Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 52
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Po uzyskaniu Śląska w 1097 r., Bolesław III Krzywousty nie tylko kontynuował produkcję anonimowych denarów krzyżowych, ale zaczął również emitować denary ze swoim tytułem, imieniem oraz wizerunkiem, jak również z imieniem i wizerunkiem lub monogramem św. Jana Chrzciciela, patrona katedry śląskiej, diecezji i całej prowincji. Monety miały niewątpliwie odzwierciedlać aspiracje młodego księcia w zakresie władzy i propagowania go jako legalnego władcy oraz obrońcy wiary i ludu Bożego, wspieranego przez świętego patrona. Interpretuję centralne przedstawienie poprzecznie ułożonych liter IS jako monogram św. Jana (Chrzciciela): Sanctus Ioannes lub Sancti Iohannis. Razem z inskrypcją Boleslavs lub Boleslavi proponuję odczytać cały napis jako: Sanctus Ioannes [patronus] Boleslavi. Przedstawienie monogramu świętego patrona na monecie jest bardzo rzadkie w Polsce, ale analogię można odnaleźć na gdańskim brakteacie Sambora I (1177/87–1202) z monogramem św. Ottona z Bambergu, misjonarza i patrona Pomorza. Wskazówkami dotyczącymi datowania mogą być legendy zamieszczone na denarach Bolesława typu I: wczesne DVX BOLESLAVS i późniejsze BOLESLAVS bez tytułu DVX używane najprawdopodobniej po śmierci ojca Krzywoustego — księcia Władysława Herman w 1102 roku.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article reviews the Polish translation and the English version of the book by Petr Vorel, From the Silver Czech Tolar to a Worldwide Dollar. The Birth of the Dollar and its Journey of Monetary Circulation in Europe and the World from the 16th to the 20th Century, Columbia University Press 2013. A short summary of the genealogy of the dollar leads to the second part of the article, in which the issue is discussed whether a common monetary system existed in early modern Europe. This article focuses on the interdependence between big silver coins minted primarily in the Holy Roman Empire and the Polish-Lithuanian Union and used in international trade.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Analizując ikonografię denara Bolesława Kędzierzawego z przedstawieniem tronującego cesarza (S.55), posiłkując się także analizą jednego z denarów królewskich Władysława II czeskiego ze sceną koronacji (Cach 600), autor dochodzi do wniosku, że na denarze polskiego księcia przedstawiono tronującego cesarza (a nie księcia-emitenta, jak ostatnio w literaturze sugerowano), co było bezpośrednią konsekwencją spotkania Fryderyka Barbarossy z Bolesławem Kędzierzawym w Krzyszkowie pod Poznaniem w 1157 r. Niezależnie od tego, co rzeczywiście wówczas się stało, wizerunek ten nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek zaznaczeniem podległości Bolesława wobec Fryderyka ani serwilizmem księcia. Wyobrażenia cesarza nie należy traktować osobowo, odnosząc go do konkretnego panującego, o czym świadczyć może brak legendy z jego imieniem. Tronująca postać to wcielenie boskiego majestatu, przejawiającego się w osobie najwyższego ziemskiego władcy. Reprezentowane przez cesarza sacrum legitymizuje panowanie polskiego princepsa, wprowadza je w obręb nienaruszalnego tabu. Wizerunek cesarza pojawił się na stemplu denara Kędzierzawego przy pełnej akceptacji księcia i grał ważną rolę w lansowanej przez jego dwór ideologii władzy. Monety „cesarskie” potwierdzają zatem fakt uznania przez Fryderyka wielkoksiążęcej władzy Bolesława, poświadczają również przekaz zawarty w Kronice mistrza Wincentego, który — wbrew tradycji niemieckiej — wydarzenia pod Krzyszkowem uznał za „zwycięstwo bez walki” polskiego księcia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Praca dotyczy solidów produkowanych na terenie Cesarstwa Rzymskiego i rozprzestrzeniających się poza jego granice na odległe od niego tereny. Analizuję znaczenie i wartość tych monet zarówno w Państwie Rzymskim, jak i w innych społecznościach, a także w komunikacji kulturowej pomiędzy nimi. Traktuję monetę jako fenomen kulturowy, to jest jako formę obdarzoną znaczeniem i wartością, które kształtowane są kulturową praktyką, w której wykorzystywana jest moneta. Piszę, że na terenie Cesarstwa Rzymskiego solidy uczestniczyły w rozmaitych praktykach, które kształtowały odmienne znaczenia i wartości tych monet, co pozwala mówić o ich złożonym i heterogenicznym charakterze. W innych odmiennych kulturowo społecznościach, do których docierały solidy, uczestniczyły one w jeszcze innych praktykach, które kształtowały kolejne znaczenia i wartości. W rezultacie moneta przemieszczając się między społecznościami zmieniała swój kulturowy charakter, przyjmując w nowych kontekstach kulturowych nowe znaczenia i wartości, prawie jak kameleon dostosowując się do nowego otoczenia. Jeśli potraktujemy tę wędrówkę monety jako specyficzną komunikację międzykulturową, to warto byłoby zauważyć, że znaczenia tego komunikatu dla jego odbiorcy mogą i są zwykle odmienne od znaczeń nadawanych mu przez nadawcę.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Archaeological rescue excavations in Byczyna at site 1 (medieval town graveyard) were conducted between 1 July 2009 and 1 August 2010. During the excavations 670 11th to 18th century graves were discovered. There were at least 62 coins dated from the 14th to the 19th centuries found in the graveyard area. They were grave gifts, accidental finds, and losses.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

During architectural and archaeological studies conducted in 1983 and 1985 at the site of medieval Ołbin Abbey, located in the Wrocław quarter of Ołbin, eight coins were found; six of them were analysed. These are late medieval and modern coins. All coins were precisely identified and described. Studies of the elemental composition of coins were undertaken with a non-destructive method, using X-ray fluorescence spectrometry. The results of analyses showed that coins were made from an alloy of copper and silver with varied content of main elements.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The subject of the work is the recognition and analysis of nine coins from the 15th–20th centuries, found during archaeological exploration of a site at the Market Square in Barczewo (Warmian-Masurian Voivodeship).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł jest rozbudowanym postulatem, by badania nad mennictwem podejmowano nie tylko w ramach numizmatyki jako nauki pomocniczej historii, ale także z perspektywy historii sztuki. Nade wszystko jest głosem na rzecz tego, by kreśląc cząstkowy obraz jakichś zjawisk zachodzących w mennictwie śląskim (oraz innych czeskich krajów koronnych) nie tracić z pola widzenia tego ogólnokoronnego kontekstu, by wyzwolić się z regionalistycznych (państwowych, narodowych) ograniczeń i poszukiwać powiązań w ramach Korony Królestwa Czech, tworu politycznego, który w świadomości badaczy niejako zanikł i z niemałym trudem jest w ostatnich latach restytuowany.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest teoretycznej stronie zagadnienia propagandy w numizmatyce rzymskiej. W pierwszej kolejności pokrótce przedstawione zostały argumenty przeciwników stosowania terminu „propaganda” dla opisu zjawisk antycznych. Następnie wskazano, dlaczego argumenty te wcale nie implikują, jakoby używanie tego terminu w naukach historycznych dla okresów sprzed późnej nowożytności było anachronizmem. Główną część tekstu stanowi przedstawienie szeregu modeli komunikacyjnych (Triada Komunikacyjna Arystotelesa, Model Transmisyjny Shannona-Weavera, Model Aktu Perswazyjnego Lasswella, Kołowy Model Komunikacji Schramma-Osgooda, Model Selekcji Westleya-MacLeana oraz Model Semiotyczny Eco) i modelu procesu propagandy Jowetta- -O’Donnell oraz krótkie omówienie ich implikacji dla badań propagandy starożytnej, w tym namonetarnej. Artykuł porusza też problem tego, jak powinno się badać propagandę, i prezentuje dziesięciostopniową metodę badawczą zaproponowaną przez Jowetta i O’Donnell. Na koniec omówiono krótko te punkty metody badawczej, które mają największe konsekwencje dla badania propagandy namonetarnej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule gromadzę interpretacje znaczenia medalionu typu TRIVNFV QVADOR, powstałego w imieniu cesarza Numeriana (283–284). Jest to sposobność do uwag na temat jednoznaczności i czytelności „znaku” zawartego w wyobrażeniu oraz „komunikatu” zamieszczonego w treści rewersowej, a także kwestii ich dosłowności, a nawet wiarygodności przekazu monet i medalionów.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W pracy do analizy kwartników śląskich zastosowano, zaczerpnięty z teorii komunikacji, model H. D. Laswella. Starano się udzielić odpowiedzi na pytania modelu rozszerzonego, to jest przeprowadzić: analizę nadawcy, analizę treści (komunikatu), analizę medium (środka przekazu), analizę odbiorcy, analizę efektu (skutku), analizę sytuacji, w której komunikat był emitowany, analizę motywów nadawcy.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji