Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 15
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe natural gas LNG energy balance

Abstrakt

In recent years, changes have been made in the structure of primary energy use in the European Union In addition, a reduction in the use of primary energy has also been observed. According to the forecasts of the International Energy Agency, the European energy market will be subject to further changes in the perspective of 2040. These may include the reduction of the energy consumption and the change in the structure of the energy balance as a result pro-ecological activities. Natural gas will be the only fossil energy carrier whose role in covering the energy demand will not change. Along with the changes taking place in the European energy market, global changes can also be observed. The EU Member States will continue to strive to diversify natural gas supplies. One of the main elements of diversification of natural gas supplies is the use of LNG regasification terminals. The reasons for that include the increasing production of natural gas, particularly in the case of unconventional deposits, the ongoing development of liquefaction terminals, and, as a consequence, an increase in the LNG supply in the global market. The article presents the utilization of regasification terminals in the EU Member States and plans for the development of LNG terminals. Europe has the opportunity to import natural gas through LNG terminals. However, until now, these have been used to a limited extent. This may indicate that in addition to diversification tasks, terminals can act as a safeguard against interruptions in gas supplies.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Measurement data obtained from Weigh-in-Motion systems support protection of road pavements from the adverse phenomenon of vehicle overloading. For this protection to be effective, WIM systems must be accurate and obtain a certificate of metrological legalization. Unfortunately there is no legal standard for accuracy assessment of Weigh-in-Motion (WIM) systems. Due to the international range of road transport, it is necessary to standardize methods and criteria applied for assessing such systems’ accuracy. In our paper we present two methods of determining accuracy of WIM systems. Both are based on the population of weighing errors determined experimentally during system testing. The first method is called a reliability characteristic and was developed by the authors. The second method is based on determining boundaries of the tolerance interval for weighing errors. Properties of both methods were assessed on the basis of simulation studies as well as experimental results obtained from a 16-sensor WIM system.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W ostatnich latach KWK Budryk udostepniła poziom 1300 m, gdzie znajduje się około 160 mln ton węgla, w tym około 120 mln ton węgla koksowego typu 35. Podjęto zadanie kompleksowej modernizacji Zakładu Wzbogacania Węgla. W artykule przedstawiono modernizację układów przesiewania, klasyfikacji i odwadniania węgla w Zakładzie Wzbogacania Węgla KWK Budryk i wdrożenie przesiewaczy firmy PROGRESS ECO sp. z o.o. sp.k. W projekcie modernizacji określono następujące wymagania techniczne dotyczące wszystkich przesiewaczy w projekcie rozbudowy Zakładu Przeróbczego KWK Budryk: - przesiewacze wibracyjne o napędzie typu liniowego z jednostką napędową umieszczoną na belce napędowej przesiewacza w postaci generatorów drgań; - napędy przesiewaczy wyposażone w urządzenie rozruchowo-hamujące; - zastosowanie łożysk głównych napędu przesiewacza o nominalnym okresie eksploatacji wynoszącym co najmniej 40 000 roboczogodzin; - wszystkie powierzchnie robocze wykonane z materiałów o wytrzymałości dla nadawy o uziarnieniu do 80 mm i odporności na ścieranie; listwy boczne oraz sita umocowane w sposób zapewniający bezawaryjną pracę, a jednocześnie łatwą i szybką wymianę; - osłony z blachy nierdzewnej; - burty boczne, belki oraz inne elementy do nich montowane połączone śrubami z zastosowaniem systemu zabezpieczającego przed korozją szczelinową oraz rozłączaniem się elementów; - zastosowanie systemu monitorowania i wizualizacji parametrów pracy, tj.: - skoku rzeszota, - temperatury pracy łożysk i stanu ich zużycia. Dostarczono trzy rodzaje przesiewaczy: - przesiewacze PWP1-1Z-2,8x6,0 realizujące alternatywnie procesy odmulania lub odsiewania, - przesiewacze PWP1-2,4x6,0 realizujące procesy odmulania, - przesiewacze PWP1-2,0x6,0 realizujące proces klasyfikacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Na przestrzeni ostatniej dekady zauważalne są zmiany w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach UE. Jedną z najistotniejszych zmian jest rosnący udział przypadający na odnawialne źródła energii (OZE). Wzrost udziału OZE wynika między innymi z prowadzonej polityki mającej na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W osiągnieciu zamierzonych celów wykorzystywane są te nośniki energii, których wpływ na środowisko przyrodnicze jest jak najmniejszy, do takich paliw zaliczany jest gaz ziemny. Udział tego paliwa w bilansie energetycznym UE w analizowanym okresie, tj. od 2006 do 2016 r., utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Natomiast w przypadku poszczególnych państw jego