Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 13
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Poland is now faced with the task of developing a long-term energy policy for decades to come, a strategy capable of reconciling the security of power supplies as well as effective economic processes, ensuring adequate standards of environmental protection. The process in which fossil fuels are converted into energy carriers of choice is accompanied by the emission of various gas substances which escape into the environment. Later on, those substances accumulate in the atmosphere as greenhouse gases affecting the Earth’s radiation balance – the greenhouse effect. Upsetting the balance between emission levels of those gases and the capacity to convert them in the atmosphere is the reason for climate changes. Sustainable development indices constitute a monitoring tool which makes it possible to create a statistical image of a country from the perspective of a new development paradigm. The most important feature of this index is the capability of comparing values, enabling to determine the position of a given object with reference to other objects. The article analyses 8 indexes of sustainable development in terms of using biomass for power generation purposes. The analysis was performed to include three social order indices, two economic indices and one environmental order index. It was concluded that the use of biomass in power generation can reduce the emission of greenhouse gasses significantly at several stages: the emission can be eliminated from the biological process of biomass conversion, storage and it can also be reduced during transportation.
Go to article

Abstract

Celem każdego rządu jest stworzenie dobrych warunków dla zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, co wiąże się z kolei z rozwojem gospodarki danego kraju. W poszczególnych państwach przyjmuje się indywidualne modele zarządzania sektorem energetycznym. W Polsce coraz częściej podejmowane są próby określenia nowego modelu strategii energetycznej, spełniającego oczekiwania odbiorców, przy jednoczesnym wypełnieniu wymogów stawianych przez Unię Europejską. W niniejszym artykule przeanalizowano klastry funkcjonujące na krajowym rynku. Wskazano ich wspólne i odmienne cechy, a także podkreślono ich rolę w zrównoważonym rozwoju gospodarki.
Go to article

Abstract

Artykuł stanowi pewnego rodzaju syntezę teoretycznych podstaw badań prowadzonych przez autora w ramach pracy doktorskiej. Celem rozprawy było znalezienie narzędzia badawczego pomocnego w obiektywizacji decyzji planistycznych związanych z realizacją pożądanej infrastruktury turystycznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki zrównoważonej na wybranym obszarze. Autor zwraca szczególną uwagę na rolę turystyki w aktywizacji społeczno-ekonomicznej małych miast w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Go to article

Abstract

W dobie zmieniającego się paradygmatu zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego istotne jest rozważenie zmian etyki zawodu architekta ku proekologicznej kreatywności.
Go to article

Abstract

Natural gas plays a significant role in the energy structure of many world economies. Many of them are highly dependent on domestic resources exploitation, other on its deliveries from non-domestic directions. In Poland its importance was relatively low, but in recent years we can observe an increase of interest in this raw material. The aim of the paper is to present the role of natural gas as a primary energy carrier and to determine its impact on the sustainable development and energy security of Poland. The role of gas in the European Union restrictions and development of the domestic economy is also a point. Theoretical deliberations are focused on the most important features of the Polish natural gas market. The article presents the most important national regulations concerning the development of the gas sector in Poland. The amount of natural gas resources are shown as well as indigenous production of the fuel and imports, including the directions from which natural gas is imported. Both political and geographical aspects of the directions of natural gas acquisition are discussed. The level and potential abilities of the diversification of the natural gas supply are discussed. The importance of gas storages in underground gas repositories is underlined. The authors point to the increase in the diversification of raw materials in the structure of electricity, heat production and the transition to pro-ecological fuels.
Go to article

Abstract

The development of both the town and the administrative commune of Zielona Góra is characterised by a progressive process of uncontrolled linear urban development, so called urban sprawl. This phenomenon has existed in the town for a long time, but because of the fast development in the 21st century it is now even stronger and has an unfavourable impact on the dwellers’ comfort, communication and accessibility. The directions of changes adopted for spatial development in the current strategic documents of the new town (since 1 January 2015), which came into being as a result of the merger between the town and the rural commune of Zielona Góra, do not guarantee that the unfavourable processes will be stopped. The process of uncontrolled urban development results in the growth of dense urban structures along the roads and communication routes. This prevents an optimum use of areas located further away or behind the existing infrastructure and causes dead zones to appear, where there are no communications or infrastructure. With each new investment (a plot of land with access to a public road, as specified by the regulations) the distance between recreational areas (green spaces) and the town centre increases. The deteriorating dwelling conditions are a direct result of the unfavourable phenomenon of urban sprawl.
Go to article

Abstract

Wykorzystanie metod rozwoju zrównoważonego jako jedynej możliwej formy kształtowania architektury efektywnej ekologicznie wydaje się stwarzać złudne wrażenie braku innych możliwości rozwoju współczesnej eko-architektury w konfrontacji z wyzwaniami, przed jakimi staje społeczeństwo zamieszkujące przestrzenie zurbanizowane. Jednak niniejszy artykuł ma na celu przedstawić ideę zielonej architektury jako jednej z dróg rozwoju współczesnych zrównoważonych miast, będącej formą przekształcenia struktur miejskich w inny niż dotychczas sposób. Traktuje ona zagadnienie bardziej holistycznie, poszerzając je o kolejne aspekty, bez nacisku jedynie na elementy efektywności energetycznej, gospodarowania zasobami wody i wykorzystania zdobyczy współczesnej techniki w służbie oszczędności. Zielona architektura może stać się najbardziej twórczym elementem współczesnych miast. Pozostaje jednak pytanie, czy zmieniające się dynamicznie środowisko miejskie posiada przed sobą jakąś alternatywę, czy jednak zielona architektura pozostanie jedynie jedną z wielu możliwych form kształtowania przestrzeni współczesnych miast. Istotne będzie, czy stanie się ona jednym z ogólnoświatowych trendów projektowych, czy jednak zasady jej tworzenia zostaną w pewnym momencie w sposób całościowy narzucone bezpośrednio lub pośrednio, poprzez sformalizowanie wymogów dotyczących parametrów tworzonej przestrzeni. Wykorzystanie zdolności adaptacyjnych miasta do implementacji nowych funkcji, gałęzi usług, rekreacji i ich aktywizowanie, pobudzanie samowystarczalności poprzez systemowe wprowadzenie nowej formy architektury może w tym przypadku stanowić odpowiedzi na pogarszające się warunki środowiska nie-zurbanizowanego oraz metodę na rozwiązanie problemu dezintegracji struktur miejskich. Jednocześnie również daje to możliwość poszerzenia grona odbiorców architektury nie tylko do ludzi, lecz świadomie tworzenie przestrzeni również dla rozwoju miejskiej biocenozy.
Go to article

Abstract

The paper presents an analysis of the sustainable development of electricity generation sources in the National Power System (NPS). The criteria to be met by sustainable power systems were determined. The paper delineates the power balance of centrally dispatched power generation units (CDPGU), which is required for the secure work of the NPS until 2035. 19 prospective electricity generation technologies were defined. They were divided into the following three groups: system power plants, large and medium combined heat and power (CHP) plants, as well as small power plants and CHP plants (distributed sources). The quantities to characterize the energy effectiveness and CO2 emission of the energy generation technologies analyzed were determined. The unit electricity generation costs, discounted for 2018, including the costs of CO2 emission allowance, were determined for the particular technologies. The roadmap of the sustainable development of the generation sources in the NPS between 2020 and 2035 was proposed. The results of the calculations and analyses were presented in tables and figure
Go to article

Abstract

The article presents the issues related to ecological security of the Baltic Sea. The issue was taken from the perspective of Poland as one of the Baltic States, and also as a Member State of the European Union. The authors discussed the mechanisms and legal instruments which are crucial for the ecological security of the Baltic Sea (i.e. Helsinki Convention of 1974, or Agenda 21 for the Baltic Sea Region “Baltic 21”). The importance of cross-border cooperation has also been emphasized as an essential element of the security policy in the Baltic Sea area. The article also indicated threats to the protection of Baltic waters, among others, eutrophication.
Go to article

Abstract

The introduction of the sustainable development elements in the construction industry leads to finding new ways of using waste minerals that are difficult in storage and recycling. Coal combustion products have been already introduced into building materials as a part of cement or concrete but they have been thought insufficiently compatible with the polymer-cement binders [7]. The paper presents results of the mechanical properties of polymer-cement composites containing two types of mineral additives: waste perlite powder that is generated during the perlite expanding process, and calcium fly ash which is the byproduct of burning coal in conventional furnaces. Mechanical tests of polymer-cement composites modified with wastes were carried out after 28 and 90 days of curing. As a part of preliminary study specific surface area and particle size distribution of mineral wastes were determined.
Go to article

Abstract

The high and rapidly increasing demand for maritime space for various purposes, such as: shipping and fishing, production of energy from renewable sources, oil and gas exploitation, environmental conservation, tourism and aquaculture, as well as the multiple pressures on coastal resources, require integrated planning and management approach. In the law of the European Union, maritime governance has been developed in the Integrated Maritime Policy. The aim of this article is to show maritime spatial planning as a tool that enables public authorities to apply an integrated and trans-boundary approach. The main aim of the maritime spatial planning is to promote sustainable development and growth in the maritime sector, applying an ecosystem-based approach, and to achieve the coexistence of relevant activities and uses. In order to achieve that purpose, Member States should ensure that the planning process results in a comprehensive planning taking into consideration inter alia long-term changes due to climate change.
Go to article

Abstract

Axiological chaos and unsustainable man’s acting in a contemporary world has led him to a total confusion. He constantly acts toward environmental and cultural degradation. Also in social dimension a permanent and “general” crisis dominates. The crisis is rooted on multi-category stratification and based on post-truth models of interpersonal communication in traditional and virtual realities. Neoliberal model of economical conquest, in turn, effects unsustainability in economic sphere. Thus, in common reception – for the most people in the world – such situation has become unbearable. So, it is the educators’ duty to look for – with the intention to put into practise – such concepts and pedagogies, which could prepare the whole global society to real – not declaratory false – co-creation of its life in the world, understood as an actual and common home. Taking such perspective, the theory of Argentinian philosopher – Ernesto Laclau becomes an interesting proposition. The time of mono-dimensional – protestant and neoliberal – interpretation of values comes to the end. Now the time has come to accept the equality of different – having their roots in various cultures – value understanding. Possibility of local and particular interpretation of values – along with maintaining the rule of common good – gives the chance to update the education according to real, thus multidimensional humanistic ideal. Such a standpoint presents a way to cure/reform intercultural education, which nowadays is at an impasse. Mainly it uses stiff schemes and repeated patterns, so it has become imitative and conservative. In its contemporary formula intercultural education is not able to respond to present challenges of multicultural and global society. The need to implant into its structure the concept of sustainable development emerges as a must.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more