Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 7
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Cooling of the hot gas path components plays a key role in modern gas turbines. It allows, due to efficiency reasons, to operate the machines with temperature exceeding components' melting point. The cooling system however brings about some disadvantages as well. If so, we need to enforce the positive effects of cooling and diminish the drawbacks, which influence the reliability of components and the whole machine. To solve such a task we have to perform an optimization which makes it possible to reach the desired goal. The task is approached in the 3D configuration. The search process is performed by means of the evolutionary approach with floatingpoint representation of design variables. Each cooling structure candidate is evaluated on the basis of thermo-mechanical FEM computations done with Ansys via automatically generated script file. These computations are parallelized. The results are compared with the reference case which is the C3X airfoil and they show a potential stored in the cooling system. Appropriate passage distribution makes it possible to improve the operation condition for highly loaded components. Application of evolutionary approach, although most suitable for such problems, is time consuming, so more advanced approach (Conjugate Heat Transfer) requires huge computational power. The analysis is based on original procedure which involves optimization of size and location of internal cooling passages of cylindrical shape within the airfoil. All the channels can freely move within the airfoil cross section and also their number can change. Such a procedure is original.
Go to article

Abstract

W bieżącym stuleciu stosowane są dwa najczęściej spotykane sposoby zaopatrzenia w ciepło kompleksów budynków wielolokalowych. Pierwszym z nich jest zasilanie w ciepło systemowe z sieci ciepłowniczej, a drugim – budowa i eksploatacja lokalnych kotłowni gazowych. Wykorzystanie innych nośników ciepła występuje tylko wówczas, gdy nie jest możliwe podłączenie źródła ciepła do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej. Budynki wielolokalowe charakteryzują się daleko idącą specyfiką w wielu obszarach swojego funkcjonowania, w tym także w zakresie zużycia ciepła. W przypadku kotłowni gazowych konsumpcja ciepła bezpośrednio przekłada się na pobór paliwa gazowego. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano zużycie paliwa gazowego przez lokalną dwufunkcyjną kotłownię na podstawie pomiarów wykonywanych z dużą częstotliwością odczytu. Wiedza na temat procesu poboru gazu, nawet w przypadku jeżeli dotyczy to niewielkich ilości, w skali zużycia krajowego, może być podstawą dla poprawy przebiegu tego procesu. Dotyczyć może to nie tylko aspektu ekonomicznego, ale również technicznego, a także punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności energetycznej. Z tego względu wszystkie podmioty związane z dostawą i odbiorem paliwa gazowego dla zespołu budynków wielolokalowych powinny być zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat tego procesu.
Go to article

Abstract

Describing the gas boiler fuel consumption as a time series gives the opportunity to use tools appropriate for the processing of such data to analyze this phenomenon. One of them are ARIMA models. The article proposes this type of model to be used for predicting monthly gas consumption in a boiler room working for heating and hot water preparation. The boiler supplies heat to a group of residential buildings. Based on the collected data, three specific models were selected for which the forecast accuracy was assessed. Calculations and analyses were carried out in the R environment using “forecast” and “ggplot2” packages. A good quality of the obtained forecasts has been demonstrated, confirming the usefulness of the proposed analytical tools. The article summary also indicates for what purposes the forecasts obtained in this way can be used. They can be useful for diagnosing the correct operation of a heat source. Registering fuel consumption at a level significantly deviating from the forecast should be a signal to immediately diagnose the boiler room and the heat supply system and to explain the reason for this difference. In this way, it is possible to detect irregularities in the operation of the heat supply system before they are detected by traditional methods. The gas consumption forecast is also useful for optimizing the financial management of the property manager responsible for the operation of the boiler room. On this basis, operating fees or financial operations with the use of periodic surplus capital may be planned.
Go to article

Abstract

Artykuł składa się z części krytycznej oraz pozytywnej. Część krytyczna stanowi polemikę z dwoma najbardziej rozpowszechnionymi uzasadnieniami na rzecz utożsamienia całkowitej niewydolności mózgu (tzw. śmierci mózgowej) ze śmiercią człowieka. Zgodnie z jednym z nich, śmierć ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do somatycznej dezintegracji organizmu. Natomiast drugie uzasadnienie, zaproponowane w 2008 r. przez President’s Council on Bioethics, utożsamia śmierć z utratą zdolności do samozachowania. W części zawierającej pozytywną argumentację autor przedstawia alternatywną koncepcję, według której śmierć, w znaczeniu, jakie jest istotne z perspektywy praktyki medycznej, jest tożsama z nieodwracalną utratą cech stanowiących o tym, że dana istota posiada status moralny. Nowa koncepcja pozwala utożsamić stan całkowitej niewydolności mózgu ze śmiercią człowieka oraz daje podstawę do opracowania bardziej precyzyjnych medycznych kryteriów śmierci.
Go to article

Abstract

In generalized method of data reconciliation as equations of conditions beside substance and energy balances can be used equations which don’t have precisely the status of conservation lows. Empirical coefficients in these equations are traded as unknowns’ values. To this kind of equations, in application of the generalized method of data reconciliation in supercritical power unit, can be classified: steam flow capacity of a turbine for a group of stages, adiabatic internal efficiency of group of stages, equations for pressure drop in pipelines and equations for heat transfer in regeneration heat exchangers. Mathematical model of a power unit was developed in the code Thermoflex. Using this model the off-design calculation has been made in several points of loads for the power unit. Using these calculations identification of unknown values and empirical coefficients for generalized method of data reconciliation used in power unit has been made. Additional equations of conditions will be used in the generalized method of data reconciliation which will be used in optimization of measurement placement in redundant measurement system in power unit for new control systems
Go to article
Keywords oxy-fuel fuel-N CFB

Abstract

This paper presents a study on nitrogen conversion in oxy-fuel coal combustion in a pilot scale CFB 0.1 MWth facility. The paper is focused on fuel-N behaviour in the combustion chamber when the combustion process is accomplished under oxy-fuel CFB conditions. The analysis is based on infurnace sampling of flue gas and calculations of the conversion ratios of fuel-nitrogen (fuel-N) to NO, NO2, N2O, NH3 and HCN. For the tests, O2/CO2 mixtures with the oxygen content of 21 vol.% (primary gas) and with the oxygen content varied from 21 to 35 vol.% (secondary gas), were used as the fluidising gas. Measurements were carried out in 4 control points located along the combustion chamber: 0.43 m, 1.45 m, 2.50 m and 4.88 m. Results presented below indicate that an increased oxygen concentration in the higher part of the combustion chamber has strong influence on the behaviour of fuel based nitrogen compounds.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more