udział w bilansie energetycznym jest uzależniony od specyfiki danego państwa. Bez względu na udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii poszczególnych państw, dążą one do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Jednym z głównych elementów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego jest budowa terminali regazyfikacyjnych LNG. Z uwagi na fakt, że wzrasta ilość państw, które zainteresowane są eksportem gazu ziemnego w formie LNG, wzrasta także zainteresowanie odbiorem tego gazu przez państwa uzależnione od jego importu. W artykule przedstawiono stopień wykorzystania terminali regazyfikacyjnych LNG w Europie w okresie od 2012 do stycznia 2018 roku. Scharakteryzowano również terminal LNG w Świnoujściu, stopień jego wykorzystania oraz plany rozbudowy. Europa posiada znaczne możliwości importu gazu ziemnego poprzez terminale LNG, jednak do tej pory wykorzystywane one były w ograniczonym zakresie, świadczyć to może o tym, że oprócz zadań dywersyfikacyjnych terminale stanowią zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawach gazu przy użyciu gazociągów.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W ostatnich latach światowy rynek gazu ziemnego uległ bardzo znaczącym zmianom. Dotychczas stosowane podejście w relacjach handlowych dostawca–odbiorca gazu ziemnego determinowane było sposobem dostawy tego surowca – tj. głównie za pomocą gazociągów. Powodowało to istotne napięcia polityczno-gospodarcze pomiędzy zainteresowanymi stronami. Należy także mieć na uwadze, że dostawy gazu w formie LNG mogą umocnić swoją pozycję w strukturze bilansu energetycznego Unii Europejskiej ze względu na obserwowane zmniejszające się wydobycie gazu na terenie państw należących do UE. Pomimo spadku konsumpcji gazu ziemnego w UE w ostatnich latach jego rola może wzrosnąć m.in. z powodu realizowanej polityki klimatycznej. Jednym z głównym czynników wpływających na zmiany na światowym rynku gazu jest tzw. rewolucja łupkowa jaka miała miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz plany tego kraju, aby stać się istotnym graczem na światowym rynku gazu, dzięki wykorzystaniu technologii LNG. Do roku 2013 USA intensywnie rozbudowywały swoje zdolności importowe LNG, które stanowiły ponad 19% światowych zdolności regazyfikacyjnych. Mając na uwadze wzrost udokumentowanych zasobów gazu ziemnego w USA, zrezygnowano z realizacji kolejnych projektów terminali importowych, a w ich miejsce powstają terminale skraplające, dzięki którym USA będą eksporterem LNG, co znacząco może zmienić światowy rynek gazu ziemnego. Zgodnie z przewidywaniami do 2022 roku zdolności eksportowe LNG wzrosną o 460 mld m3/rok, z czego 82 mld m3/rok przypadać będzie na USA. W artykule przedstawiono możliwy wpływ rewolucji łupkowej w USA na rynek gazu ziemnego w Europie. Przedstawiono uwarunkowania ekonomiczne eksportu LNG w USA. Należy jednak mieć na uwadze, że jednym z najważniejszych czynników decydujących o przekierowaniu LNG do Europy będą miały ceny na azjatyckim rynku gazu ziemnego, gdzie dostawy LNG odgrywają istotną rolę w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Background and Aim: Patients with acute pulmonary embolism (APE) associated with hemodynamic instability, i.e. high-risk APE (HR-APE), are at risk for early mortality and require urgent reperfusion therapy with thrombolysis or embolectomy. However, a considerable proportion of HR-APE subjects is not reperfused but only anticoagulated due to high bleeding risk. The aim of the present study was to assess the management of HR-APE in a single large-volume referral center. Methods: A single-center retrospective study of 32 HR-APE subjects identified among 823 consecutive patients hospitalized for symptomatic APE. Results: Out of 32 subjects with HR-APE (19 women, age 69 ± 19 years), 20 patients were unstable at admission and 12 subsequently deteriorated despite on-going anticoagulation. Thrombolysis was applied in 20 (62.5%) of HR-APE subjects, limited mainly by classical contraindications in the remainder. Percutaneous pulmonary embolectomy was performed in 4 patients. In-hospital PE-related mortality tended to be higher, albeit insignifi cantly, in the patients who developed hemodynamic collapse during the hospital course compared to those unstable at admission (67% vs. 40%, p = 0.14). Also, survival was slightly better in 22 patients treated with thrombolysis or percutaneous embolectomy in comparison to 10 subjects who received only anticoagulation (54% vs. 40%, p = 0.2). Major non-fatal bleedings occurred in 7 of 20 patients receiving thrombolysis (35%) and in 2 (17%) of the remaining non-thrombolysed 12 HR-APE subjects. Conclusions: Hemodynamically instability, corresponding to the definition of HR-APE, affects about 4% of patients with APE, developing during the hospital course in approximately one-third of HR-APE subjects. As almost 40% of patients with HR-APE do not receive thrombolytic therapy for fear of bleeding, urgent percutaneous catheter-assisted embolectomy may increase the percentage of patients with HR-APE undergoing reperfusion therapy. Further studies are warranted for a proper identification of initially stable intermediate-risk APE subjects at risk of hemodynamic collapse despite appropriate anticoagulation.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji