed urban vision, requires a innovative urban design leitmotives. This new planning tool is necessary to obtain the parameters needed to strengthen internal socio-economic development capabilities. The concept of the efficiency of urban design covered the issue of the character of a city›s image. The morphological studies on a megalopolis structure by Frankfurt a. Main, made a creative use of the Lynch research on the image of the city. Their main goal was to understand the characteristics of the dispersion meant as an urbanized landscape and to determine its susceptibility to the process of improving spatial quality – recognition of the endogenous potentials of generating a Zwischenstadt image.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Funkcje handlowe mają bardzo istotne znaczenie dla rewitalizacji zespołów miejskich. Różnorodne formy handlowe jak rynki i place targowe, hale sukienne, czy pasaże, na przestrzeni wieków wzbogacały koloryt przestrzeni publicznych w mieście. Struktura urbanistyczna przez ostatnie 25 lat wolnego rynku w Polsce pod wpływem nowych funkcji komercyjnych uległa wielu deformacjom. Atrakcyjne, umieszczone wewnątrz galerii miejskich i centrów handlowych funkcje przyczyniają się do degradacji zewnętrznych, otaczających ulic. Rozrzucone w przestrzeni miasta centra handlowe, izolowane powierzchniami parkingów od sieci powiązań pieszych, pogłębiają wewnętrzne peryferia. Wahania światowej ekonomii skłaniają nas do refleksji nad skalą interwencji komercyjnych w mieście, kierując w stronę ograniczania funkcji handlowych, a w szczególności wielkopowierzchniowych. Właściwa relacja funkcji komercyjnych z pięknym krajobrazem miejskim może i powinna być traktowana jako element promocji miasta. Działanie w obszarach dziedzictwa kulturowego wymaga jednak wypracowania instrumentów, które umożliwiłyby ochronę istniejących wartości.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper aims to describe how the largest suburban development area for the city of Gdynia has been redesigned according to “New Urbanism” principles to become a new town district for potentially 40,000 inhabitants. Before MAU’s engagement in the project, a comprehensive vision for the area was lacking: new housing developments tended towards its car-dependent sub-urbanisation. The author was charged with organising an urban planning Charrette in May 2012 bringing together developers, city officials, inhabitants and experts in urban design, planning, architecture, traffic, sociology and location marketing. Key to the solution was the necessity of the restructuring of the road network, which had to be redesigned to enable the development of walkable neighborhoods and a distinctive new town center for the district. This would allow to have most daily uses within a 5 minute walking distance, such as schools, shops, recreation areas and public transport. In addition, three different pro-active strategies have been proposed to accommodate workplaces within the district, based on the economic profile and potential of Gdynia. A new Master Plan for the district was accordingly devised, planning procedures were set in motion, and a new legal plan (MPZP) fi nally approved in August 2017.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The text comprises the evaluation of relationship between the qualitative planning tools and the Irish housing policy in the pre-crisis period, during the crisis (2009-2013) and the recovery. The tools that affect housing are understood as spatial planning, including governmental regulations on densification of the development and the housing quality as well as the special tools such as the urban design. Those regulatory tools were deployed with aims to safeguard the sustainable and socially viable housing structures. The Irish case illustrates the considerable innovation in introducing new housing standards and challenges with their efficiency. This can be attributed to the lack of integration with other elements that shaped the market – financing and actions of the private market, low efficiency of planning or the lack of the scale effect for the model developments. Despite their drawbacks these tools are continuously being used, as their foundational principles are still valid.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The purpose of this article is to present contemporary climatic changes in their actual scale, and to assess their impact on functioning of urban areas situated on the Polish coast. The results of the analysis of variability of hydro-climatic conditions that occurred in the last 65 years (1951-2015) in the area of the Polish coast suggest that important changes were concerning: (1) temperature of the air, and thickness and length of the occurrence of the snow cover, (2) sea surface temperature, and thickness and length of the occurrence of ice cover, (3) sea level rise during storm surges. It was found, however, that the occurrence of catastrophic fl oods from precipitation in the Tri-City area is not the result of climate change, but it is caused by local conditions. The observed increase of air temperatures, and average sea surface temperatures in the Southern Baltic has generally a positive impact on functioning of coastal cities, and does not need any complex adaptation plans to climate changes. Summer is the only period in which the increase of temperature infl uence cities negatively, due to strengthening the urban heat islands. In this case, the architectural solutions, that require large amounts of energy should be eliminated. In urban planning scale, the solutions helping to cool the space in between buildings should be implemented. Sea level rise in the years 2009-2015, caused by storm surges, should be regarded as a signifi cant change in the climate of the Southern Baltic Sea. Taking these changes into account maps of hazard and flood risk, developed in an ISOK project, should be the basis for detailed records in Study of Conditions and Directions of Spatial Development and local development plans of cities, determining the rules and restrictions of the investment and management in the areas at risk of flooding.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe zmiany, jakie przewiduje pierwotna wersja rządowego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie podstawowych rodzajów dokumentów planistycznych i lokalizacyjnych oraz kompetencji organów odpowiednich do ich przyjmowania, uchwalania lub wydawania. Na tym tle wskazuje regulacje ważne dla działalności górniczej, a w szczególności dla ochrony złóż oraz dla inicjowania przedsięwzięć górniczych, przywołując w niektórych przypadkach opublikowane krytyczne stanowiska kilku rządowych instytucji. W nowym dokumencie o nazwie „studium rozwoju przestrzennego gminy” projekt Kodeksu nakazuje podział gminy na strefy funkcjonalne. Jedną z nich może być strefa górnicza i przemysłu wydobywczego. Natomiast przy wyznaczaniu obszarów nowej urbanizacji wymaga on, by unikać m.in. obszarów udokumentowanych złóż kopalin. W odniesieniu do planów miejscowych projekt Kodeksu ustala, że m.in. na obszarach udokumentowanych złóż strategicznych lokalizacja inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego może nastąpić wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Ten projekt przewiduje także, że m.in. „zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” oraz „inwestycje mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” mogą być zlokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Inną innowacją projektu Kodeksu jest wprowadzenie możliwości sporządzenia planu miejscowego ze zintegrowaną oceną oddziaływania na środowisko. Przewidziane w projekcie Kodeksu „zgody inwestycyjne” mają zastępować zarówno dotychczasowe pozwolenia i zgłoszenia budowlane, jak i decyzje o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów, na których nie ma planów miejscowych. W sprawach dotyczących zakładów górniczych zgody inwestycyjne mają wydawać organy administracji górniczej. Niekorzystną zmianą dla górnictwa jest odebranie statusu celu publicznego wydobywaniu złóż kopalin objętych własnością przysługującą Skarbowi Państwa. W artykule sygnalizuje się również, że w toku dalszych prac legislacyjnych część opisanych regulacji może ulec zmianie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The evolution of David Harvey’s scientific interests. David Harvey’s work is a significant example of evolution and differences in contemporary human geography. It is characterised especially by three features related to one another: a constant change in scientific and research interests, a tendency to bridge the divisions between geographical specialities and scientific disciplines and the inclination towards deep theoretical and methodological reflection. A temporal and problem analysis allows distinguishing two phases of his research interests. In the first, neopositivist one, Harvey discusses methodological aspects of geography, being part of the process of changes in the research pattern of the maternal discipline; in the second, as a confirmed Marxist and radical geographer, he critically analyses contemporary urbanisation and the ideas of postmodernism and neoliberalism. Along with the evolution of scientific and research interests, Harvey’s approach to the examined issues changes – from an inquisitive researcher, concerned with the state of a native scientific discipline, he becomes a critical observer and a reformer of the surrounding reality.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

City is a formal expression of social relations. It is a kind of ethos and dreams connected with history and identity of individuals. It is a structure with thousands of meanings. The opportunities it creates can lead to an outstanding civilization. At the same time it reveals all negative aspects of living. City is a collection of separate individuals combined with common perception of spatial affi liation and identity development. It is worth writing about city because despite its well-defi ned value it is an elusive being. In spite of being a kind of collective needs it is still on the move, transforms all the time reflecting human emotions. Existence of city as a phenomena itself is a symbol of realization of people’s most basic needs and the history of its development shows growing complication and diversification of expectations related to it. City along with is diversity reflects human beings of a particular time. It is a spotlight in which both successes and failures of communities and individuals in each epoch can be seen. Thanks to its interdisciplinary character it can be perceived as multidimensional place. It is a multifaceted organism with high hopes and unlimited opportunities. Differences in perception which are due to a number of its users results in a wide range of problems and expectations. Expectations of local communities and individuals of a whole city vary. As a result, what we call a city landscape must be very vague and differs depending on a particular field which is taken into consideration. The number of opportunities and city-related issues is infi nite. In the dissertation below, however, three factors are the crucial ones: structure, meaning and city phenomena as a landscape. Thanks to the interpretation of model and genius loci as well as defining social expectations we have managed to conceive the phenomena of spatial identity. We have decided on this method referring directly to the concept of landscape. City is in here widely defined between urban aspects of landscape and city landscape. We have tried to understand what city is in terms of landscape, where it comes from and where it goes to. It is a trial of translation the Gaugin’s method: where are we from? Who are we? Where are we going to? into the language of present perception of some particular aspects of town planning. We live at times of the unprecedented technological change which is followed by a social change. It all must have an impact on how city is perceived, what it looks like, how it is to live there and what it is going to be like – what the future has in store. We have tried to bring the reader’s attention to the problems and issues which had appeared before the advent of reality we live in. We have focused on what may have led to a kind of city crisis at the edge of 19th and 20th centuries and some radical solutions trying to overcome the arisen problems and its consequences today. Both its pompous character and sentimentalism of town planning and architecture in the early 20th century have made us be bored with form which is felt in many parts of the world even today. Another aspect of our work covers understanding city in social terms as well as contemporary and future solutions. We are of the opinion it is worth asking questions referring to the future and at the same time regarding its current state and recent past. It is commendable to look for particular tools and solutions. Three dimensions which are covered by the book are figurative. Structure – which is everything we perceive as a kind of a template, identifi cation – we assign to city. It is responsible for recognition, adaptation to some forms by which we defi ne space. Meaning is a step forward. While the structure’s equivalent is „I can see”, the meaning equals to „I know”. Meaning does not exist as a city without structure just like structure does not exist without meaning. Things don’t just exist, they have some characteristics and purpose and it refers to trees, buildings and all other urban elements constituting city in all steady and temporary aspects and time dimensions. Meaning is also interpretation and emotion regarding both community and individual. It is the answer to the question „why?” Some particular places and spaces are linked to some particular values which identify them. This system of values is a must to be able to interpret what space we are dealing with and its diagnosis. Meaning is very much about social aspect too. It has to do with perception and remembering city and it is connected with knowledge, tradition and culture of places. Another aspect linked to relations in city landscape combines other aspects and constitutes something to which city refers to. Phenomena is contribution and verifi cation. The way city works is fundamental to all city residents and users. A key to such understanding a city is the term of genius loci. By singling out objects, order, time, character and light we are able to widely identify essence of space and particular places. The graphic model by Panofsky acts here as a verifying tool. City landscape as a form is of great importance here. The sense of beauty is as essential as the way the city works. Social perception of city is not only shaped by the way it is used, but also by the fact what city is like and how it is perceived. Spatial order is an incredibly important factor understood here as everything what accommodates vaguely defi ned beauty and what is connected with its particular structure, history and identity. All these factors contribute to the value of city landscape. When it comes to city landscape studies social aspect is emphasized by the impact of humanities, especially sociology, which perfectly shows expectations related to space. Cities are built and seen in the context of particular tradition, culture and history. Their skyline and ways of functioning are embedded in mentalities of societies which they represent. Despite their diversity from the global point of view they are susceptible to similar trends resulting in crisis or prosperity periods. They are economic archetypes of success.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article reflects on the results the use and eff ectiveness of design coding as urban design / development tool, focusing on the roles of and the relationships between the different actors playing parts in the in the design coding process: the administration, the investors, the designers, the politics and the community. It reveals the gap in professional circles that impacts the development process, which, deepened by the continuous battle between the creative, the market-driven and the regulatory modes praxis. The article is polemical in that it points to the three main parties of this collective process, referring to is as the creative, market and regulatory tyranny. The author proposes that design coding, if used correctly, could be an effective tool regulating the essentials of urbanism, leaving room for creativity and enhanced market value. Design coding as such results in improvement of the quality of both urbans space and housing architecture.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Assumptions of the major political and legal documents of the European Union, dedicated to energy efficiency and energy performance of buildings provide the Member States with relevant instruments supporting improvement of the ambient air qualityby dissemination of measures reducing energy demand and promotion of renewable energysources. Mainstreaming EU legislation into national regulations constitutes initial stage of the long term process of supporting implementation of energy efficiency measures. Experience in the improvement of energy performance of the residential buildings revealslimited efficiency of the measures implemented up to date, which results in significantair pollution of Polish cities. The national Action Plans had adopted a limited scope of recommendations included in the EU directives, hence the process meets significant challenges.The article describes adaptation of the relevant EU directives as well as the National Urban Policy in terms of the potential to effectively address faced challenges.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article refers to the urban sprawl in Poland. Its objectives are: (1) analysis of relations between negative eff ects, (2) presentation negative effects on transport and energy consumption and on spatial order, (3) analysis of ways of counteracting negative processes including conditions (especially restrictions) on the use of this ways and their effectiveness. The methods used were: observation, literature analysis and logical analysis. Driving forces are heading towards further suburbanization, stopping of which is considered impossible. Orientation of the processes more closely to spatial order is very difficult. There are proper and legal solutions for this, but there are barriers to their use, such as: the lack of awareness and motivation of local authorities and the political conditions that discourage more restrictive regulation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article is an introduction to the monographic content of a volume containing articles dedicated to contemporary models of building residential districts in Europe, where the issue of an attractive, beautiful architectural form must integrate the dimension of energy efficiency. Individualism must be subject to flexible regulations so that the current understanding of the concept of spatial order brings with it commonly desirable qualities as an effective strategy against the processes of the city›s sprawl. Attached is the output of the HOPU-S URBACT II project (2007-2013), which became an inspiration for the topic.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The main objective of the article is an attempt to indicate factors which determine the image of a city as a good place to live as well as to reveal the ways in which they affect the citizens’ quality of life. In order to do so, the author selected the city of Gdynia which is perceived as the best city to live in by its citizens. Among the most important factors determining the quality of life in general there are: the scale of a city, local identity, public spaces, symbolic places, housing environment, perception of a place, personal satisfaction of a place where a particular person lives, urban policies as well as presence and activeness of local leaders. The article presents the results of a social study carried out by the author herself during two periods of time – in 2004 and 2014 as well as the results of the Social Diagnosis 2015.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Regeneration – an integrated process of activities undertaken in the spatial, social and economic dimensions – should lead to the improvement of the living conditions of inhabitants of degraded urban areas. The European Union in 2007- 2013 allocated financial resources for this purpose in the form of JESSICA initiative which is based on financial engineering mechanism. Experiences gained so far allow conclusions to be drawn that JESSICA is a highly fi nancially-effi cient instrument but, however, not always delivers the desired outcomes in the spatial and social sphere. The scope of projects often is limited to infrastructural investments and does not reflect the complexity of regeneration process. In the article the authors analyse experiences of the five Polish regions with the use of JESSICA, point out main problems and formulate recommendations for sustainable urban policy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W opracowaniu została przeprowadzona dyskusja na temat ekonomicznych efektów zewnętrznych, ze szczególnym naciskiem na efekty technologiczne. Zwrócono także uwagę na problem internalizacji ekonomicznych efektów zewnętrznych wywoływanych przemieszczaniem się (transportem) na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl. Badania przeprowadzono dla wszystkich gmin krakowskiego obszaru metropolitalnego (KOM). W ich wyniku przedstawiona została wartość ponoszonych bezpośrednio strat finansowych oraz wartość straconego czasu generowana koniecznością dojazdów i powrotów w przestrzeni KOM-u.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The social, economic and environmental zone is constantly changing in terms of factors aimed at improving the quality of life, economic and technological development of the city while at the same time rational use of resources of the natural environment. Change as a dynamic factor is an impulse for creating new behaviors of residents and interactions between them and public and private sector entities. The article attempts to systematize selected contemporary concepts shaping the city, emphasizing the coherence of their assumptions and the scope of the issues discussed. Looking for features that characterize the city, which balance the needs and expectations of its users.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Tekst, stanowiąc wprowadzenie do tomu, przedstawia – wiodącą dla jego problematyki – koncepcję miasta pedagogicznego. Autorka kładzie w niej nacisk na specyfikę życia w mieście, którego generyczną cechę stanowią przepływy, nieustanna wymiana dokonująca się pomiędzy uczestnikami jego życia. Dotycząc także myśli, wymiana ta tworzy rodzaj wspólnoty, którą – za Arystotelesem – można nazwać koinopolis, miasto wspólnie formowanej myśli i miasto kształcące zarazem, Wielka nauczycielka. Przedstawiana na tle kondycji współczesnego miasta globalnego, sformatowanego neoliberalnym urbanizmem, koncepcja miasta pedagogicznego staje się aktualną, żywo reagującą na jego problemy, wersją pedagogiki społecznej, rozwijaną w obszarze refleksji i badań oraz praktyki edukacyjnej, określanym jako pedagogika miejsca (w tym przypadku miejsca, jakim jest miasto). W teoretycznej perspektywie wpisuje się ona w koinopolityzm, który autorka proponuje – per analogiam wobec kosmopolityzmu – jako nurt myślenia i zarazem postawę, mogącą – korzystnie w sensie społecznym – kierunkować przemiany, dokonujące się dzisiaj w miastach. Artykuły zebrane w tomie są tego wyrazem. W obszarze pedagogicznego działania natomiast, ta miejska wersja pedagogiki rozwijana jest w oparciu o edukację społeczną, której rozmaite odmiany i dla której różnorodne konteksty przedstawiane są w treści całego opracowania.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article takes up the matter of contemporary threats to cities and urbanity, setting the problems cities face today against the background of the two categories of the resilient city and the city developing sustainably. The author describes and presents the evolution of the sustainable development concept as such, as well as the generational change in priorities that has taken place where the development of urbanised areas is concerned, given the way the concept has undergone a certain devaluation, in the light of its failure to achieve fulfi lment. The challenges cities face today require multi-faceted activity, in respect of increased inclusivity, robustness and resilience, and flexibility. This leaves today’s idea of the resilient city embracing old elements of the sustainable city, but also augmenting them in various ways.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Badania układów urbanistycznych i ruralistycznych winny stanowić ważny element studiów historii miast i wsi, co wymaga interdyscyplinarności. Należy wykorzystywać źródła i odróżniać źródło od jego interpretacji / krytyki. Znaczenie źródeł jest odmienne dla różnych okresów i terenów. Dla ziem polskich w dobie wczesnośredniowiecznej znaczenie mają źródła geologiczne i archeologiczne. Dla późniejszych okresów rośnie ilość źródeł pisanych. Od okresu lokacji na prawie niemieckim w XIII i XIV w. znaczenia nabierają źródła planistyczne i kartograficzne, umożliwiające analizy modularne. Rola ikonografii rośnie w dobie nowożytnej i nowoczesnej. Metodą badawczą jest nanoszenie informacji ze źródeł na współczesne podkłady. Na tej podstawie należy dokonywać interpretacji faz przekształceń, posługując się analizami modularnymi, identyfikując historyczne miary długości i powierzchni. Osadniczy układ obejmuje centrum osadnicze i zaplecze rolne. Studia należy prowadzić poprzez współpracę specjalistów z różnych dyscyplin. Płaszczyzną takiej współpracy jest np. Atlas historyczny miast polskich.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest refleksją nad rolą, jaką we współczesnych miastach pełnią organizacje pozarządowe. Zakłada się, że miasta postsocjalistyczne podlegają gwałtownym przemianom związanym z pojawieniem się nowych modeli aktywności obywatelskiej oraz ruchów miejskich. W artykule przedstawiona zostaje charakterystyka polskich organizacji pozarządowych. Ukazana jest też idea ruchów społecznych w miastach postsocjalistycznych. Następnie omówiono ideę organizacji pozarządowych jako agentów zmian społecznych. W tym kontekście przedstawiono także pojęcia konfliktu społecznego, dobra wspólnego oraz tożsamości zbiorowej. Artykuł kończy się postulatem budowania koalicji pomiędzy różnymi aktorami społecznymi.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji